Undervisningsressurs: Hans Nielsen Hauge var opptatt av å få rett person på rett sted. Med sitt budskap om kvinner og menns likeverd, var han på sett og vis med på å legge grunnen for Norges likestillings-samfunn. Bør arven fra Hauge deles med noen i dag?

Aktuelle kompetansemål, Religion og etikk i Vg3, kristendom

  • gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen
  • drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller

Aktuelle kompetansemål, samfunnsfag, Vg1 og Vg2

  • definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie-, slekts- og samlivsformer varierer fra sted til sted, og endrer seg over tid
  • finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer i arbeidsmarkedet i dag
  • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
  • diskutere verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked
  • gjøre rede for ulike årsaker til at noen land er fattige og noen rike, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden

Mål for timen:

La elevene få se spor av Hans Nielsen Hauges innflytelse på norsk kultur og samfunnsliv. Utfordre elevene til å finne eksempler på samfunn hvor tradisjonelle kjønnsrollemønstre kan være problematiske for enkeltmennesker og storsamfunn i dag.

Presentasjon:

Hvilken betydning har kristen tro hatt for norsk kultur og samfunnsliv slik vi kjenner det i dag? I årene før Norge fikk sin egen grunnlov, var det spesielt én mann som fikk stor betydning for det norske samfunnet, det var predikanten og forretningsmannen Hans Nielsen Hauge. Flere av dem som signerte grunnlovserklæringen i 1814, regnet seg som haugianere. De var påvirket av Hauges undervisning. Hvordan tenkte man så om kjønnsroller på slutten av 1700-tallet? På Hauge-instituttets hjemmeside står det slik om hvordan Hauge kom med nye tanker i sin undervisning:

(Hauge) så på kvinner og menn som likeverdige, og det var viktig å finne rett person til oppgaven. Han oppfordret menn til å lære noe om husarbeid og kvinner til å arbeide ute, fordi som han sa ”det kan oppstå situasjoner i livet der det er nyttig å kunne greie seg alene. Dødsfall kan inntre, krig og andre ulykker kan ramme familien”. Dette var helt nye tanker i en tid med sterke tradisjoner knyttet til kjønnsrollemønsteret. Dette førte til at noen kvinner engasjerte seg som forfattere, andre som sosialarbeidere, og over hele landet startet og ledet aktive kvinner misjonsforeninger.

Se også: Hauge skilte ikke mellom mann og kvinne, artikkel fra Korsets Seier.

Oppgave til videre arbeid, kjønnsroller i dag:

I mange samfunn i dag er kjønnsrollene fortsatt klart definert for både menn og kvinner. Finn ut litt om konsekvensene for menn og kvinner når dødsfall, krig eller andre ulykker rammer i et samfunn med sterke forventninger til hvordan kjønnsrollene skal fylles.

Tips til lenker:
Enker i Sri Lanka. (Bistandsnytt)
Barneekteskap i Malawi.(Human Rights Watch)
Den arabiske mannen. (Dyade tidsskrift)
Hater Midtøstens menn kvinner? (Dagsavisen)
Hvorfor jobber CARE med kvinner? (CARE, hjemmeside)

Vi gjør oppmerksom på at Damaris Skole ikke nødvendigvis identifiserer seg med alt innhold på eksterne nettsider. Vi oppfordrer til kritisk refleksjon rundt all kildebruk.

Print Friendly, PDF & Email