Her er ei samanstilling av momenta frå Synliggjøringstillegget saman med Kjerneelement og Kompetansemål i Læreplanen. Dette kan stillast opp på mange måter, og det vil vere overlapp fleire vegar. Poenger er å vise at Synliggjøringstillegget ikkje krev eige undervisningsopplegg i tillegg, men at det både kan og skal realiserast i samspel med læreplanen. Det handlar om bevisstheit, og at ein i arbeidet med kompetansemåla har Synliggjøringstillegget med seg i førebuinga.

Ei erfaring mange antakeleg vil gjere seg etter som ein vert kjent med Tillegget er at det både bringer inn nye og nyttige perspektiv i faget, og bidreg til endå større grad av faktisk måloppnåelse. Særleg med tanke på dybdelæring, og med å gjere fagstoffet relevant for eleven sjølv, så kan Tillegget vere eit verktøy til meir læring og større fagleg forståelse.

 

KJERNEELEMENT KOMPETANSEMÅL SYNLIGGJØRINGSTILLEGG
Kjennskap til religioner og livssyn.

 

Presentere og sammenligne sentrale trekk ved østlige og vestlige religions- og livssynstradisjoner, inkl. kristendom og islam.

Gjøre rede for og analysere religion og livssyn i et majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiv med vekt på Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge.

Bidra til forståelse av religiøse og sekulære livssyn på deres egne premisser.

Vurdere hvordan livssyn fremmer respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.

Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder Gjøre rede for og drøfte sentrale fagbegreper knyttet til religioner, filosofi, livssyn og etikk.

Analysere og vurdere ulike kilder til kunnskap om religioner, livssyn og etikk.

Ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdierl.

Drøfte ulike former for religions- og livssynskritikk.

Gi kompetanse i å analysere livssyn ut fra sentrale momenter i kristen tro.

Reflektere over hvordan tro og overbevisning påvirker hverdagslivet.

Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar Utforske og reflektere over eksistensielle spm. og svar.

Utforske og drøfte ideer om mennesket slik de kommer til uttrykk i ulike filosofiske tradisjoner.

Drøfte menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling.

Utfordre elevene til å søke sannhet.

Utfordre elevene til å foreta valg i de grunnleggende livsspørsmålene.

Kunne ta andres perspektiv Utforske og drøfte hvordan religion inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt.

Gjøre rede for og drøfte aktuelle eksempler på samspillet mellom religion, livssyn og politikk.

Utforske og analysere hvordan religion og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur.

Hjelpe til å se hvordan forståelse, analyse og vurdering alltid vil være påvirket av eget ståsted.
Etisk refleksjon Identifisere og drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til kommunikasjon, relasjoner og identitet.

Diskutere problemstillinger knyttet til fordommer, rasisme og diskriminering.

Drøfte menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling.

Styrke elevenes evne til å vise respekt for mennesker uavhengig av livssyn.

 

 

Print Friendly, PDF & Email