Relevans til «demokrati og medborgerskap»

Fra Overordnet del:

… gi kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler

… gi forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter

… forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter, og stimulere til medborgerskap

… forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter

… lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes

Fra Historie:

… gi elevene forståelse av demokratiets opprinnelse og utvikling.

… se at demokratiet ikke er en selvfølge, men en følge av valg mennesker har tatt, tar, og vil ta

Fra Samfunnskunnskap:

… kritisk bevissthet om samfunnet som elevene er deltakere i

Fra Religion og etikk:

… drøfte utfordringer knyttet til … et mangfoldig samfunn, og bidra til demokrati og medborgerskap

… problematisere makt og utenforskap, og stille spørsmål ved gjengse normer

Fra Kristendom:

… drøfte utfordringer i et mangfoldig samfunn

… ansvarlige og handlekraftige samfunnsborgere med fokus på nestekjærlighet og fellesskap

… problematisere makt og utenforskap

 

Relevante Kompetansemål

Historie vg2 + vg3

 • reflektereover hvordan fortiden former oss som mennesker
 • utforskefortiden ved å … bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
 • sammenlignehvordan [demokrati til ulike tider] har gitt ulike muligheter …
 • beskrivereligionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre
 • reflektereover hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse …
 • reflektereover hvordan fortiden brukes av ulike aktører …
 • analyserehvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper

Samfunnskunnskap

 • reflektereover hva det innebærer å være medborger …
 • gjøre rede forgrunnlaget for menneskerettighetene …

Religion og etikk

 • utforskeog drøfte hvordan religion inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
 • gjøre rede for og drøfte aktuelle eksempler på samspillet mellom religion, livssyn og politikk

Kristendom vg1 og vg2

 • gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien
 • reflektere over hvordan kristendommen har satt og setter sitt preg på kultur og tradisjon

 

Relevante momenter fra de kristne friskolenes synliggjøringstillegg

Overordnet del

… hvordan skape og ta vare på et samfunn som er godt for alle, også de svakeste, …

Samfunnsfag (Historie og Samfunnskunnskap)

… reflektere rundt hva som er godt og rett i samfunnet

.. klargjøre hvordan ulike livssyn og tankesystem fører til ulike verdi- og samfunnssyn

… bevissthet om religionen sin påvirkning på etiske holdninger, sosiale strukturer og lover, og hvordan kristen tro, tanke og sedvane har preget utviklingen i Norge

… bevissthet om at mennesker kan bli fristet til å misbruke makt

Religion og etikk

 • Elevene skal utfordres til å vurdere hvordan forskjellige livssyn fremmer verdier som respekt for menneskeverdet, naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet
Print Friendly, PDF & Email