Norge – et kristent land?

Her finner du kapittel 13 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


norsk-flagg

STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • Gi ­eksempler ­på ­hvordan ­kristen ­tro ­kommer ­til ­uttrykk ­i ­dagens­ norske kultur
 • Gjøre rede for hvordan kristendommen har påvirket norsk kultur
 • Drøfte­ spor ­av ­Bibelen ­i ­litteratur, ­musikk ­og ­film
 • Drøfte­ hvilken ­rolle ­kristen ­tro ­og ­praksis ­spiller ­i ­dagens ­Norge

Norge ­har ­blitt ­kalt ­et ­kristent ­land­ i­ mange ­hundre ­år.­ I ­dag ­sier ­vi­ gjerne ­at ­vi ­er­ et ­land ­som bygger ­­kristen­ arv ­og ­tradisjon. ­I ­det ­følgende ­vil ­vi ­prøve ­å ­finne ­ut ­hva ­dette ­innebærer.­

I­ KRL-faget ­­ungdomsskolen­ lærte ­vi ­at ­kristendommen ­har ­gitt ­oss­ ytider ­og merkedager som ­advent, ­jul,­ fastetid, ­påske ­og ­pinse ­og­ festdagene­ sankthans,­ olsok, halloween og valentinsdag. ­Videre ­har­ kristendommen de siste tusen år rammet inn livene våre gjennom tradisjonsrike­ overgangsritualer.­ Slike ­overganger­ i ­livet ­er ­dåp, ­konfirmasjon,­ bryllup­ og begravelse. ­I ­kirken ­har ­en ­egne ­ordninger­ for­ hvordan­ disse­ handlingene­ skal ­utføres. ­Barn ­får jødisk-kristne ­navn­ som­ Anne, ­Anna, ­David, ­Johannes,­ Isak, ­Maria ­osv. ­Motivet ­i ­flagget­ vårt­ er korsformet, ­og ­kongen ­bekjenner ­i følge ­Grunnloven­ seg ­fortsatt­ til ­den ­evangelisk-lutherske religion.

Bibelen ­og ­kristendommen ­har ­påvirket ­kulturen ­både ­globalt, ­nasjonalt­ og­ lokalt.­ Herman Northrop­ Frye­ skriver­ i The Great Code. The Bible and Literature at Bibelen er en slags fortolkingsnøkkel som vi trenger for ­å ­forstå­ verdenslitteraturen.

Vi­ kan­ utvide ­påstanden ­og ­også­ innlemme­ musikk­ og ­annen ­kunst ­i­ dette. ­Altså:­ Uten­ en­ viss ­innsikt ­i ­den ­kristne­ kulturen ­og ­Bibelen ­er­ det vanskelig å forstå kunstens budskap. I det følgene skal vi illustrere dette ved ­å­ gi­ konkrete ­eksempler.­

­

Repetisjonsspørsmål

1.      Hva­ menes ­med ­at ­Norge ­er ­et ­kristent ­land?

2.      Hva­ handler ­boken­«En­ tid ­for ­alt» ­om?

3.      Nevn­ noen ­eksempler ­­ låter ­som ­har ­tekster ­som­ kan ­være­ påvirket av kristen tro.

4.      Hva­ handler ­filmen­ «deUSYNLIGE»­ om?

5.      Nevn ­noen­ kristne ­symboler, ­og ­forklar ­hva­ de ­betyr.

6.      Hva ­er ­fastetiden, ­og­ hvilke ­tradisjoner­ i ­vår­ kultur­ er ­knyttet ­opp­ til ­fastetiden?

7.      Når­ begynner­ fastetiden, ­og ­hvor­ lenge ­varer ­den?

8.      Når­ startet­ man ­med ­konfirmantundervisning ­i ­Norge?

9.      Hva ­er ­nytt­ i­ Grunnloven ­sammenlignet­ med ­slik ­den­ var ­før ­2012?

10.   Pek­ ­ endringer ­som­ har ­skjedd­ i­ Norge­ r ­det ­gjelder ­kristendom og tro.

11.  Hvorfor har kristendommens rolle i samfunnet endret seg opp gjennom­tidene

Oppgaver

1.  Drøft ­hvorfor­ Bibelen­ kan ­kalles­ en ­fortolkningsnøkkel ­som ­vi­ trenger ­for ­å ­forstå ­verdenslitteraturen.

2. I Norge ­er ­det­ tradisjoner­ med ­juletrær, ­påskelam ­og ­skeegg.­ Finn­ ut­ hvor­ disse ­tradisjonene­ kommer­ fra,­ og ­hva­ de ­betyr.

3. Drøft­ påstanden: ­«Det ­er ­for ­mange ­kristne ­høytidsdager­

4. Hvorfor ­finnes ­det ­noe ­som­ heter­ fastetid­ i­ kirkret?­ Lag ­en ­tekst­ hvor­ du­ gir ­anbefaling­ om­ hvordan ­en ­kristen ­faste ­kan ­være.

5. Les­ og ­sammenlign­ bibeltekstene ­Jes­ 58, 5 – 12­ og ­Matt ­6, 16 – 18.­ Hva­ sier ­disse ­tekstene ­om ­kristen ­faste?

6. I­ 2014­ ble ­Norges ­grunnlov­ feiret.­ På ­hvilken ­måte ­har­ kristne­ verdier ­vært­ med ­­å ­forme ­Grunnloven?­ Søk ­etter­ artikler ­­ nettet­ som­ tar­ opp­ dette ­temaet.

7. Hva­ er ­de­ største­ endringene ­for ­kristendommen­ i­ Norge?

8.  Gi eksempler på diskusjoner omkring kristne tradisjoner og verdier i dagens samfunn. Hvordan kan kristne verdier og tradisjoner bli ført ­videre ­til ­neste­ generasjon?

9. Individuell eller gruppeoppgave:

a. Velg­ en ­litterær­ tekst ­og ­forklar ­hvorfor ­den­ har ­tilknytning ­til­ Bibelen.­ Vis­ til ­eksempler­ fra ­den ­valgte ­teksten.

b. Les ­diktene ­«Levande ­løyndom»­ og ­«Ecce­ homo». ­Pek ­­ord ­og­ uttrykk­ som­ kan­ være ­hentet ­fra ­Bibelen.­

c. Velg­ en­ låt­ som ­du/dere ­mener ­har­ tilknytning ­til ­Bibelen,­ og­ vis ­hvordan­ den­ har­ bibelsk­ tilknytning. ­Gi­ eksempler­ fra­ teksten.

d. Velg­ en­ film­ som­ du/dere ­mener ­har­ tilknytning ­til ­Bibelen.­ Skriv ­et ­handlingsreferat ­fra ­filmen. ­Pek ­­ eksempler ­i ­filmen­ som ­du­ mener ­gir­ den­ en­ bibelsk­ tilknytning.

e. Finn­ eksempler ­­TV-serier, ­malerier,­ teaterstykker,­ dataspill­ eller ­fortellinger­ som ­inneholder symboler­ eller ­uttrykk­ som ­er­ påvirket av kristendommen.

Ekstra oppgaver (som ikke kom med i læreboka)

(selve tekstene står i læreboka under kap 13 – side 345)

Fordypningsoppgaver:

 

 • Velg en litterær tekst som du mener har en tilknytning til Bibelen. Skriv et handlingsreferat fra teksten. Hvorfor har denne teksten bibelsk tilknytning? Kom med eksempler fra boken eller novellen, diktet eller teaterstykket du velger.
 • Les historien om Kain og Abel i «En tid for alt». Bruk tid i klassen på å diskutere framstillingen av forholdet mellom Kain og Abel. Reflektere over hvem som er den gode og hvem som er den onde her. Vurder om man i det hele tatt kan kalle mennesker gode og onde?
 • Kreativ oppgave. Sett sammen grupper i klassen og lag en dramaframvisning som illustrer og gir en oppsummering av de refleksjonene dere har gjort i oppgave 2.
 • Både Takvam og Brekke er diktere som også bruker Bibelen i sin poesi. Les diktene deres og se om du klarer å se noen bibelallusjoner her. En bibelallusjon er det samme som en hentydning til, eller et «skjult» sitat fra Bibelen som går igjen i ikke-bibelsk tekst uten at referansen blir forklart, det er altså opp til leseren selv å skulle klare å tenke seg fram til hentydningen.

 


Marie Takvam

LEVANDE LØYNDOM

Løyndom av sol i mitt blod
– av kjøvde rop gjennom år –
ifrå mitt tolvte
då livet viste seg for meg
og var ei stor bøygd valmue –
og til ho folda seg ut over mitt skjelvande ansikt
vigde meg inn til tenar ved løyndomars altar –
tvinga meg ned på kne i hagar
med blomen lysande gjennom mi hud
raudt og giftig –

Baud meg å vandre i korridorar
med blomen under ei kappe av grå silke.

Eit raudt lys i mitt blod,
ein vill song i min strupe –
Ein løyndom som er mitt samsonhår.
Enn ikkje diktet får vite hans namn –

Men folk som står ved vegen
bed meg om almisse,
ser nok at eg er rik.

(1959)


 

Paal Brekke

Ecce homo

Ecce homo, leste dikteren

dekorativt stilt opp mot flygelet

Jeg så mitt ansikt

speilet i en suppeskje

Øæh

Ta denne kalk fra meg

Ecce homo: latin «se det menneske», allusjon til Pilatus’ ord om Jesus med tornekronen.

Fra Det skjeve smil i rosa, 1965


 

FILMOPPGAVE:

 

Se filmen deUSYNLIGE og svar på spørsmålene under:

 1. Hva betyr ordet forsoning? På hvilken måte tematiserer filmen forsoning? Er begrepet forsoning viktig i kristendommen?
 2. Velg noen viktige personer i filmen. Hvem er statiske, og hvem er dynamiske? Forklar og begrunn svaret. Hvem er det som forsoner seg med sannheten, eventuelt med andre mennesker?
 3. Hva sies om tilgivelse i filmen? Er tilgivelse eller forsoning det viktigste i filmen? Hva er forskjellen på tilgivelse og forsoning? Hvorfor er tilgivelse viktig i kristendommen?
 4. Kommenter noen andre sider som berører sentrale temaer i filmen. Symboler? Eksempelvis: Hvorfor tror du viktige personer i filmen heter (Jan) Thomas, Isak og Jens? Hvorfor heter filmen deUSYNLIGE?
 5. Da filmen kom ut, fikk den i hovedsak svært god mottagelse. Blant de få anmelderne som ikke likte den, mente noen at filmen leverte «ferdige svar». Synes du filmen er altfor tydelig i sitt budskap? Begrunn svaret.

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Jesus på kinolerretet
Artikkel

Flagger ut korset
Artikkel

Hadde verden vært bedre uten religion?
Video

Jesu eksistens og identitet
Artikkel m/video

Print Friendly, PDF & Email