Ulike lærebøker understreker filmens sentrale rolle som et av vår tids viktigste kulturuttrykk og peker på at filmen gir en felles referanseramme for forståelse og tolkning av tilværelsen. Dette underliggende livssynsaspektet synes imidlertid å være lite ivaretatt i analyseverktøyene som presenteres.

På denne bakgrunn, og med forankring i fagplanene for kristendomsfaget i de kristne videregående skolene, er filmanalyse svært godt egnet som tverrfaglig prosjektarbeid der også kristendomsfaget er integrert. Selv om analyse av film ikke er uttrykt som spesifikt kompetansemål i kristendomsfaget, ligger det implisitt både i formålet med hele faget, i beskrivelsen av ulike deler av faget og i utmyntingen av grunnleggende ferdigheter knyttet til å lese og å kunne bruke digitale redskaper.

Denne prosjektressursen er utviklet for å møte behovet for en helhetlig tilnærming til filmanalyse i ulike fag og består av følgende:

 

 

Forankring av filmspørsmål i fagplanene – Kompetansemål

NORSK

“… Norskfaget forholder seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. Et norskfag for vår tid bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer alle disse tekstformene. Faget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, læring, refleksjon og vurdering. I tillegg skal faget stimulere til utvikling av gode læringsstrategier og evne til kritisk tenkning og motivere til utvikling av lese- og skrivelyst og gode lese- og skrivevaner.”
Kompetansemål i sammensatte tekster etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde.
Kompetansemål i sammensatte tekster etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram:Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett
  • bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider
  • vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier
  Kompetansemål i sammensatte tekster etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram:
  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet
  • analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken

ENGELSK

“… I tillegg til det at vi lærer språket, skal engelskfaget bidra til innsikt i våre egne og andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer. … Engelske tekster, film, musikk og andre kunstformer kan videre inspirere til elevens egen utfoldelse og kreativitet i flere sjangere og medier.”
Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte sosiale og kulturelle forhold, samfunnsforhold og verdier i flere engelskspråklige land
 • presentere og diskutere internasjonale nyheter og aktuelle hendelser
 • gjøre rede for bruken av engelsk som et internasjonalt verdensspråk
 • drøfte engelskspråklige tekster fra et utvalg av sjangrene dikt, novelle, roman, film og skuespill fra ulike deler av verden og tidsepoker

SAMFUNNSFAG

“… Samfunnsfaget skal difor gje djupare forståing av forholdet mellom samfunnslivet og det personlege livet, og stimulere til erkjenning av mangfaldet i samfunnsformer og levevis. På denne bakgrunnen skal faget gje elevane større evne til å tenkje fritt, perspektivrikt, kritisk og tolerant….”

Se også følgende læreplaner:

 

Print Friendly, PDF & Email