Dobbel lytting – om bruk av filmklipp i undervisningen om kristen tro

Bruk av populærkultur hos Damaris Skole/KrdOnline

Bruken av filmklipp og andre elementer fra aktuell populærkultur (f.eks. sanger, tegneserier), står sentralt i Damaris Skole. De brukes som aktualisering og tilknytningspunkt i formidlingen av kristen tro, samt til bevisstgjøring i forhold til at ingen mediebudskap er nøytrale, men derimot bærer med seg verdier og spor av livssyn.

Respekt for tekstene

Vi ønsker at alt vi utvikler av ressurser i Damaris, skal preges av en grunnleggende respekt både for Bibelens og samtidens tekster.

I respekt for Bibelen som Guds Ord til oss også i dag, oppfordrer vi til grundige og systematiske studier av det helhetlige innholdet og budskapet i Bibelen.

I respekt for samtidskulturen som et uttrykk også for menneskers søken etter svar på grunnleggende spørsmål, oppfordrer vi til grundige og systematiske studier av aktuelle kulturelle uttrykk og de underliggende livssynene.

Dobbel lytting til tekstene

Som kristne er vi kalt til å lytte både til Bibelens og samtidens tekster.

Å lytte til Bibelen, betyr at vi søker å identifisere et helhetlig bibelsk livssynsperspektiv. Dette må gjøres i respekt for de enkelte bibelske teksters særpreg og funksjon. Et slikt helhetlig bibelsk perspektiv kan uttrykkes med følgende nøkkelord:

  • Skapt av Gud
  • Syndet mot Gud
  • Elsket av Gud
  • Håp til Gud

Å lytte til samtidens tekster, betyr at vi søker å identifisere de underliggende livssynsbudskapene. Dette må gjøres i respekt for mediefortellingenes form, sjanger og funksjon. Ingen budskap er nøytrale, men alle bærer med seg spor av verdier og livssyn.

Dobbel lytting innebærer så at vi søker å bygge bro mellom Bibelens tekster og samtidens tekster. Målet er både å identifisere tilknytningspunkt og spenningspunkt i forhold til kristen tro.


Valg av aktuelle samtidstekster

Valg av aktuelt filmklipp (og andre populærkulturelle uttrykk) vil ofte være knyttet til en eller flere av følgende tre kategorier

  1.  Eksempler som speiler trender og livsfølelse i vår samtid.
  2. Eksempler som skaper trender og preger meninger, følelser og handlinger i vår samtid.
  3. Kreative eksempler på formidling av sentrale temaer i det kristne livssynet.


Bruk av aktuelle filmklipp

Det er viktig å skjelne mellom ulik bruk av aktuelle filmklipp, selv om det også vil være overlappinger mellom de følgende kategoriene:


1. Noen filmklipp brukes først og fremst fordi de illustrerer viktige sider ved det å være menneske. I disse klippene møter vi konkrete hverdagsutfordringer, vanskelige etiske dilemmaer og/eller grunnleggende eksistensielle spørsmål. Her er det ofte mulig å anvende innholdet i filmklippet direkte i forhold til kristen tro og etikk. Noen ganger vil verdiene i filmkuttet stemme overens med kristen tro. Ofte vil imidlertid svarene som gis være på kollisjonskurs med det kristne livssynet.

2. Andre filmklipp brukes fordi illustrerer sentrale temaer i kristen tro, som eksempelvis bønn, synd og nåde. I disse klippene møter vi enten positive eller negative vinklinger av disse temaene, sammenlignet med klassisk kristen tro. Ofte kan en i slike filmklipp (og i filmene som helhet) få illustrert populære misforståelser av kristen tro, for eksempel knyttet til spørsmål om Bibelens troverdighet eller hvem Jesus er. Når dette er sagt, vil det allikevel ofte være viktige og aktuelle tilknytningspunkt til kristen tro i det som formidles i slike filmkutt.

3. Poenget med andre filmkutt igjen, er at de først og fremst illustrerer Guds egenskaper og handlinger. Ofte vil disse kuttene være fra filmer som forbindes med fantasy-sjangeren. Filmkuttene kan imidlertid også være hentet fra helt andre sjangrer, der handlingen kombinerer realisme med ”overnaturlige” element. Her bør en være obs på begrensningen i slik billed- og symbolbruk når det gjelder å illustrere hvem Bibelens Gud faktisk er. Gud blir uansett satt på dagsordenen, enten dette skjer med en positiv eller negativ vinkling, og det gir muligheter for å vise hvem Gud virkelig er.

Det er viktig å være oppmerksom på at film er en svært innholdsmettet formidlingsform. Det betyr at en god del filmklipp faktisk kan brukes på flere av måtene som er nevnt ovenfor.

Film – mer enn bare underholdning

Vi oppfordrer til en felles bevissthet om at film (og andre populærkulturelle uttrykk) er mer enn ”bare underholdning”:
Ingen mediebudskap er nøytrale. Vi møter spor av livssyn i filmene.
Ingen av oss kan forholde oss nøytrale. Mediebudskapene vi møter, vil være med å prege oss på en eller annen måte, ofte ubevisst. Enten vi får bekreftet holdninger vi allerede har eller endrer holdninger, skjer det noe i møte med mediene.
Ingen av Bibelens sannheter er selvfølgelige i vår medietid. Vi trenger derfor stadig en fornyet forankring i Bibelens store fortelling.

Viktig informasjon

Filmkuttene er nøye valgt ut, også i forhold til etikk og moral. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at bruken av konkrete filmkutt ikke nødvendigvis er en anbefaling av de aktuelle filmene som helhet, verken filmatisk eller innholdsmessig. Det oppfordres videre til å la bevisstgjøring i forhold til mediebruk og verdier være en integrert del av undervisningen.

Copyright: KrdOnline/Damaris Norge
(Foto: Filmweb)

Print Friendly, PDF & Email