Kort artikkel om ulike syn på skapelse/evolusjon – for deg som er lærer

Gud har skapt himmel og jord. Det stiller ikke Bibelen spørsmål ved. Det er imidlertid mange oppfatninger og forestillinger om hvordan alt er blitt til. Er verden skapt eller bare “blitt til”?

Det er noen som mener at det er vanskelig å holde sammen det som Bibelen sier om skapelsen og det som naturvitenskapen legger frem som forklaringer. Også kristne har ulike syn på hvordan skapelsesfortellingen i Bibelen skal tolkes.

 

Kort om utviklingslæren
Det var Charles Darwin (1809-1882) som kom med teorien om at plante- og dyrelivet har utviklet seg over tid. Utviklingen gikk fra det enkle til stadig mer sammensatte og varierte former. Teorien ble fremsatt i 1859, og blir kalt utviklingslære eller darwinisme.

Den bygger på naturlig utvalg. En forutsetning er variasjon i arvelige egenskaper. Over tid vinner de livsformer som har størst evne til overlevelse og formering i omgivelser som ligger til rette for det. Lang tid fører til at individenes egenskaper tilpasses omgivelsene (miljøet). Gjennom generasjoner skjer endringer i arvestoffet som kan føre til nye egenskaper og nye arter. Dette kalles mutasjoner.
Den tyske lege Ernst Haeckel (1834-1919) mente at fosterutviklingen sannsynliggjør utviklingslæren. Fostre fra forskjellige arter viser svært store likeheter.

Ulike syn     

Kan skapelsesfortellingene i Bibelen og naturvitenskapens utviklingslære forenes eller står de i vedvarende motsetning til hverandre? Her er noen svar:
      a. Det er noen som mener at evolusjonslæren utelukker en Skaper eller Gud.
      b. Noen holder fast på at det ikke er en utvikling over milliarder av år fra en første urcelle til nåværende mangfold. Det er Gud som skapte artene hver for seg. Dette kalles troen på intelligent design eller kreasjonisme. Gud skapte verden for omtrent 6000 år siden. Noen mener at tiden er ikke det viktigste i dette. Gud har skapt artene hver for seg, men over lang tid.

      c. Andre mener at troen på Gud som skaper kan kombineres med læren om naturlig utvalg, lang tid og mutasjoner slik at nye arter blir til. Gud satte prosessen i gang og overlot den til naturkreftene. Noen sier at Gud har styrt utviklingsprosessen og grepet direkte inn underveis.

Hva sier Bibelen?
Bibelens skapelsesfortellinger i 1. Mos 1-2 står ikke alene. De står i en sammenheng og er en tråd gjennom hele Bibelen. Bibelen fastholder at Gud er himmelens og jordens skaper slik som kristnes bekjennelse sier det: ”Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper.”

Gud har skapt verden ved sitt ord. Han lot jorden stige frem av vann. Han skapte mennesket i sitt bilde – til mann og kvinne. I Det nye testamentet finner vi ikke særlig fokus på antall dager, men at 2. Pet 3,8 antyder lange perioder: «For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.» De 6 skapelsesdagene kan være et hjelpemiddel til å huske at alt som er til, er skapt av Gud, og at mennesket er den store avslutning på skapelsen.
 Utviklet av Ole Johnny Møyholm ved Tryggheim VGS (Foto: Wikipedia).
Print Friendly, PDF & Email

Image by Zhivko Dimitrov from Pixabay

Print Friendly, PDF & Email