RELIGIONSKUNNSKAP – Kjennskap til religioner og livssyn

Kompetansemål

  • presentere og sammenligne noen sentrale trekk ved østlige og vestlige
    religions- og livssynstradisjoner, inkludert kristendom og islam
  • gjøre rede for og analysere religion og livssyn i et majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiv med vekt på Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge

Fra Synliggjøringstillegget

  • Bidra til forståelse av religiøse og sekulære livssyn på deres egne premisser
  • Utfordres til å vurdere hvordan forskjellige livssyn fremmer verdier som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet
Print Friendly, PDF & Email