Studier av 10 tekster fra Apostlenes gjerninger

 

Undervisningsopplegg med fokus på innføring i Apostlenes gjerninger, inkludert aktualiseringer og aktiviteter.

PENSUMHEFTE BIBELKUNNSKAP 2
Av Ole Johnny Møyholm og Kjetil Muren
Kristendomsseksjonen ved Tryggheim vgs
 
Forankring i læreplanen
Bibelkunnskap I i studieforberedende VG1
Bibelkunnskap I
i yrkesforberedende VG1
Viktig bakgrunn for Bibelkunnskap II i studieforberedende VG2
Viktig bakgrunn for Bibelkunnskap II i yrkesforberedende VG2
Kompetansemål i fagplanen
  • Gjøre rede for den historiske bakgrunn for en tekst fra Bibelen, f.eks spørsmål om forfatter, tid og sted
  • Analysere teksten og finne de viktigste deler i teksten.
  • Gjøre rede for de mest sentrale hendelser og temaene i teksten, og forklare hva hovedbudskapet er
  • Bruke teksten til å forstå aktuelle problemstillinger i vår tid


APOSTLENES GJERNINGER
Historisk bakgrunn og sentrale tema
Apostlenes gjerninger er den femte boken i det nye testamentet og henger sammen med evangeliet etter Lukas (Luk). Begge bøkene antas å ha samme forfatter, legen Lukas. Man antar at boken ble skrevet omkring år 61-63 e.Kr.
Boken fokuserer på hvordan den kristne bevegelse gikk fra å være et jødisk fenomen til å bli en verdensomspennende (global) bevegelse. Innholdet i Apostlenes gjerninger (Apgj) handler om den første kristne kirkes utvikling. Den starter med at Jesus blir tatt opp til himmelen, og at disiplene får løftet om kraft i forbindelse med oppdraget Jesus gir dem (kap 1). Her er vers 8 sentralt, og kan brukes som veiviser for det som skjer gjennom hele boken: ”Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.”
Vi merker oss at både Luk og Apgj innleder på omtrent samme måte:
1.    Mange har skrevet før Lukas og han vil nå lage en ny fremstilling av alt som har skjedd etter Jesu oppstandelse og himmelfart.
2.    Han gransker alt fra begynnelsen av for å lage en sammenhengende fremstilling som fortsetter der evangeliene slutter.
3.    Lukas sier at det han gjør har en hensikt, nemlig å gi Teofilus
[1]pålitelig opplæring.
Lesere av Lukas-evangeliet vil legge merke til at det er bygget opp rundt en reiseskildring. Målet for den reisen var Jerusalem. I Apg videreføres dette, men nå er Romamåletfor reisen. Roma er sentrum i datidens kjente verden.
Apgj begynner altså der Luk og de andre evangeliene slutter. Luk slutter med begivenhetene i Jerusalem, og Apgj starter med oppfyllelsen av løftet om at Den Hellige Ånd skulle bli gitt til alle troende. Dette skjer i Jerusalem. Fra kap 2 og utover, ser vi hvordan perspektivet stadig utvides. Målet er Roma som står som et bilde på verdens ende.
Vi kan dele inn Apgj i fem hoveddeler[2]. Til hver hoveddel er det to tekstavsnitt som vi skal arbeide med:
1.    Prolog (innledning): Apgj 1,1-14
Stikkord: Løftet om Den Hellige Ånd, Jesu himmelfart
Nøkkelord: 1,8
2.    I Jerusalem: Apgj 1,15 – 8,13
Stikkord: Valg av ny apostel, pinsedag og Den Hellige Ånd, Peters 1. tale, beskrivelse av den første menighet, Peter gjør tegn og under, forhør og forfølgelser
3.    Til Samaria og kystområdene: Apgj 8,4 – 11,18
            Stikkord: Om Filips liv og tjeneste, Saulus blir omvendt, Tabita, Kornelius og Peters drøm
4.    Til Antiokia og Syria: Apgj 11,19 – 15,35
 Stikkord: Menigheten i Antiokia, «kristen», Peters flukt, Paulus og Barnabas, Første misjonsreise (kap 13 og 14) Apostelmøtet i Jerusalem i 4849 (kap 15)
5.    Områdene rundt Egeerhavet: Apgj 15,36 – 19,20
            Stikkord: Strid, misjonsreiser, møte med religiøsiteten i Aten
            Andre misjonsreise (kap 15 – 18)
            Tredje misjonsreise (kap 18 – 21)
6.    Fra Jerusalem til Roma: Apgj 19:21 – 28:31
            Stikkord: Forhør av Paulus, kong Agrippa, forsvarstaler, lenker, dramatisk sjøreise

            Reisen til Roma (kap 27 – 28)

KORT TIDSLINJE
ca 30
Jesus korsfestes, dør og oppstår
Den Hellige Ånd blir gitt
32/33
Stefanus steines
39/40
Paulus og Barnabas i Antiokia
45-49
Paulus’ første misjonsreise mellom
48/49
Apostelmøtet i Jerusalem
50-52
Paulus’ annen misjonsreise
53-57
Paulus’ tredje misjonsreise
57-59
Paulus fange i Cæsarea
59/60
Paulus’ reise til Roma
64
Kristendomsforfølgelse i Roma. Peter lider kanskje martyrdøden i 64,
Paulus trolig noe senere etter et nytt fangenskap.
ca 100
Johannes dør i Efesos

Del 1       I Jerusalem
 

De sju første kapitlene handler om den første menighet (urmenigheten): 1,1- 8,3.
Peter og Johannes er sentrale når de første kristne menighetene vokser fram. Som tidligere nevnt, blir Jesu løfte om Den Hellige Ånd oppfylt på pinsedagen (Apg 2). Begivenheten skaper stor oppmerksomhet. Peter står frem som menighetens talsmann og forklarer det som folkemengden var et vitne til. Resultatet er at 3000 blir lagt til menigheten som beskrives nærmere i 2:42-47.
Kapitlene 3 – 5 forteller både om helbredelser og om konfrontasjon med de jødiske myndighetene der apostlene må forsvare seg. Menigheten beskrives ikke som utbrytere, men som lojale til det religiøse liv i og omkring templet, se 2:46 og 5:21.
Vi hører om at menigheten er sammensatt. Det er særlig to grupper som dominerer: arameisktalende og de gresktalende jøder. Det har ut fra kap 6 utviklet seg spenninger og et skille mellom disse gruppene.
Misjon blant jødene var ikke uproblematisk. Fra kap 6:8 og utover, hører vi om Stefanus som blir steinet. Han blir den første kristne martyr. Årsaken synes å være anklager fra talsmenn for jødene om at han var kritisk og nedsettende overfor den jødiske tro. Hans forsvarstale avslutter med anklage om at jødenes holdninger til Jesus førte til at han ble forrådet og henrettet (7:51-53). At Stefanus ble steinet og drept ble starten på en omfattende forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Slik avsluttes første del av Apg. Saulus (Paulus) beskrives som en aktiv deltaker i dette.
Del 1.1      
Kap 2:14-41    Peters tale
Mål:
·         Kunne forklare sammenhengen (konteksten) denne teksten står i
·         Forklare hovedinnholdet i teksten og beskrive viktige hendelser
·         Se teksten i sammenheng med vår egen tid
·         Kunne plassere kap 2 i forhold til oppdraget som Jesus gir i Apgj 1:8
1.    Les hvordan Peter blir beskrevet i Luk 22:54 – 62, og sammenlign med denne teksten. Hva har skjedd med Peter mellom disse to hendelsene? Hvordan vil du forklare forskjellen?
2.    Hva handler Peters tale om? Finner du noen viktige poeng? Se versene 24, 30-31 og 33-36. Hvorfor var det viktig for Peter å si dette?
3.    Folk reagerte på talen (vers 37). Hvordan blir et menneske frelst? Les versene 37 – 41
AKTIVITET:
Tenk deg at du var i Jerusalem denne dagen. Hvordan ville du ha reagert på det som skjedde? Lag en nyhetsoppslag, en tekst eller et drama om hendelsen.
AKTUALISERING:

I slutten av kap 2 finner vi en beskrivelse av den første kristne menighet (se versene 42 – 47). Hva er likt og forskjellig med menigheter er i dag slik du kjenner det?

 

Del 1.2   
Kap 5:17-42    Motstand – en gang, og enda en gang
Mål:
·         Kunne forklare sammenhengen (konteksten) denne teksten står i
·         Forklare hovedinnholdet i teksten og beskrive viktige hendelser
·         Kunne plassere kap 5 i forhold til oppdraget som Jesus gir i Apgj 1:8
·         Se teksten ut fra hvordan folk reagerer på det kristne budskap i vår tid
 
1.    Se tilbake på spørsmål 1 i forrige tekst: Hvordan beskrives apostlene i kapittel 5? Sammenlign vers 41 med Matt 16:21-23. Hvordan vil du forklare disiplenes nye holdning?
2.    Hva blir apostlene anklaget for? Se vers 28. Sammenlign med Apgj 4:2.
3.    Hvorfor ble øverstepresten og hans folk så sinte? Se versene 29-33. Hvorfor så de ikke at det var Gud som stod bak dette, tror du?
AKTUALISERING:
Kjenner du til eksempler på kristne som blir forfulgt i dag? Se f.eks. www.opendoors.no
AKTIVITET:
Bruk internett (f.eks. www.misjon.info) og lag en oversikt over folkegrupper, områder eller målgrupper som ikke er nådd med evangeliet.

Del 2 Til Samaria og kystområdene
Andre del av Apgj innleder med en beskrivelse av forfølgelsen mot den første kristne menighet: 8:4 – 11:18.
Resultatet av forfølgelsen er at den kristne bevegelsen utbres over et større geografisk område. Den kristne bevegelsen tar for alvor steget ut av det jødiske området ved først å komme til Samaria. Samaritanerne skilte seg tidlig ut fra jødedommen selv om de oppfattet seg som hjemmehørende i den. De anerkjente kun de fem Mosebøkene som de hadde fått overlevert i egen tekstutgave.
Sentralt i utbredelsen av evangeliet til samaritanerne, var Filip. Kap 8 forteller om to begivenheter som får stor betydning og som Filip spiller en aktiv rolle i. Den ene er fortellingen om magikeren Simons omvendelse. Han var betatt av Filips talekunst og de tegn han gjorde. Dette ville han selv bli en del av.
Den andre begivenheten vi leser om i kap 8, er historien om den etiopiske hoffmannen (8:26-40). Etter misjonen i Samaria, blir Filip sendt ut på nye oppdrag. En etiopier er på vei hjem fra Jerusalem. Han blir omvendt og døpt av Filip.
Hvem var denne etiopieren? Vi vet ikke mye om ham. Han kan ha vært en diasporajøde, en proselytt eller en gudfryktig.
Fordypning:
Diasporajøde: Opprinnelig betegnelse på jøder som ble fortrengt under Babylonia og Det romerske keiserriket. De spredde seg senere rundt i verden på grunn av forfølgelse eller konvertering. Det er vanlig å regne med at diasporaen begynte med okkupasjonen av de gamle jødiske kongerikene og utdrivelsen av det jødiske folket i det åttende til det sjette århundret før Kristus. En rekke jødiske samfunn ble etablert i Midtøsten som en følge av tolerant politikk, og ble værende viktige sentre for jødedommen i århundrene framover.
Diasporajøde var en betegnelse på jøder som bodde utenfor det jødiske kjerneområdet.
Proselytt: (gresk: «en som har ankommet») innenfor nytestamentlige studier brukes begrepet om ikke-jøder som gikk over til jødedommen, og dermed forpliktet seg til å overholde den jødiske Loven.
Gudfryktig: (fra gresk: ”de som frykter Gud” som svarer til et lignende uttrykk ”de som ærer Gud”). Dette uttrykket kan brukes i en helt bestemt betydning om ikke-jøder som sympatiserte med jødedommen, og som i noen utstrekning deltok i dens religiøse liv, uten å bli proselytter. Denne gruppen spiller en viktig rolle i Apostlenes gjerninger.
Det vi vet ut fra teksten, er at etiopieren har vært i Jerusalem for å tilbe Gud, og at han var en høyerestående embetsmann. Filip hører at han leser høyt fra profeten Jesaja. Høytlesning var ikke uvanlig. Filip forklarer teksten for ham, og han blir døpt. Etiopieren fortsatte sin reise, og Filip kom til Asjdod som ligger ved Middelhavskysten. I disse områdene oppholdt han seg i flere år, mellom 10 og 15 år. Han giftet seg og hadde fire døtre som hadde ”profetisk gave” (Apgj 21:8)
I denne andre hoveddelen finner vi også fortellingen om omvendelsen av Paulus (kap 9) som skjedde på veien til Damaskus. Deretter får vi fortellingen om Kornelius som er den første navngitte ikke-jøde som blir døpt (kap 10). Både Kornelius og hans familie hørte til den gruppen som ble omtalt som gudfryktige (10:2). Denne fortellingen markerer et tydelig vendepunkt i den første kirke, og avsluttes med at Den Hellige Ånd blir gitt til representanter for folkeslagene (hedningene).
Litt om Paulus:
Paulus fikk beskjed fra Gud om å utbre evangeliet til folkeslagene (hedninger). Dette ble hans livskall, og virkningen av hans tjeneste ble stor. Han forkynte evangeliet fra Antiokia til verdensbyen Roma. Paulus var født som jøde i byen Tarsus, men fikk sin utdannelse i Jerusalem hos en kjent lærer som het Gamaliel. Paulus var svært ivrig i å følge loven. Det gikk så langt at han mente det var en plikt å utrydde de kristne. Men Gud kalte ham til å tro på seg og forkynne hans evangelium.
Selv om Paulus ikke var blant de 12 disiplene til Jesus regnes han i NT likevel som apostel og har autoritet som de andre apostlene. Bakgrunnen for dette finner vi i historien om Paulus sin omvendelse der Jesus sier om han at: «Han er et utvalgt redskap for meg, til å bære mitt navn frem for både hedningefolk og konger og Israels barn.» (Apgj 9:15). Paulus sin spesielle omvendelse er også noe som gir ham autoritet og motivasjon til å forkynne evangeliet. Når han må forsvare seg fremfor kong Agrippa sier Paulus at «Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske synet.» (Apgj 26, 19). Når han senere skriver brevene til menighetene er det tydelig at Paulus mottar åpenbaringer/budskap fra Jesus. F.eks Gal 1. 11-12 «Jeg sier dere, brødre, det evangelium jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske, men ved at Jesus Kristus åpenbarte seg for meg.”
Mer enn noen annen fikk han prege den kristne læren. Med sine tretten brev til menigheter og privatpersoner formidlet han Jesu budskap. Budskapet sier han selv var gitt ham ved «åpenbaring». Han forklarer det slik i Gal. 1, 11-12 : ” Jeg sier dere, brødre, : Det evangelium jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske, men ved at Jesus Kristus åpenbarte seg for meg “. I 1. Kor. 4, 17 kaller han budskapet sitt ” min vei i Kristus Jesus, slik som jeg lærer overalt, i alle menighetene “.
Paulus har også hatt stor betydning som teolog. Gjennom de (13) brevene han skrev har han forklart evangeliet som han forkynte over alt. Det handler om menneskets synd og Guds nåde, om frelsen ved Jesu død og oppstandelse, om rettferdiggjørelse ved troen, og om lovens avmakt og åndens kraft.
Del 2.1           
Kap 8:4-40      Filip – ute på oppdrag
Mål:
·         Kunne forklare sammenhengen denne teksten står i
·         Forklare hovedinnholdet i teksten og beskrive viktige hendelser
◦   Kunne gjøre rede for hvem Filip var, hvor han reiste og hvilke personer han møtte ut fra kap 8
◦   Kunne forklare hvordan Simon og den etiopiske hoffmannen ble omvendt
·         Kunne plassere Apgj 8 geografisk og i tid i forhold til oppdraget i Apgj 1:8
·         Se teksten i sammenheng med vår egen tid
1.         Hvordan går det med oppdraget som Jesus gav i Apgj 1:8?
2.         Filip kommer opp i mange spennende møter med mennesker:
                  a. Først møter han Simon (9-24). Hvem var han? På hvilken måte ser Simon at han ikke hadde forstått hva evangeliet går ut på? Hvorfor tror du at Peter er så streng mot ham? Se versene 20 – 23, og sammenlign med Ef 2:8-10.
b. Neste person som Filip møter, er den etiopiske embetsmannen (26-39). Hva skjer? Hva tror du dette møtet fikk å si for menigheten i Jerusalem og for Etiopia?
Vi hører at Peter og Johannes kommer til Samaria for at de nye kristne skulle få Den Hellige Ånd. Se versene 14-17. Sammenlign med Apgj 10:44-48 og 19:1-6. Hva er dette oppfyllelse av? Se Apgj 2:38

Sammenlign situasjonene som blir beskrevet i Apgj 2:5-14; 3:6-16 og 8:26-40. Hva sier disse tekstene om når folk vitnet om Jesus? Hva kan vi lære av dette?

 

Del 2.2

Kap 9:1-19      Fra Saulus til Paulus
Mål:
·         Kunne forklare sammenhengen (konteksten) denne teksten står i
·         Forklare hovedinnholdet i teksten og beskrive viktige hendelser
◦   Kjenne til hvordan Paulus ble omvendt og hvilken betydning det fikk for ham
◦   Kjenne til hvilken betydning Paulus har i Det nye testamentet og hvorfor han blir regnet som en av apostlene
◦   Kunne gjøre rede for likheter og forskjeller mellom Paulus sin omvendelse og andre omvendelser vi hører om i Bibelen (f.eks Apgj 8)
◦   Kunne gjøre rede for hvorfor jødiske ledere på denne tiden, hadde så sterk motstand mot kristne.
·         Kunne plassere kap 9 i forhold til oppdraget som Jesus gir i Apgj 1:8
·         Se teksten i sammenheng med vår egen tid
1.    Paulus forteller at han var elev av læreren Gamaliel (se Apgj 22:3). Hvilken holdning hadde Gamaliel til de kristne? Se Apgj 5:34-39. Hvorfor hørte ikke Paulus på sin lærer? Se Apgj 26:4-5. Hva sier dette om Paulus?
2.    Les versene 10-18. Hvem var Ananias? Hvordan reagerte han på det oppdrag som han fikk? Hvorfor reagerte han slik?
3.    Se vers 31. Hva er neste skritt i Guds strategi? Hvor går veien nå?
AKTUALISERING:
Tenk deg at du er med Paulus på veien til Damaskus. Beskriv det som skjer ut fra din synsvinkel. Se også Apgj 22:4-16
AKTIVITET:

Hvordan taler Gud til mennesker? Finn eksempler fra Bibelen og/eller kirkehistorien på mennesker som opplevde lignende ting som Paulus. Velg en situasjon og lag et rollespill.

 

Del 3 Til Antiokia i Syria

Den tredje delen av Apostlenes gjerninger (11:19 – 15:35) handler om hvordan kristendommen kommer til Antiokia. Byen tilsvarer dagens Antakya i Tyrkia. Antiokia blir beskrevet som et viktig utgangspunkt for misjon rettet mot folkeslagene (hedningene). Det var i denne byen at betegnelsen ”kristen” dukket opp. Se Apgj 11:26.
Byen ble utgangspunkt og base for Paulus’ misjonsreiser. Den første reise gikk til Kypros og deler av Tyrkia. Parallelt med historien om ”den første misjonsreise”, hører vi om apostelen Jakob som blir drept under en forfølgelse under Herodes Agrippa (12:1-2). Peter flykter og går i dekning.
Den viktigste hendelse som beskrives i denne delen av Apostlenes gjerninger er det som kalles Apostelmøtet i Jerusalem (kap 15). Årsaken til møtet var misjonsarbeidet overfor ikke-jøder. Spørsmålet som ble stilt var om ikke-jøder som ble døpt skulle følge renhetsforskriftene i Loven. Skulle de følge noen av de eller alle? Diskusjonen var viktig fordi dette ble sett på som avgjørende for kristendommens utvikling og utbredelse videre.
Løsningen ble et kompromiss eller mellomløsning. De døpte ikke-jøder skulle være fritatt fra å overholde hele loven. De skulle overholde noen renhetsforskrifter: De skulle holde seg borte fra kjøtt ”som er ofret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor”. Se 15:23-29. Vers 29 kalles for aposteldekretet (et dekret er en ordre som en overordnet myndighet sender ut).

Del 3.1
Kap11:19-30 Den første hedningkristne menighet
Mål
·         Kunne forklare sammenhengen (konteksten) denne teksten står i
·         Forklare hovedinnholdet i teksten og beskrive viktige hendelser
◦   Kunne gi noen kjennetegn på den tidlige kristne menighet
◦   Kjenne til når kristne første gang blir kalt for kristne
◦   Gjøre rede for hvem Barnabas var
·         Kunne plassere kap 11 i forhold til oppdraget som Jesus gir i Apgj 1:8
·         Se teksten i sammenheng med vår egen tid
1.    Hvem var Barnabas? Se versene 22-26 og sammenlign med Apgj 4:36-37; 9:26-27 og 11:22-26
2.    Hvorfor og hvordan ble den første kristne hjelpeaksjonen organisert? Se versene 27 – 30
3.    Det var i Antiokia at disiplene ble kalt for kristne. Hvorfor ble de kalt kristne? Finn andre benevnelser på de kristne i Det nye testamentet.
AKTUALISERING:
Slå opp i oppslagsbøker og/eller internett og finn ut om hvordan situasjonen for kristne er i Tyrkia i dag.
AKTIVITET:

I kap 12 leser vi at Peter igjen havner i fengsel. Hvor mange ganger hadde han blitt fengslet til nå? Finn ut hvordan det gikk med Peter. Lag en veggavis om Peter.

 

Del 3.2

Kap 15:1-21    Møtet i Jerusalem – løsning på en konflikt
Mål:
·         Kunne forklare sammenhengen (konteksten) denne teksten står i
·         Forklare hovedinnholdet i teksten og beskrive viktige hendelser
·         Kunne gjøre rede for sammenhengen mellom loven og evangeliet
·         Kunne plassere kap 15 i forhold til oppdraget som Jesus gir i Apgj 1:8
·         Se teksten i sammenheng med vår tid
1.    Det oppstod en konflikt mellom de kristne i Jerusalem og de som hørte til folkeslagene (hedningene). Hva gikk konflikten ut på? Se Apgj 14:27 og 15:1-5
2.    Peter tar ordet, se versene 7-11, og minner om tre viktige ting. Hvilke? Hva er konklusjonen på det som han sier?
3.    Hva må til for å bli frelst? Se også Rom 10:1-9. Hvilken rolle har loven i dette?
AKTUALISERING:
Konflikter er ikke noe nytt. Hva kan vi ut fra teksten lære om konflikt og løsning på konflikter? Se også versene 22-35.
AKTIVITET:

Møtet i Jerusalem kalles også «Apostelmøtet». Lag en reportasje om det som skjedde. Bruk digitale verktøy.

 

Del 4 Områdene rundt Egeerhavet

Den fjerde delen av Apostlenes gjerninger (15:36 – 19:20) beskriver hvordan kristendommen ble spredt i områdene rundt Egeerhavet – det som i dag er Hellas og vestlige deler av Tyrkia. Reiseskildringene i denne delen kalles for ”Paulus’ andre misjonsreise” (15:36 – 18:22) og ”Paulus’ tredje misjonsreise” (18.23 – 21:16). Disse reisene gikk omtrent etter samme rute. Kristendommen kom nå til sentrale greske byer slik som Aten og Korint. På den tredje reisen, hadde Paulus et lengre opphold i Efesos.
 
Del 4.1
Kap 16:16-40 I fengsel
Mål:
·         Kunne forklare sammenhengen (konteksten) denne teksten står i
·         Forklare hovedinnholdet i teksten og beskrive viktige hendelser
·         Se teksten ut fra hvordan folk reagere på det kristne budskap i vår tid
·         Kunne gjøre rede for hvem Silas er
1.         Hvem var Silas (se 15:36-40)? Hvorfor ble han og Paulus fengslet?
2.         Pisking ble brukt i forbindelse med fengsling, se vers 23. Det var blant annet for å gjøre fengselsoppholdet mest mulig ubehagelig. Men Paulus og Silas gjorde noe uventet. Hva var det? Se vers 25. Hvorfor gjorde de dette? Sammenlign med Fil 4:13
3.         Fangevokteren kom til tro, se vers 34. Hva var grunnen til det? Se versene 25-34
AKTUALISERING:
Flere steder i Apgj leser vi om bønn og lovsang. Se f.eks 2:47; 4:23-31; 7:59-60; 11:18; 13:48. Hva sier disse tekstene om bønnens og lovsangens plass i menigheten og det kristne fellesskap? Syng / spill av en lovsang for klassen.
AKTIVITET:

I Apgj 16:38 hører vi om noen som ble skremt. Hvorfor? Hva sier dette om Paulus? Se versene 35-39, sammenlign med 23:26-30. Lag et leserinnlegg hvor du forsvarer rettigheter som kristne har i land hvor de blir forfulgt.

 

Del 4.2

Kap 17:16-34 Talen på Areopagos
Mål:
·         Kunne forklare sammenhengen (konteksten) denne teksten står i
·         Forklare hovedinnholdet i teksten og beskrive viktige hendelser
·         Kunne forklare hva den naturlige åpenbaring og frelsesåpenbaringen går ut på
·         Kunne plassere kap 17 i forhold til oppdraget som Jesus gir i Apgj 1:8
·         Gjøre rede for kristendommen sitt forhold til andre religioner
1.    Hva var Areopagos, og hvor ligger det?
2. Hvorfor tok Paulus ordet og forkynte evangeliet akkurat på dette stedet? Se versene 16 og 21.
3.    Les talen som Paulus holdt og legg merke til hva han sa om det kristne budskap til folk som ikke hadde kjennskap til det fra før. Notere ned noen stikkord.
AKTUALISERING:
«For en ukjent Gud». Er dette en beskrivelse som passer i dag? Hvordan gir folk i dag uttrykk for at «de tror det er mer mellom himmel og jord»? Hva kan være aktuelle tilknytningspunkter for samtale om kristen tro i dag?
AKTIVITET:

Se på spm 3 ovenfor. Hvordan ville du forklare hva evangeliet går ut på til folk du tror ikke vet så mye? Bruk dine kreative evner, f.eks drama, bruk av bilder (tegnet eller fotografi) osv.

 

Del 5 Til Roma

Apostlenes gjerninger er bygget opp rundt reiseskildringer. Den femte delen (19:21 – 28:31) beskriver slutten på tredje misjonsreise og reisen til Roma.
Paulus har planer om å reise til Roma som står som bilde på ”verdens hjerte”. Byen var hovedstad i Romerriket og dermed sentral med tanke på å nå enda lenger med evangeliet. På samme måte som Jerusalem var viktig for jødene, så var Roma viktig for folkeslagene.
Paulus vil først ta veien om Jerusalem. Der blir han arrestert fordi han tok med en greker inn i templet. Etter å ha blitt avhørt, blir Paulus overført til et langvarig fangeopphold i Caesarea, en havneby ved Middelhavet. Paulus har romersk statsborgerskap og ber om å få sin sak bedømt i Roma. Han appellerer til keiseren. Paulus blir ført som fange til Roma. Reisen går sjøveien og er ikke uten dramatikk (27:39 – 28:15).
Paulus kommer til Roma. Her holdes han i forvaring i ca 2 år. Han får ta imot besøk. Her slutter Apostlenes gjerninger. Vi hører ikke mer om hvordan det gikk med Paulus etter dette. Av andre kilder får vi vite at Paulsu ble drept (led martyriet) under keiser Nero.
Del 5.1
Kap 19:23-20:2 Den tredje misjonsreisen
Mål:
·         Kunne forklare sammenhengen (konteksten) denne teksten står i
·         Forklare hovedinnholdet i teksten og beskrive viktige hendelser
·         Kunne gjøre rede for Paulus sine misjonsreiser og lokalisere viktige stoppesteder på kartet
·         Kunne forklare hvorfor Paulus møtte så sterk motstand mange steder, f.eks i Efesus
1.    I vers 23 finner vi uttrykket «Herrens vei». Hva betyr dette? Og hvorfor oppstod det uroligheter på grunn av dette? Se Joh 14:6.
2.    Hvorfor oppstod det opptøyer i Efesus? Hint: Det 1. bud.
3.    Hvordan blir Paulus beskrevet av sølvsmeden Demitrius? Se Apgj 19:25-27. Hva sa han som fikk folket til å bli rasende?
AKTUALISERING:
Hvor mange misjonsreiser foretok Paulus, og hvor gikk reisene hovedsaklig? (Bruk kartet bak i bibelen din.) Skaff oversikt over hvor en av de store misjonsorganisasjoner driver misjonsarbeid i dag (f.eks NLM, NMS, Normisjon o.a).
AKTIVITET:

Efesus nevnes flere steder i Bibelen, blant annet et helt vanlig brev (Paulus’ brev til menigheten i Efesus) og et såkalt sendebrev (Åp 2:1-7). Byen var et viktig senter for kirken. I dag er byen i ruiner. Hva kan ha skjedd, mener du? Se f.eks Apgj 20:28-32 og Åp 2:1-7. Lag et nyhetsoppslag om hva som kan ha skjedd.


Del 5.2
Kap 27:13-44 På vei til Roma
Mål:
·         Kunne forklare sammenhengen (konteksten) denne teksten står i
·         Forklare hovedinnholdet i teksten og beskrive viktige hendelser
·         Kunne beskrive drivkraften for Paulus sin virksomhet
·         Kunne plassere kap 27 i forhold til oppdraget som Jesus gir i Apgj 1:8
1.    Hvorfor ville Paulus til Roma? Se Apgj 9:15; 22:21; 23:11; 26:30-32 og 27:24
2.    Avsnittet er skrevet i «vi»-form. Hva forteller dette om Apgj?
3.    Les avsnittet og beskriv situasjonen med egne ord. Hvem var med på sjøreisen? Hva skjedde og hvorfor? Hvordan vil du beskrive Julius (skipets offiser, se vers 1)? Se vers 3 og 43
AKTUALISERING:
I nyere misjonsarbeid brukes uttrykket «teltmakermisjon». Hva er det og hvorfor brukes dette uttrykket? Finn eksempler på ulike typer ”teltmakermisjon” i dag.
AKTIVITET:
Les Apgj 1:8. Hvordan kan vi si at Apostlenes gjerninger er en foreløpig oppfyllelse av dette? Hva gjenstår? Tenk deg følgende situasjon: Du er Paulus og er sluppet fri fra fangeoppholdet i Roma. Hva hadde vært ditt neste mål? Legg opp en 4.misjonsreise.

 


[1] Navnet er satt sammen av «theos» som betyr Gud og «filos» som betyr kjærlighet. Teofilus betyr «en som elsker Gud». Vi vet ikke så mye om denne personen som Lukas skriver til. Det kan være en som har gitt et oppdrag til Lukas eller det kan være en måte å omtale alle han skriver til – de som elsker Gud.
[2] Vi kan også se på Apostlenes gjerninger ut fra hovedpersonene: Peter omtales og er sentral i kap 1-12 og Paulus i kap 13 – 28.
Print Friendly, PDF & Email