UNDERVISNINGSOPPLEGG:
– Hva skjedde egentlig da Jesus døde og stod opp igjen? Hvilken betydning har hans lidelse, død og oppstandelse for mennesker i dag?

– Forslag til filmklipp fra “The day after tomorrow”, “Istid”, “Løven, Heksa og klesskapet”, “Prins Caspian”, “Ringens brorskap”, “The Simpsons movie”, og “The fantastic 4”, alle med tema å gi sitt liv for andre.

Se også:

Jesu offerdød  Ulike filmklipp som kan brukes i sammenheng med å forklare Jesu død på korset.

 

 

Mål for timen

 • Forståelse av hvorfor Jesu død og oppstandelse har frelsende betydning for enkeltmennesket og refleksjon over eget ståsted i møte med dette budskapet.
 • Forståelse av sammenhengen mellom Jesu frelsesgjerning og Guds nåde.

Plassering i fagplanen

 • Frelseshistorie i studieforberedende (VG1)
 • Troslære i studieforberedende (VG2)
 • Frelseshistorie i yrkesforberedende (VG1)
 • Troslære i yrkesforberedende (VG1)

Nøkkelspørsmål

 • Hva skjedde egentlig da Jesus døde på korset og stod opp igjen?

 

Materiell

 • Et utvalg av filmklipp. Velg 1 eller 2 av klippene som du viser for klassen.
 • Bibelteksten av Romerne 5.


Last ned pdf-versjon.

 •         Aktualisering

Redning og frelse er tema som går igjen i mange ulike fortellinger, eventyr og filmer. Ofte handler det om en helt som redder menneskeheten fra noen som truer dem eller fra jordens undergang. Dette kan vi kjenne igjen i for eksempel filmene om Spiderman og Batman. Her finner vi helten som ofrer seg selv og sin sikkerhet for å hjelpe andre mennesker og redde hele verden.

 

En av hovedgrunnene til at dette er et så sentralt tema i mange filmer, er at det gir gjenklang i noe hos oss mennesker. Vi lengter etter helten som redder oss fra alt det vonde som preger denne verden. Mange lengter etter en helt som kan redde oss fra alt det vonde som preger denne verden, en redningsmann som frelser oss og setter oss fri.

 

 •         Filmklipp 

Nedenfor finner du et utvalg av filmklipp som kan brukes som illustrasjoner på dette teamet. Velg ut 1-2 klipp du ønsker å bruke, og klikk på filmtittelen for å få beskrivelse av det aktuelle klippet.

 

Eksempler fra Legenden om Narnia:

 

 

Andre eksempler:

 

 

 •         Frelse og forsoning – ut fra Bibelen.

 

På samme måte som menneskene i filmklippene, trenger vi å bli reddet. Menneskene gjorde en gang opprør mot Gud, ved at Adam og Eva spiste av det forbudte treet og dermed slapp det onde inn i verden. Syndefallet avlet synd og død, og av den grunn ble mennesket adskilt fra Gud. På grunn av dette er vi alle syndige mennesker som trenger å reddes. Kristen frelseslære har dette som utgangspunkt og fokuserer på hvordan Gud ønsker å gjenforene seg med menneskene ved hjelp av Jesus Kristus. Ordet ”Kristus” er gresk og betyr ”den salvede”, det samme som det hebraiske ”Messias”. Navnet ”Jesus” betyr ”Gud frelser”.

 

Et annet kjent ord, særlig fra de fire evangeliene i Bibelen, er ordet ”evangelium”, som betyr ”gode nyheter”. Det er nettopp det de fire bøkene i begynnelsen av Det Nye Testamentet er. De er gode nyheter om den redningsaksjonen som allerede har skjedd for alle mennesker, gjennom at Jesus Kristus døde på korset og stod opp fra graven! Dermed tilbyr frelse til alle mennesker ved troen på seg.

 

Frelsen handler om at Jesus ofret seg selv og seiret over døden. På den måten kjøpte Han alle mennesker fri fra båndet det onde hadde på oss.

 

 

Bibelen sier det slik i Luk 24, 1-12:

 

Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.  Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea: ‘Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.’» Da husket de hans ord. Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre. Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria, Jakobs mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene. Men de mente det hele var løst snakk og trodde dem ikke. Peter sto likevel opp og løp til graven, og da han bøyde seg inn i den, så han ikke annet enn linklærne. Så gikk han hjem, fylt av undring over det som hadde hendt.

 

Guds redningsaksjon for oss mennesker handler om han ofret sin egen sønn for at å gjenopprette det forholdet han opprinnelig hadde med oss. I Romerne 5, 10-11 står det slik:

 

For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv! Ja, ikke bare det, vi har også vår stolthet i Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen.

Men hva er frelse? Bibelen har mange metaforer – eller bilder – som forteller om frelsen:

Forsoning – å opprette et fullstendig fellesskap mellom to parter (Gud og mennesker).
«Mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje ville noen gjøre det for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden! For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv! Ja, ikke bare det, vi har også vår stolthet i Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen.» Romerne 5,6-11

 • Gave – gratis, gitt av nåde.
  «Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.» Romerne 3,24
 • Gjenløser – å kjøpe fri.
  «Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Matteus 20,28
 • Gjenfødelse – å fødes på nytt, få et nytt liv, bli levende.
  Men «alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud.» Johannes 1,12-13
 • Rettferdiggjørelse – en dommers frikjennelse.
  «Vi er jøder av fødsel og ikke syndere av hedensk ætt. Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli erklært rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.» Galaterne 2,15-16
 • Tilgivelse – kjærlig barmhjertighet.
  «I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde.» Efeserne 1,7
 • Evangelium – det glade budskapet eller den gode nyheten.
  «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.» Romerne 1, 16-17

Guds frelsesplan for menneskene bestod av tre deler:

 1. Forsonet med Gud – Guds venner. Det betyr at Gud ønsket å forsone menneskene med seg selv, slik at vi igjen kunne ha et virkelig fellesskap med Han, slik det var før syndefallet.
 2. Et nytt folk – et nytt fellesskap. Gud ønsket ikke bare å forsone menneskene med seg selv, men også med hverandre. Han ønsket å skape et nytt Gudsfolk som følger han.
 3. Et nytt land – under Guds velsignelse. Jesu død gjorde det mulig for Gud å åpne døren slik at menneskene, ved troen på Jesus, kan få komme til himmelen og få del i evigheten hos Gud etter livet på denne jorden.

 

Det Jesus gjorde ved sin død og oppstandelse innebærer altså alt dette. Jesus var hellig og syndefri, og ved sin lidelse, død og oppstandelse gjorde han opp for menneskenes synd og skyld. Jesu død og oppstandelse er grunnlaget for at Gud kan tilgi og utslette våre synder. I Bibelen kan vi lese at Jesus sier: Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner (Joh 15,13). Med andre ord, ingen har større kjærlighet enn Jesus som gav sitt liv på korset for at vi skulle få evig liv og fellesskap med Gud.

 •       Nåde – ut fra Bibelen

Ordet nåde betyr ”gratis”, og i det ligger det at frelsen er gratis. Jesus har betalt alt som var nødvendig, og vi skal få ta imot dette helt uten kostnader.

 

Jesus døde for alle mennesker, og gjorde frelsen mulig for alle. Men den kan ikke tvinges på noen, den må tas imot som en gave.

 

Nåde er altså tilgjengelig for alle. Det handler ikke om hva menneskene gjør for å fortjene det, det handler om at Gud i sin kjærlighet til menneskene gjorde dette mulig. I filmklippene har vi sett mennesker ofre seg for andre, på grunn av kjærligheten til dem. Ingen kjærlighet kan imidlertid måle seg med den Jesus viste, da han ofret seg for at alle mennesker skulle få evig i liv i troen på han.

 

Nåde handler dermed om tilgivelse, og gjennom Jesu død blir vi forsonet, forløst og fornyet. Med andre ord, gjennom Jesu død og Guds nåde kan vi ha en personlig relasjon til Gud.
Disse bibelversene er noen eksempler på det Bibelen sier om nåde:

 

I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.(Ef 2, 6-8)

 

Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av,og som nå er blitt åpenbart ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. (1 Tim 1, 9-10)

 

Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. (Rom 3, 22b-24)

 

Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større: Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Jesus Kristus. Og med gaven er det annerledes enn med den enes synd. For dommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til frifinnelse, enda mange hadde falt (Rom 5, 15-16)

 

 • Samtale

Finn fram bibelteksten fra Romerne kapittel 5 og les den sammen med elevene. Samtal med elevene om hva som sies her om frelse, forsoning og nåde. Legg særlig vekt på versene 8-11 + 15.

 

Print Friendly, PDF & Email