En måte å konkretisere Synliggjøringstillegget på, og gjøre det anvendelig i klasserommet er å formulere det som spørsmål. Nedenfor er noen ideer til hvordan det kan gjøres. En annen tilnærming er å utfordre elevene selv på å formulere relevante delspørsmål og “oppfølgingsspørsmål”  til hovedpunktene:

 

Faget skal bidra til forståelse av religiøse og sekulære livssyn på deres egne premisser.

 • Hvilke grunnleggende forestillinger og premisser hviler religionen / livssynet på?
  • Hvordan henger grunnleggende virkelighetsoppfatning og menneskesyn sammen?
  • Hvordan kommer virkelighetsoppfatning og menneskesyn til uttrykk i etikken?
  • Hvordan kommer sentrale fortellinger til uttrykk gjennom ritualer og høytider?
  • Hvilke andre dogmer, verdier eller fortellinger kan hjelpe oss til å forstå denne læren, forestillingen, ritualet, holdningen eller handlingen?
  • Hva er den indre «logikken» og begrunnelsen som gjør dette til en naturlig holdning eller handling for den troende?

 

Faget skal gi kompetanse i å analysere livssyn ut fra sentrale momenter i kristen tro.

 • Hva er sentrale momenter i kristen tro?
  • èn treenig, allmektig, rettferdig og kjærlig Gud
  • Gud som Far
  • Jesus som sann Gud og sant menneske, fullkomment bilde av Gud
  • verden og virkeligheten er skapt av Gud
  • tilværelsen er grunnleggende Gud-villet og meningsfull
  • dualisme – tilværelsen består av både ånd og materie
  • mennesket er skapt i Guds bilde til relasjon med ham
  • alle mennesker er likeverdige og elsket av Gud
  • alle mennesker er i gjensidig ansvarsforhold / relasjon til hverandre
  • mennesket bærer i seg tilbøyeligheten til både det gode og det onde
  • frelse skjer ved Guds fullkomne, ufortjente og betingelsesløse nåde for Jesu skyld
 • Ut fra bl.a momentene over; hva har livssynet til felles med sentrale momenter i kristen tro og praksis
 • Ut fra bl.a momentene over; på hvilke områder skiller livssynet seg fra sentrale momenter i kristen tro og praksis?
 • Hvordan står en gitt handling og/eller holdning i forhold til med sentrale momenter i kristen tro som sannhet, rettferdighet, barmhjertighet, tilgivelse, omsorg for den svake, samvittighetsfrihet, ansvar for eget liv og handlinger, trofasthet, ydmykhet, gavmildhet, utholdenhet, kjærlighet, elske sin neste, elske seg selv, måtehold…?

 

Elevene skal utfordres til å vurdere hvordan forskjellige livssyn fremmer verdier som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.

Hvordan ser religionen / livssynet på

 • menneskets verdi, og hva gir mennesket verdi? Er verdien konstant og lik for alle? Og hvordan er forholdet mellom likeverd og likestilling?
 • naturens verdi? Nytteverdi eller egenverdi? Og hvor står mennesket i forhold til naturen? Over, eller en del av naturen?
 • åndsfrihet, samvittighetsfrihet og toleranse? F.eks retten til å skifte tro? Og offentlig leve ut og uttrykke sin tro gjennom ritualer og symboler? Og formidle sin tro til andre?
 • nestekjærlighet, hvem er min neste, individualisme vs fellesskap
 • tilgivelse, behov for tilgivelse, synet på rett og galt, om det fins noe rett og galt, skyldkultur eller skamkultur, menneskesyn og årsak til menneskets destruktive handlinger, hvordan gjøre opp for skyld og negative handlinger
 • likeverd, likestilling mellom kjønn, legning, rang, sosial og økonomisk klasse, like muligheter
 • solidaritet, demokratiske rettigheter

 

Faget skal også hjelpe elevene til å se hvordan forståelse, analyse og vurdering alltid vil være påvirket av eget ståsted.

 • Hvilke faktorer har bidratt til å forme ditt ståsted?
 • Hva ville vært annerledes om du hadde vokst opp som et annet kjønn, i en annen familie, i et annet land og kultur, en annen tid, og en annen religion?
 • Hvordan er det / tror du det er å være del av en minoritet / mindretallskultur, som kanskje også blir sett ned på, latterliggjort, eller forfulgt?
 • Hva bør man fra majoritetskulturen / storsamfunnet være ekstra oppmerksome på i møte med kulturelle og religiøse minoriteter?
 • Hvilke av dine livssynsmessige forestillinger, verdier, handlinger og holdninger tror du kan være vanskelige å forstå for utenforstående fra andre kulturer, religioner og livssyn?

 

Som holdningsdannende fag skal religion og etikk utfordre elevene til å søke sannhet og til å foreta valg i de grunnleggende livsspørsmålene.

 • Finnes det noe som er sant, og hva vil det si «å søke sannhet»?
 • Hvorfor bør vi ikke alltid nøye oss med svaret; «du kan ha din mening, og jeg kan ha min»?
 • Sannheten kan av og til være krevende, men ut fra et bibelsk perspektiv; hvorfor er det aldri feil eller farlig å stille spørsmål, lete etter svar og søke sannhet?
 • Et sentralt slagord fra Kant og opplysningstiden er; «Våg å vite» (Sapare Aude). Hva betyr det i praksis, og hvordan står dette til kristen tro?
 • Å vite hva som er rett kan være krevende å finne ut av og vite, men hvorfor bør vi likevel ta noen aktive valg i forhold til grunnleggende verdi- og livssynsspørsmål?
 • Hvilke verdi- og livssynsspørsmål tenker du er viktigst å ta stilling til?

 

Elevene skal få hjelp til å reflektere over hvordan tro og overbevisning påvirker hverdagslivet.

 • Hva betyr det egentlig «å tro»?
 • Hvor sitter troen egentlig? I hode, hjertet, eller hendene?
 • Har du eksempel på noe du tror, og som påvirker hva du også gjør i dagliglivet?
 • Har du eksempel på noe du tror, men som kanskje ikke får konsekvenser for hva du gjør? Hvorfor er det slik? Og hva tenker / føler du om at det er slik?
 • Hvor mye av det vi gjør i løpet av en dag er strengt tatt begrunnet i absolutt sikker viten / kunnskap, og hvor mye bygger i bunn og grunn på tro, vaner og antagelser?
 • Hva kan vi gjøre for at det vi faktisk tror er sant og rett i større grad også blir det vi gjør?

 

Faget skal styrke elevenes evne til å vise respekt for mennesker uavhengig av livssyn.

 • Hva vil det si å respektere et annet menneske?
 • Har du erfaring og opplevelser med at du ikke har blitt eller følt deg respektert? Hva var det de gjorde / ikke gjorde, og hvordan følte / opplevde du det?
 • Hva er den viktigste holdningen vi kan ha for å vise andre at vi respekterer de?
 • Hva er forholdet mellom «å respektere» og «å være enig med»? Hvordan blir dette forholdet ofte oppfattet og praktisert i dag?
 • Hvorfor bør alle ha en venn de kan være uenige med?
 • Hvordan kan vi bygge bedre «uenighetsfellesskap» i samfunnet vårt?
Print Friendly, PDF & Email