FORDYPNINGSRESSURS:
– Hva dreier disse tre nøkkelbegrepene innenfor healing seg egentlig om?

Mål for timen
 • Kunnskapsmål
  • Kjenne til hovedtrekk ved sentrale begreper innenfor healing; energi, aura og chackra
  • Bevissthet rundt disse healingsformenes aktualitet og popularitet i samtiden
 
 • Holdningsmål
  • Reflektere over livssynsrelaterte innholdsmomenter innenfor disse formene for healing
  • Tenke over eget ståsted i møte med ulike former for healing
 
Plassering i fagplanen
Kristenliv, misjon og kultur i Studieforberedende (VG1)
Troslære i Studieforberedende (VG2)
Troslære i Yrkesfaglig (VG1)
Tro og livssyn i alle utdanningsprogrammer (VG1 + VG2)
 
Nøkkelspørsmål
Hva dreier følgende nøkkelbegrep innenfor healing; Energi, Aura og Chakra seg egentlig om?
 
Denne ressursen er skrevet av Arne Tord Sveinall, samt at redaksjonen har tilpasset ressursen til bruk på KrdOnline.

 

Aktualisering

Nyhetsartikler:

 • Healing gjorde Melinda kreftfrisk. En personlig fortelling om et møte med healing, hentet fra TV2 Nyhetene.

Video:
 • Her finner du et aktuelt program i to deler hvor den kjente ateisten Richard Dawkins møter ulike former for alternativmedisin, som Varme hender, healing, homeopati og overnaturlige fenomen. Dawkins konfronterer de som tilbyr sine overnaturlige evner og insisterer på effekten av dem. I dette programmet ser han på hvordan folks helse er blitt en kamparena for tro, overtro og vitenskap. Dette programmet er tenkt som en interessant fordypningsressurs for læreren, men kan naturligvis også vises for elevene dersom tidsbruken tillater det.
 • Serien er tidligere vist på NRK, men er ikke lenger tilgjengelig.
NB! Det er verdt å være oppmerksom på at Dawkins ikke legger skjul på å være svært farget av sin ateistiske overbevisning i møte med de ulike alternative behandlingsformene. 

 

Tre nøkkelbegrep innenfor healing

 

ENERGI
 
Energi er uten tvil det begrep som går mest igjen i de alternativmedisinske behandlingsmetoder. Vi finner ofte ut­trykk av typen energiblokkering, stimulere energiens frie løp, energetisk verdensbilde, energetisk menneskesyn, universell energi etc.
Teoriene om energi som en altgjennomtrengende livsforklaring er gammel og omfattende. Følgende kan tjene som en enkel oversikt over begrep og opprinnelse:
 
Noen vil sikkert være overrasket over å finne Orgon-teorien plassert i denne sammenheng. Det synes imidlertid å være en utbredt oppfatning at det er samme energi som Reich omtaler i sine Orgon-teorier etc.[1] Wilhelm Reich hevdet at energilegemet pulserer kontinuerlig, og at nettopp dette er kjennetegnet for alt liv. En sunn organisme er i følge Reich fri for kroniske og ubevisste blokkeringer i energisirkulasjonen. [2]
Selvsagt vil vi innenfor disse systemer finne individuelle forskjeller. En felles forståelse synes likevel å være at denne energien gjennomtren­ger alt i universet, at den forener hvert enkelt individ med kosmos, og at den samtidig er en uutnyttet kilde til utvidelse av menneskehetens muligheter. [3]
Gjennom det sunne menneske flyter denne energien fritt. Kanalene gjennom mennesket gis ulike navn alt etter for­ståelseshorisont: Nadier og chakraer i hinduismen, meridianer i taoismen etc.
 
Det er nok i første rekke Chi (Qi) som er interessant i vår sammen­heng, ettersom det først og fremst er det kinesiske begrepet, og de kinesiske tankeganger som (i tillegg til hinduisk cha­kra) former vår tids tankegang i den alternative medisin. [5]

 

Chi gjengis med et skrif­ttegn som skal illustrere en kjele med kokende ris over en flamme. Varmen får vannet til å koke (varmeenergi), risen kan vi spise (kjemisk energi, nærin­gs­energi) og dampen stiger opp (bevegelsesenergi). [5] Energien finnes med andre ord i for­skjellige former som kan omdannes i hverandre. Vi kan ikke se energien direkte, bare dens virk­ninger.
I følge denne modellen sirkulerer energien i et system av energikanaler i den menneskelige organisme. Det kan imidlertid oppstå forstyrrelser i energibalansen, og sykdommer kan opp­stå. Sykdom oppfattes gjerne som blokkering av denne energi. Hel­bredelse oppnås gjennom forskjellig slags manipulering, stimulering eller kanalisering gjennom healing [6], arbeid med spesielle punkter gjennom akupunktur etc. for på ny å sikre energiens frie løp.

 

Kostholdet må ikke være ensidig, men må være i balanse (sur-søt saus). Følelses­messige faktorer etc. påvirker energi­balansen. I kinesisk medisin har alle følelser energetisk virkning, og all kinesisk medisin er psykosomatisk.

 

Vi skal være oppmerksom på at alt dette er ledd i en hol­istisk, helhetlig forståelse av mennesket og tilværel­sen. Helheten består ikke bare av de menneskelige dimensjoner, men av hele kosmos (se holisme). Energien flyter fra makrokosmos (Gud, Tao, Brahman….) til mikrokosmos (oss). En energi­balanse som ikke er som den skal, kan gjenopprettes ved å tilføre energi fra makrokosmos.[7]

 

Fremstillingen av energiforståelsen vil variere, men det er vårt inntrykk at vi ofte finner enkelte grunnsetninger i alternative miljøer, f.eks. disse:[8]

 

1.    Universell energi er en grunnleggende bestanddel i alt synlig og usynlig i universet.[9]
2.    Sykdom er et resultat av blokkering eller ubalanse i den naturlige gjennomstrømming av universell energi i legemet.
3.    Denne energien kan overføres, stimuleres eller styrkes (se f.eks. healing) under samarbeidet mellom behandler og pasient. Praktiseringen av dette fore­går gjennom fysisk kontakt, eller på avstand (fjern­healing). I den klassiske kiropraktikk hevdet man at manipulasjon av ryggsøylen får “det iboende” til å flyte mer uhindret gjennom nervesystemet.
Noen vil videre hevde at denne energien også kan virke ødeleggende, dersom den brukes av mennesker med en ond hensikt.
4.    Endringer i denne energien har vært den grunn­leggende årsak til alle de tildragelser man gjennom historien har kalt overnaturlige eller mirakuløse. Noen vil tilføye, spesielt innenfor New Age-miljøer, at når vi først blir i stand til å nyttiggjøre oss denne energien som er til disposisjon, så vil mirakler bli hver­dagslige.
5.    I de samme New Age-miljøer vil man gjerne hevde at det er denne energien som de store religioner har kalt Gud. “Utvidelse av bevisstheten er avhengig av innstrøm­ninger av primal energi, som i forskjellige kulturer er blitt kalt Logos, Prana, Chi, Buddha­natur, Natur, Ordet, Den Hellige Ånd, Kosmisk energi etc. Hvem vil hevde at disse ord ikke er synony­mer?”[10]
Vi får imidlertid presisere at det selvsagt finnes mange alternative behandlere som slett ikke vil gi sin tilslutning til alle disse punktene, spesielt ikke de to siste.
En spesiell energi omtales fra tid til annen i alternative miljøer, og da spesielt i miljøer som står hinduisk yoga nær. Man snakker om å frigjøre kundalini, den guddommelige energi som ligger latent ved foten av menneskets ryggrad. De som snakker om å frigjøre denne energien, gjør det samtidig med en viss ærefrykt, idet energien både kan ødelegge og helbrede. Disse miljøene mener f.eks. at faren for psykose kan være tilstede dersom aktiveringen av kundalini ikke skjer under kyndig veiledning. Beskrivelsen av kundalini har en klar mytologisk undertone:[11]

 

            “Kundalini er både gudinne og slange. Hun ligger sammen­ rullet tre og en halv gang i sin hule (kanda) ved roten av ryggsøylen. Formålet med kundalini yoga er å vekke den sovende kundalini, så hun strekker seg, hveser og bukter seg gjennom sushumna-kanalen til toppen av hodet, hvor Herren Shiva, den tredje gud i den hindui­ske tree­nighet, holder til. Shiva representerer den rene be­vissthet, og kunda­lini er gudinnen Shaktis kraft. Målet for kundalini-yogaen er nådd når Shiva og Shakti forenes.”

Til ettertanke:

Hva er det med denne energien, enten den nå kalles Chi, Prana, Orgon, eller for den saks skyld Kundalini?
Mange forklaringer er gitt. Noen vil hevde at energien ikke er noe annet enn selve livsprinsippet, livsenergien. Noen vil hevde at det er en energi som tilveiebringes gjennom psykologisk regresjon. Andre vil hevde at det dreier seg om den seksuelle energi. Den andre ytterlighet vil hevde at dette er en energi som bare er til­gjengelig via kontakt med et okkult rom.
Vi kan nok være uenig om forklaringene, men det er ingen grunn til å frata mennesker opplevelsen av denne energien. For vår del vil vi hevde retten til å undres, uten å skulle plasseres verken i en demonisk eller i en ensidig reduksjonistisk bås. Det er forklaringen som er utfordringen, neppe selve fenomenet i første rekke.
 
AURA
Vi snakker rett som det er om menneskers utstråling. I billed­kunsten kan vi se dette avbildet, f.eks. gjennom glorier (Kristus, helgener, religionsstiftere etc). Mange mener at det er menneskets aura vi iakttar. For Kirken vil det imidlertid være viktig å hevde at glorien er et kunstnerisk uttrykk, og at dette ikke må sammenblandes med den aura-fremstilling vi finner i alternative miljøer.
Noen hevder at aura, følelser og farger henger sammen: Rødt er kjærlighet og raseri, grønn er misunnelse, melankoli er blått eller svart etc.[12]

 

Mange vitenskapelige forsøk er gjort for å stadfeste eller kartlegge denne auraen. Tidlig på 1800-tallet påviste f.eks. den tyske kjemikeren Karl von Reichenbach at alle mennesker som var påvirket av sollys på en eller annen måte ble “opp­ladet” med dette, at dette mennesket sendte stråler tilbake – som så i neste omgang kunne fanges opp av følsomme personer. Eksperi­menter viste f.eks. at man kunne “kjenne igjen” en blå blomst selv om man hadde bind for øynene etc. En parallell til dette er når blinde, spesielt følsomme mennesker har utbytte av å gå på kunstutstilling. De påstår at de kan “kjenne” fargene ved å stå med hendene utstrakt 30 cm fra maleriene.

 

Mest kjent i denne forbindelse er imidlertid den russiske vitenskapsmannen Semjon D. Kirlian (d. 1978). Han hevdet å ha funnet opp en fotograferingsteknikk som rent fotografisk viste gjenstanders energiutladning, blant annet fra nyplukket løv. Fotografier viser f.eks. riss av blad slik de så ut før de ble delt i to, men der dette risset synes å bli mer og mer utydelig idet energiutladningen avtar ettersom løvet visner.

 

Fremstillingen av aurografer er det siste nye i denne for­bindelse. En aurograf er en tegning som viser en persons fysiske og mentale tilstand. Medier som er særskilt trenet til dette, mener at de kan gjenkjenne auraen ved å berøre gjen­stander som en person har hatt i eie. Aurograftegnerne arbei­der med 7 ulike farger som hver for seg illustrerer sider ved personligheten, sinnstilstand e.l.

 

For en tid siden var jeg (Arne Tord Sveinall) på alternativmesse i Ingeniørenes hus i Oslo. Blant de mange tilbud på stedet var også aurafotografering. Nysgjerrig etter å oppleve dette “fra innsiden”, ble jeg også selv aura­fotografert. Jeg satt på en stol, holdt høyre hånd på en metallplate tilknyttet et ledningsnett, mens det bak meg var et stort, hvitt lerret. Etter 2 minutter var bildet frem­kalt. Rundt overkroppen var det et stort hvitt felt. Over hodet, men ikke helt ned til hodet, var et stort, fiolett felt. Noen steder dukket det opp noen røde flekker.

 

Mest interessant var imidlertid tolkningen av bildet. Det hvite ble gitt den tolkning at jeg var omgitt av en skyts­engel, det fiolette som uttrykk for åndelighet, de øverste røde feltene ble forklart som livsenergi. (Kanskje jeg ville ha interesse av å begynne med healing? I så fall ville muligens tiden være inne nå). Da min vel­villige for­tolker la merke til det mørke feltet mellom hodet og det fiolette fel­tet, lurte hun imidlertid på om jeg kanskje var litt skeptisk til dette, og de nederste røde feltene ble tolket som en eventuell ir­ritasjon.
Det er vel mulig at hun hadde rett da hun tolket meg som skeptisk. Jeg fikk forståelsen av at de brukte infrarød film som observerer varmeutstråling. Jeg gikk med skinn­jakke den dagen, så det var ikke så lett for kroppsvarmen å komme ut gjennom den. (Derav hvit farge). Kroppsvarmen må derfor komme ut på annet sted (fiolett og rødt).
I følge aurateorien er det den eteriske del av auraen som fotograferes. Mange vil hevde at vi har en aura som er like forskjellig og personlig som det fysiske legeme. Auraen regnes som summen av all psykisk energi hos individet, inkludert det personlige og kollektivt ubevisste.[13] Samtidig blir det hevdet at auraen kan endres fra dag til dag, bl.a. etter sinns­tilstand. Enkelte går svært langt i anvendelsen av aura-diagnose, bl.a. ved å undersøke en del, f.eks. et hårstrå tilhørende den person man skal diagnostisere.[14]
Nordmannen Torleif Stangeland (kanskje først og fremst kjent for frem­stilling av urteteer) hevder f.eks. at det er mulig å oppdage forstadier til alvorlige sykdommer gjennom aura­diagnose:
“Jeg mener å ha løst kreftens gåte gjennom et livs­langt studium av energifeltene i og omkring alt levende. Alt som foregår i den fysiske kropp, gjenspeiler seg i auraens energi­felter som det fysiske liv er avhengig av for sin eksistens. Der ses årsakene til både liv og død – til både sunnhet og sykdom.

 

I auraen møtes Skaperen med det skapte i et evig samspill i grenselandet mellom ånd og materie der det fysiske er det sekundære og det åndelige det primære og evig skapende”.[15]
Auraen hevdes å inneholde fem lag: Det fysiske (kroppen), eteriske (livsenergien), astrale (følelsene), mentale (tankene og bevisstheten) og åndelige. Det er bare de to første som skal være mulig å påvise vitenskapelig!
Nevnt i stikkords form presenteres gjerne de fem lag i auraen som følger:[16]
 
Det fysiske:
            Kroppen, døde ting.
            Viktig: Kosthold, mosjon etc.
 
Det eteriske:
            Den eteriske energien er nært knyttet opp til
            livsprosessen.
            Både sykdomssymptomer og velvære registreres i det eteri­ske.
            Chakraene (se lenger nede i ressursen) angir de punkter hvor det eteriske står i spesiell nær kontakt med det fysiske. Som tidligere nevnt skal en kunne påvise det eteriske gjennom Kirlian-fotografier.
Det astrale:
            Følelsesmessig tilstand.
            Det okkulte hører med til det astrale.
            Kontakt med magiske krefter som kan brukes enten hvitt eller svart.
            Tarotkort og astrologi gjør bruk av et astralt billed­språk.
Astralkroppen skal kunne forlate kroppen og dra ut på reiser i tid og rom, noe som kan forklare følelsen av å ha vært et sted tidligere.
Det mentale:
            Kan sanses rundt hodet.
            Glorien i religiøs billedkunst.
            Tanker og bevissthet.
  Ved å konsentrere sin energi om konstruktive gjøremål, bygger man opp energi i det mentale.
Det åndelige:
En behøver ikke å forholde seg til noen spesiell religion eller trosretning for å være åndelig. Åndelige mennesker kan forholde seg til en eller flere religioner, samtidig, eller på forskjellige stadier i livet.
Kristus står for nestekjærlighet, og nestekjærlighet er den åndelige energiens utadrettede, hjelpende aspe­kt.
Parallelt med det vi på annet sted har beskrevet om energi, hevder mange at det er mulig gjennom healing å påvirke den menneskelige aura.

 

                        —————————

 

Alternativ behandling blir til tider kombinert med en teosofisk virkelighetsforståelse. I denne sammenheng regner man med at verden er blitt til gjennom utstråling av energi fra det Absolutte, som er den formløse og upersonlige energi. Utstrålingen resulterte i 7 eksistensplan, bevissthetsplan eller kosmiske plan, hvorav den materielle verden er den nederste form for energi, den groveste, lengst borte fra det Absolutte. Alt har imidlertid en guddommelig vesenskjerne, også det materielle. Vesenskjernen kalles gjerne monaden. Denne er i stadig utvikling tilbake til det Absolutte. Utviklingen skjer gjennom mange reinkarnasjoner, symbolisert gjennom en spiral.

 

Alternativ behandling i en teosofisk forståelse regner følgelig med 7 nivåer, men kaller i den forbindelse gjerne de 4 siste ledd for de mentale legemer. De høyere energilegemer går videre fra inkarnasjon til inkarnasjon.

 

Mens teosofien i første rekke er opptatt av energilegemene som bærere av bevissthet, fokuseres den alternative behandling i en teosofisk kontekst på energilegemene som redskaper i en helbredelses- eller utviklingsprosess. Også i denne sammenheng blir det vesentlig å kunne påvirke auraen gjennom healing.[18]

 

CHAKRA
I tillegg til taoismen er det først og fremst hinduismen av de store religiøse systemer som har satt spor i den alternative behandling.
Det er i denne sammenheng tanken om de menneske­lige chakra, eller energipunkter, dukker opp. Ordet chakra er san­skrit og betyr hjul. Et chakra avbildes ofte som et hjul med eiker eller en blomst med blader, der enten antall eiker eller antall blader angir hvilket chakrapunkt det dreier seg om. Antallet angir chak­rapunktets vibrasjonshastighet.

 

Det er svært vanskelig å skulle gi en systematisk oversikt over chakrapunktene. Dette henger sammen med at det er ulik­heter mellom forskjellige hinduiske skoleretninger når det gjelder oppfatningen av chakrasystemet. Det er også store ulikheter i de fremstillinger som alternative utøvere gir. Vår presentasjon vil derfor måtte ta disse forbehold, men forsøker likevel å gi uttrykk for de toneangivende frem­stillinger.[18] Det vil også være på sin plass å nevne at det slett ikke er alle alternative utøvere som vedkjenner seg det religiøse innhold som her presenteres.
Forestillingen går ut på at det ligger 7 chakra-punkter[19], eller energi-punkter, langs menneskets ryggrad. Det neders­te cha­kra, rotchakraet, er plassert mellom ende­tarms­åpningen og kjønnsorganet, mens det 7. chakra er plassert ved issen.
Nærmere presisert er chakra-punktene plassert langs en kanal, Sushumna-kanal­en, som løper parallelt med ryggsø­ylen. Denne kanalen er sammen med noen mindre kanaler ferdselsårer for den universelle energi, Prana.[20] Omkring Sushumna-kanalen snor det seg to side­kanaler, ida og pingala. Disse rommer henholdsvis feminin, passiv energi, og maskulin, aktiv energi.
Ved å sanse tilstanden i et chakra er det mulig å si noe om tilstanden i det område i kroppen som det aktuelle chakrapunkt står i forbindelse med. Healere vil f.eks. si at det er viktig å “lese” tilsta­nden i chakrapunkt­ene for å kunne balansere energien i de samme punkter.
Kort beskrivelse av de 7 chakra:
1. chakra: Rotchakraet, Muladhara.
                           Jordens element.
                           Forbindelse med guden Brahma og gudinnen Dakini.
                           Illustreres som firkant med trekant inni.
                           Illustrers som lotus med 4 høyrøde kronblad.
       Viktig å være “jord-festet, samtidig som det er en utfordring å ikke bli for fiksert i rot-chakraet gjennom for sterk bin­ding til det jordiske.
2. chakra: Swadistana.
                           Plassert ved kjønnsorganet.
                           Vannets element.
                           Forbindelse med guden Vishnu og gudinnen Rakini.
                           Illustreres som sirkel, ofte med en halvmåne som en del av sirkelen.
                           Hvit lotus med 6 kronblad.
                           Kontakt med dette chakraet er viktig for spontan­itet og livs­glede.
3. chakra: Manipura.
                           Plassert ved navlen.
                           Ildens element.
                           Forbindelse med guden Rudra og gudinnen Lakini.
                           Blå lotus med 10 kronblad.
                           Knyttet til emosjoner, hvor nøkkelordet er balanse.
4. chakra: Anahata.
                           Befinner seg i hjerte/lungeregionen.
                           Luftens element.
                           Forbindelse med guden Isha og gudinnen Kakimi.
                           Sekskantet stjerne.
                           Rød lotus med 12 kronblad.
                           Senter for medmenneskelighet.
                           Omsorgsarbeidere trenger stimulering av dette chakraet.
5. chakra: Vishuddi.
                           Befinner seg i halsen.
                           Eterens element.
                           Forbindelse med guden Sadashiva
                           og gudinnen Shaki­ni.
                           Hvit lotus med 16 kronblad.
                        Viktig for kommunikasjon.
                        Senter for opplevelser av høyere bevissthet, f.eks. å sanse menneskers kos­miske bakgru­nn.
6. chakra: Pinealchakraet, eller Ajna.
                           Befinner seg mellom øynene.
Når kundalini (se nedenfor) strømmer gjennom dette chakra, åpnes “det tredje øye”, man når gudenes stadium, og oppnår en rekke overnaturlige evner.
                           Gjennom det tredje øye skal man f.eks. kunne lære seg opp til å “se” andre menneskers aura.
                           Hvit lotusblomst med to blader.
                           Funksjon: Mål og mening i livet.
7. chakra: Krone-chakraet, eller Sahasrara.
                           Befinner seg ved issen, noen centimeter over hodet.
                           Sete for forening mellom Shakti og Shiva.
                           Overskridelse av den fysiske verdens begrensninger.
                           Transcendens.
                           Lotus med 1000 blader.

 

Chakra-systemet har som nevnt en hinduisk-religiøs forståelse og betydning. Fremstillingene varierer, men følgende frem­stilling, hentet fra Hatha-Yoga, synes å være representativ:

 

Meningen med hele systemet er at den sovende energi (kundali­ni-kraften, guddommens kvinnelige part) i det nederste chakra skal “vekkes til live”, stige opp Sushum­na-kanalen opp til det 7. chakra hvor hun opprinne­lig kom fra, for der å bli forenet med Shiva (gud­dommens mannlige part) som sitter og ­venter på henne.

 

For hvert chakra som Kundalini passerer, henter hun energi som hun i sin tid deponerte der. Dette skjedde da hun steg ned, ved alle tings begynnelse.

 

Slik vi her har presentert chakraene, er forståelseshorisonten hinduisk. Språk og innhold er hentet fra en frelsesforståelse hvor målet er å bli guddommelig. Nå er jo imidlertid for­holdet det at når nordmenn møter chakrapunktene innenfor en alternativmedisinsk behandlingsform, så er vanligvis ikke målet å bli guddom­melig, men å bli helbredet for en eller annen fysisk eller psykisk skavank. Konsekvensen er derfor at chakraene innenfor den alternative behandling fremstilles i en modi­fisert versjon, som regel påvirket av teosofien[21]. Forståelsen av chakraene forskyves derfor fra frelses­vei til helbredelses- eller utviklingsvei.

 

Gjennom denne forståelsen vektlegges oppfatningen av chakraene som energifylte steder på kroppen, forbundet med spesifikke indre organer. Kinesiologi og enkelte healingretninger kobler f.eks. muskelgrupper til enkelte chakraer. Ved å konstatere muskelspenninger i bestemte muskelgrupper, kan man avdekke emosjonelle og utviklingsmessige problemer, som i sin tur kan behandles gjennom avbalansering av det aktuelle chakra.[22]
 

 

Relaterte ressurser på KrdOnline

 


[1]Stephen Fulder: Supplerende medisin, s. 161.
[2] Swami Deva Satyarthi: Kroppens Veje I, s. 33.
[3] Reisser, Reisser & Weldon, s. 41.
[4] Bakgrunnen for Chi-energien er Tao, som betyr “veien”.           Tao manifesterer seg i energien Chi, som igjen mani­festerer seg som en dualistisk enhet i yang og yin. Yang og yin manifesterer seg i de fem elementene tre, ild, jord, metall og vann, som i følge det grunnleggende skriftet “Nei Ching” omfatter alle jordens fenomener.
[5] Vilhelm Schjelderup: Nytt lys på medisinen, s. 47.
[6] Nå skal det imidlertid sies at healerne har forskjellige oppfatninger av hva som er kilden til denne kanaliserte ener­gi. Det kan være legemsløse vesener, som var leger eller healere mens de levde, mens andre vil hevde at den kanaliserte energi kommer fra deres eget vesen. Noen snakker om lysets kilde, mens andre snakker om Gud. (Fulder: Supplerende medisin, s. 160.)
[7] Tove Giske: Fokus på alternativ medisin, s. 6.
[8] For videre utdyping av dette tema: Reisser, Reisser & Weldon, s. 43 ff.
[9] Det er mulig at en liten kritisk ettertanke vil være på sin plass her. Man synes ofte å ta Einsteins berømte ligning, E=mc2 til inntekt for dette synspunkt, som om det           uopphørlig skjer en forvandling fra stoff til energi i        naturen, f.eks. når vann fordamper. Det er imidlertid viktig å presisere at de alminnelige naturlige om­dannelser intet har å gjøre med atomligningen til Einstein. En vanlig trykkoker er i all beskjedenhet ingenatomreaktor.
[10] Oversatt sitat av Evarts G. Loomis: The Healing Center of the Future” i The Journal of Holistic Health (San Diego: The Word Shop, 1978), s. 46.
[11] Coddington: In search of the Healing Energy, s. 140-41.
[12] Bruset: Kreft og jakten på mirakler, s. 147.
[13] Bruset, s. 147.
[14] Enkelte kritikere til dette fenomenet vil henvise til forsøk, og hevde at bildet forsvinner hvis man foretar foto­graferingen i vakuum, noe som blir vansklig å for­klare dersom det virkelig er slik at auraen er en u­løselig del av mennesket.
IKON, s. 28, med henvisning til Singer: Kirlian Photography, fra boken Science and the paranormal, Charles Schribner’s sons 1983.
[15] Bruset, s. 148.
[16] Jørgensen/Ovesen: Håndbok i healing, s. 13 ff.
[17] IKON, s. 25.
[18] Alternativ behandling – et alternativ? Studiemateriale fra IKON, Danmark, 1994, s. 14f. Sveinall: Tro og religiøsitet. Håndbok i nyreligiøsitet, 1991, s. 78 f.
[19] I noen fremstillinger vil vi finne presentert flere enn disse 7 chakraer, men disse 7 er i alle tilfeller de
 viktigste.
[20] Kanalene kalles i denne forbindelse nadier, og har en parallell til det taoistiske meridiansystemet. På mange måter har også Prana sin parallell i det tao­        istiske Chi.
[21] Teosofi: Religiøst, filosofisk system som går tilbaketil Helena Bla­vatski (1831-1891). Byggersine teorier på en blanding av hinduisme, buddhisme, kri­stendom, spiritism­e, og evolusjonsteorier.
[22] IKON, s. 15.
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Print Friendly, PDF & Email