Denne aktualiseringen er hentet fra den populære tv-serien “The Big Bang Theory”, med fokus på hva tv-serien formidler av syn på autoriteter.

NB! Denne aktualiseringen inngår i en serie av aktualiseringer tilknyttet tv-serien “The Big Bang Theory”
 
Om aktualiseringene
Aktualiseringen i denne ressursen er hentet fra tv-serien The Big Bang Theory. Aktualiseringen er utvalgt med bakgrunn i analysen «Bare underholdning, eller? En analyse av den aktuelle tv-serien The Big Bang Theory». Denne analysen tar utgangspunkt i sesong 6 av tv-serien. (Sesong 6 kan kjøpes på DVD fra blant annet cdon.com)
Aktualiseringene kan brukes i mange ulike sammenhenger. For eksempel kan de brukes inn i undervisning om populærkultur, filmanalyse og formidling, som aktualiseringer av tema, eller i andre relevante, faglige sammenhenger. Eller de kan benyttes i utenomfaglige sammenhenger, som ord-for-dagen, samtalestartere, utgangspunkt for andakt eller annen type formidling.

Aktualiseringen tar utgangspunkt i et aktuelt sitat og scene fra tv-serien The Big Bang Theory, relatert til et hovedtema som kommer frem i tv-serien. Den enkelte aktualiseringen introduseres med bakgrunnsinformasjon for sitatet/scenen, hvorpå selve sitatet presenteres. Merk tilhørende PowerPoint-bilde, hvor sitatet kan vises på storskjerm. Aktualiseringen avsluttes med forslag til momenter å fokusere på i relasjon til sitatet, samt relevante spørsmål til samtale.

Opphavsrett ved bruk av film
For å lovlig vise en film eller tv-serie må minst ett av disse fire punktene være på plass:
·       Tillatelse fra distributøren i Norge
·       Lisens fra ett av de to lisensselskapene i Norge
·       Filmen vises i et privat hjem – eller «innenfor den private sfære»
·       Klippet kan sies å være et sitat, så du trenger ikke tillatelse
Med dette menes at «så lenge en holder seg til god sitatskikk er sitatretten relevant for bruk av helt korte klipp som viser èn aktuell problemstilling» (Clara.no)

 

Tema
Skepsis til autoriteter, autonomi,implisitt: trenger mennesker (etiske) rammer?
Klipp
Episode 20: “The Tenure Turbulence”
Start: 00.30
Stopp: 01.38
 
Intro
Tilsynelatende fokuserer ikke The Big Bang Theory på autoriteter i utstrakt grad. Likevel finnes det momenter i handlingen som synes å formidle noe rundt dette. Under humoren og den «enkle» handlingen synes tv-serien å kommunisere en grunnleggende holdning overfor autoriteter, nemlig skepsis.
Et eksempel på dette er Sheldons holdninger overfor ledelsen på universitetet hvor han jobber. I denne scenen sitter guttene og snakker om en professorstilling som nå er åpen, fordi en av professorene ble funnet død på jobb. Selv om alle guttene ønsker seg jobben (utenom Howard som ikke er kvalifisert), uttrykker Sheldon skepsis og misnøye med hvordan ledelsen driver universitetet:
Sitat
 

Sheldon: «Systemet er tåpelig. Faste stillinger gjør folk for tilfredse. Skal vitenskapen utvikle seg, bør folk ha en datachip i skallen som eksploderer når de sier noe dumt»
Raj: «Jeg tror folk presterer best innenfor trygge rammer»
Sheldon: «POOF!»
(Klikk her for PP-bilde med sitatet til å vise på storskjerm.)

Sentrale momenter
Sheldon kritiserer her «systemet» som tåpelig, og synes underforstått å mene at ledelsen ved universitetet er inkompetente. I dette ligger det også en kritikk og skepsis av autoriteter, i dette tilfelle ledelsen på hans egen arbeidsplass.

Spørsmål til samtale
1.       Hva kommer frem i dette sitatet rundt Sheldons oppfatninger av menneskers innstilling til jobb og karriere? Er du enig/uenig – og hvorfor?
2.       Hva tenker du om Rajs svar? Er du enig i at folk presterer best innenfor trygge rammer? Hvorfor/hvorfor ikke?
3.       Sheldon er skeptisk til autoriteter (i dette tilfellet ledelsen på arbeidsplassen). Kjenner du deg igjen i denne skepsisen? Hvorfor/hvorfor ikke?
4.       Hvordan forholdet du deg autoriteter (i familien, skolen/arbeidsplassen, samfunnet, politikere, religiøse ledere, etc)? I hvilken grad er dette begrunnet i egne erfaringer, det du har lært av andre, det som formidles via mediene eller lignende?
5.       Tror du unge mennesker i dag i hovedsak er skeptiske til autoriteter – eller ikke? Hvorfor? I hvilken grad anser du dette som positivt eller negativt – og hvorfor?
6.       I hvilken grad tror du mennesker generelt trenger faste/trygge rammer for tilværelsen – og hvorfor?
Print Friendly, PDF & Email