(I relasjon til analysen av «The Big Bang Theory» er denne aktualiseringen hentet fra analyseområdet «Det bortenfor».)


Tema
Religion, sannhet, postmodernisme, relativisme

 

Klipp
Episode 7: «The Habitation Obliteration»
Start: 08.38
Stopp: 09.18

 

Intro
Howard er jøde, noe som ulike måter er gjenstand for humor i tv-serien. Howards tilhørighet til den jødiske religion kommer til uttrykk når han og Bernadette diskuterer tidspunktet for at Howard skal flytte ut fra moren sitt hus. Howard argumenterer med at han ikke kan flytte fra moren på en lørdag, siden det er sabbat og som jøde kan han ikke bære tungt på sabbaten. Bernadette utfordrer umiddelbart dette og spør hva med når han for eksempel spiser hamburger med bacon. Howard svarer:

 

Sitat

Howard: «Religionen min er ganske fri. Så lenge man skjærer av forhuden og ikke bærer et kors, går det bra.»

 

Sentrale momenter
Her blir det tydelig hvilken relasjon Howard har til sin religiøse tro. Så lenge en følger noen hovedregler innenfor religionen, er en trygg. Ellers er den religiøse tilknytningen åpen for personlig fortolkning. Dette kan synes å være et uttrykk for en typisk postmoderne holdning, hvor relativismen står sentralt. Hvor religion og religiøs tilhørighet tilpasses individet, og gjøres aktuell og riktig hvor og hvordan det passer en selv. Spørsmålet om sannhet, rett og galt, synes altså her å være individuelt og relativt.

 

Spørsmål til samtale

  1. Hvilke tanker gjør du deg rundt Howards utsagn?
  2. Tror du dette utsagnet reflekterer typiske holdninger rundt tro og religion i samtiden? Hvorfor/hvorfor ikke?
  3. Howard omtaler det som «religionen min». I vår postmoderne kultur er det mange som fremmer en tanke om ‘min tro’, i motsetning til ‘din tro’ eller ‘vår tro’. Dersom det er slik, at vi alle kan ha hver vår tro – som i større eller mindre grad er forskjellig fra andres – og holde den frem som ‘min sannhet’, hva sier det som synet på sannhet? Kan alle ha rett? Kan alt være sant? Eller blir egentlig alt da kun relativt? Hva tenker du om dette?
  4. Hvordan forholder dette seg – og hvordan forholder Howards utsagn seg indirekte – til religion som fellesskap med felles mening og sannhet?
  5. I bunn og grunn synes individualisme og relativisme å være underliggende livssyn i denne sammenhengen. Hva assosierer du med begrepene individualisme og relativisme? I hvilken grad vil du si at disse livssynsperspektivene preger sentrale holdninger og oppfatninger i vår samtid?
  6. Hva med din egen tro? I hvilken grad er din tro individuell og kun din egen, og i hvilken grad er din tro et resultat av større kategorier vi finner i samtidskulturen (postmodernisme, sekulær-humanisme, kristen teisme (kristen tro), islam, buddhisme, nyreligiøsitet, etc)?
  7. Hvordan tror du mediene er med på å påvirke ditt syn på tro og religion? I hvilken grad tror du populærkulturen (tv-seriene, filmene, musikk, etc) er med på å påvirke unge menneskers holdninger til tro og religion?
Print Friendly, PDF & Email