Den Hellige Ånd

UNDERVISNINGSOPPLEGG:
– Hvem er Den hellige ånd? Hvilke egenskaper har Den hellige ånd? Hvordan virkert Den hellige ånd i Bibelen? Aktualiseringer fra “Luftens mester”, “Ringenes Herre”, og “På tro og Are”.

Mål for timen
• Kunnskapsmål
Kunne gjøre rede for hvem Den hellige ånd er og dens virke
Kunnskap om Bibelens presentasjon av Den hellige ånd
• Holdningsmål
Respekt for Bibelens tekster og fremstilling av Den hellige ånd

Plassering i fagplanen

Troslære i Studieforberedende, VG2
Troslære i Yrkesfaglig, VG1
Tro og livssyn I + II i alle utdanningsprogram, VG1 + VG2Nøkkelspørsmål
Hvem er Den hellige ånd? 


Aktualiseringer
Verden er i krig, og ingen har makten til å ende den uunngåelige apokalypsen. Før nå! I nesten et århundre har nasjonen Ild vært på en morderisk kampanje for verdensherredømme over de andre nasjonene Luft, Vann og Jord.
Innbyggerne prøver å forsvare seg, og de står bak de få utvalgte som kan kommandere deres nasjons element og kan mestre det etter sin vilje. Med enorme armeer bak seg og utallige våpen har Ild-folket allerede utryddet alle Luftens mestere, og nå vender de seg mot nasjonen Vann og deres hovedkvarter i Nord.
En dag er den unge Vann mesteren Katara, ute og trener på sine ferdigheter sammen med broren sin Sokka, når de oppdager en ung gutt som heter Aang . Når Aangs mesterferdigheter blir åpenbare, skjønner Katara og Sokka at de har funnet mer enn bare en luftens mester. Som den forutbestemte Avatar – den eneste som kan kontrollere alle de fire elementene – er den unge Luftmesteren det eneste våpenet mot Ild Nasjonens nedslakting og den som til slutt kan få tilbake balansen i en krigsrammet verden.
Filmklippet kan brukes for å illustrere Den Hellige Ånds kraft, som overgår naturlovene og de krefter vi mennesker har i oss selv. Det kan også brukes for å illustrere at Den hellige ånd har gitt alle mennesker ulike gaver, men at vi selv har ansvaret for å forvalte gavene på best mulig måte. Videre kan klippet også kobles til Jesu gjenkomst, hvor Han har lovet at Han en dag vil komme tilbake – og at Den hellige ånd vil være sentral i denne hendelsen.
I klippet møter Frodo det høye råd og ringens framtid blir diskutert. Frodo tilbyr seg til slutt å være ringbærer, og flere slutter seg til ham i et brorskap. (Gjør gjerne oppmerksom på at selv om både ringen og DHÅ har kraft i seg, er ringen en negativ makt som selv ønsker det onde.)

DHÅ kan gi mot til å gjøre ting en ellers aldri hadde våget å gjøre. Kanskje har du en egen historie? En kan også fortelle om Peter, et tredje aspekt kan være forfulgte kristne i dag. I Bibelen leser vi at disiplene fikk DHÅ på pinsedag, og mye forandret seg for disiplene den dagen. Nå hadde de kraft og frimodighet til å fortelle andre om Jesus! Apg 1,8: Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.
Hva menes med Den hellige ånd?
Ånden blir gitt på pinsedagen (Apg 2, 1-17)
Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre tungemål etter som Ånden ga dem å forkynne.

I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt.  Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål?  Vi er partere og medere og elamitter, folk som har bodd i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!» De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde narr av dem og sa: «De har drukket seg fulle på søt vin.»

 

Peter taler på pinsedagen
Da steg Peter fram sammen med de elleve. Han hevet stemmen og talte til dem: Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord! Disse mennene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel:
I de siste dager skal det skje, sier Gud,
at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord,
de unge skal ha syner,
og de gamle blant dere ha drømmer.
Gud er ånd
”Gud er ånd” står det i Johannes 4,24. I Bibelens grunnskrift brukes det hebraiske ordet ´ruach´- et ord som har en så stor meningsfylde at vi egentlig ikke har et dekkende ord på norsk. (Slik er det med mange ord i Bibelen, fordi det hebraiske språket er så mye rikere enn det norske. Det er også noe av forklaringen på hvorfor det finnes flere ulike bibeloversettelser.) I stedet bruker vi på norsk ofte flere ord for å få frem flere betydninger av dette hebraiske ordet. De mest brukte ordene for ‘ruach’ er vind, pust og åndsutrustning.
Den hellige ånd er ofte symbolisert som en due eller som ild. Da Jesus ble døpt av Johannes, kom Guds Ånd ned over Jesus som en due (Matt 3,16), og på pinsedagen kom Ånden som tunger av ild som delte seg og satte seg på alle de kristne, og de begynte å snakke på fremmede språk (Apg 2, 3).

Den hellige ånd som vind
Det gamle testamentet er svært forsiktig med å identifisere Gud som vind, for ikke å redusere Gud til nivået med naturkreftene. Likevel er “vind” et bilde som ofte brukes på Gud – en parallell mellom vindens kraft og Guds kraft. Se for eksempel i 2.Mosebok 14,21 (Historien om Moses og utvandringen fra Egypt):
“Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østavind som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre land kom fram.”

Ordet’ ruach’ henviser her både til Guds kraft og Hans frelsende gjerning.

Den hellige ånd som pust
Den hellige ånd kan assosieres med liv. Når Gud skapte Adam, pustet Gud på han (livspust), slik at han ble en levende skapning (1. Mos 2,7). Ut fra dette forstår vi at livet er avhengig av å puste – og at Gud/Den hellige ånd er den som puster liv inn i skaperverket. Han gir liv til alt som lever!

Den hellige ånd som pust holdes ofte sammen med omtalen av Gud som den livgivende kraft, og den som til og med kan bringe det døde tilbake til livet. Her finner vi igjen begrepet ‘ruach’, som ofte kobles til Guds skapergjerning og skaperkraft.

Den hellige ånd som spesiell utrustning

Den hellige ånd (Gud) utfører handlinger gjennom mennesker som i seg selv ikke har slike evner. Gud utruster dem altså til dette ved sin Ånd. Eksempler på slike evner kan være visdom/kunnskap som anses å være gitt av Den hellige ånd (1.Mos 41, 38-39; 2.Mos 38, 3; 2.Mos 35, 31; 5.Mos 34,9) og profeti (budskap fra Gud).

Den hellige ånd i Bibelen

 

Den hellige ånd i Det gamle testamentet
De gammeltestamentlige skrifter inneholder mange rike og varierte vitnesbyrd om Den hellige ånds nærvær og virke. Her er noen sentrale trekk ved det vi finner i Det gamle testamentet:
 • Den hellige ånd er dynamisk virksom og skapende. Hele verdens skapelse skjedde med utgangspunkt ved at Gud skapte ved ånden (1.Mos 1,2). Alt liv er Guds skaperverk, alt er til i kraft av Åndens virke (Sal 33,6). På samme måte er den fortsatte skapelsen (oppholdelsen) er verk av Guds ånd (Sal 104,30). Altså er det slik at vi lever og holdes opp ene og alene ved Guds Ånd (Job 33, 4; Job 34,14) Hadde Gud tatt bort sin Ånd, hadde alt liv på jorden opphørt.
 • Det gamle testamentet lærer oss at Den hellige ånd er virksom i skaperverket; han opprettholder, gir liv og ånde til alt som er
 • Den hellige ånd er også knyttet til Guds utvalgte folk. Ånden kommer til utvalgte personer og virker i dem, og på ulike måter får disse personene stor betydning for folket og deres forhold til Gud. Dette gjelder særlig i forbindelse med profeters, dommeres og kongers gjerning (Gideon, Jefta, Samson, Samuel)
 • Det gamle testamentet inneholder også en sterk forventning knyttet til Åndens fremtidige virke. Denne forventningen går i to retninger:
  • Messiasforventningen; Han som er den store fremtidskongen skal salves med Herrens Ånd på en fullkommen måte; “Herrens ånd skal hvile over han, Ånden med visdom og forstand, Ånden med råd og styrke, Ånden som gir kunnskap om Herren og frykt for ham” (Jes 11,2).
  • Forventningen om at Ånden utgytes “over alle mennesker” (Joel 3, 1f; Jes 44,3). Når den åndsfylte Messias kommer og oppretter Guds rike på jord, da skal hele Guds folk motta Den hellige ånd.
Den hellige ånd i Det nye testamentet
 • I Det nye testamentet er Den hellige ånds virke knyttet nært opp til Jesu gjerning på jorden. Allerede fra Jesu unnfangelse og fødsel vitnes det om at Den hellige ånd er virksom på en helt spesiell måte. Jesus ble unnfanget ved Den hellige ånd (Matt 1m18; Luk 1,35). Videre leser vi at Ånden kom over Jesus da han ble døpt, at Ånden førte han ut i ørkenen for å fristes, at han gikk til sin gjerning “fylt av Åndens kraft” (Luk 4,14), gjorde kraftige gjerninger og drev ut onde ånder ved Guds Ånd (jfr Matt 12, 28). Altså er Jesu person og virke på en helt enestående måte båret og knyttet til Åndens gjerning
 • Det nye testamentet forteller også at Den hellige ånd kom over alle de troende på pinsedag (Apg 2). Denne hendelsen er også uløselig knyttet opp mot Jesu person og frelsesgjerning. Peters tale på pinsedag viser dette klart (Apg 2, 14ff). Den hellige ånd som hviler over Kristus, hviler også over hans menighet. “For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke.” (1.Kor 12,13)
 • Den hellige ånd er uløselig knyttet til frelsen i Jesus Kristus. Når Kristus tar et menneske inn i sitt rike, får det alltid hans ånd. Derfor sier Paulus: “Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til” (Rom 8,9).
 • Den hellige ånd er Guds tilstedeværelse blant menneskene som tror på Han, og er et løfte om frelsen vi har fått i Jesus Kristus: “  I ham ble dere merket med seglet: Den hellige ånd som var lovet oss, han som er pantet på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri, til lov og pris for hans herlighet.” (Ef 1, 13-14).
Den hellige ånd som tredje person i treenigheten:
“Treenigheten” er ikke et begrep man finner i Bibelen. Det er et forsøk på å formulere det synet på Gud som vi finner i Den nye testamentet. Her møter vi den jødiske troen på Gud, som er den éne sanne Gud. Vevd sammen med bekjennelsen til én Gud, er bekjennelsen til Jesus som “Herre”.  Dette er ikke bare en ærestittel, men gudsnavnet Jahve i GT (1.Kor.8,6, Fil.4,11). Jesus gis dermed rollen som Gud, som skaper og dommer (Kol.1,15-20). Når vi i de sentrale formuleringer om Gud i NT ofte finner Faderen, Sønnen og Ånden tett koblet sammen (Kol.1,3-8, Ef.1,3, 1.Pet 1,1 osv), gir begrepet “treenighet” god mening. Dette er helt på linje Jesus egen bruk av den trinitariske formelen i misjonsbefalingen (Matt.28,18 ff).
Den klassiske forståelsen av Den hellige ånd er altså at han er del av guddommen. At han ikke bare er en kraft, men også er en person, vises ved at han kan gjøres sorg (Ef 4,30) og at han kan veilede (Joh 16,12).

Den hellige ånds gjerning
Åpenbarer
En av Den hellige ånds viktige oppgaver er å gjøre Gud kjent blant menneskene. Ånden åpenbarer/viser oss hvem Gud er. Videre viser han oss mennesker at vi er syndere, og at vi har behov for frelse i Jesus Kristus. Nettopp derfor kalles han “sannhetens Ånd” (Joh 16,13) og “talsmannen” eller “hjelperen” (Joh 16,7).
Vi snakker om at Gud bruker konkrete midler for å åpenbare seg og formidle sin nåde. Vi kaller det nådemidlene.
 • Guds ord er det grunnleggende nådemiddel, hvor han åpenbarer seg og formidler sin nåde. Guds ord har kommet til oss gjennom profetenes og apostlenes ord i Bibelen. Sentrum i dette er evangeliet, det gode budskapet om Jesus, hans død og oppstandelse for oss, som står sentralt når kristne samles (Kol.3,16). Guds Ord er Åndens tale. Men Ånden arbeider også i dem som hører det, og gjør Guds ord forståelig, levende og viktig for den enkelte (Joh 14,26)

 

 • Dåpen er også et nådemiddel, hvor Ordet forenet med vannet kan føde mennesker på ny. Ånden tar bolig i den enkelte – for å bo og virke – når en blir døpt (Tit.3,5).

 

 • Nattverden er det tredje nådemiddel. Her er det Ordet sammen med vin og brød som rekker oss Guds nåde på en fysisk, konkret måte.
Frelser / Herliggjør Kristus og skaper tro
Den hellige ånd spiller en avgjørende rolle i forhold til å opprettet et levende fellesskap mellom Jesus Kristus og mennesket/den troende. Den hellige ånd bidrar til å skape tro, og fungerer som bindeledd mellom Frelseren/Gud og mennesket. 1.Pet.1,23
Utruster til å leve det kristne livet
Den hellige ånd spiller en spesielt viktig rolle i forhold til det kristne livet, både på det individuelle plan og i det kristne fellesskapet. En av de viktigste oppgavene er å bidra til å skape enhet mellom de troende/innenfor kirken. (1.Kor.12)
Det er den hellige ånd som virker i helliggjørelsen, og hjelper den kristne til å bli mer lik Jesus, både i levemåte og tankesett. Ånden kan veilede oss i spørsmål om etikk, moral, budene og retningslinjene Gud har lagt i Bibelen for et godt og riktig kristenliv.
Det er også den hellige ånd som gjør at kristne opplever Gud virkelig og nærværende, både personlig og i det kristne fellesskapets tilbedelse. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med bønn og lovsang
Åndens mål – evangeliet til alle folkeslag
Jesus gav menneskene et oppdrag; nemlig å forkynne evangeliet for alle folkeslag (Matt 28, 18-20). Dette gjelder fortsatt i dag, og Den hellige ånd er en viktig aktør i dette bildet. Helt fra pinsedag har dette oppdraget vært i aksjon, og når evangeliet er forkynt til alle folkeslag er Åndens arbeid fullført. Det er da Guds rike skal komme som det evige rike (Matt 24,14)
Den hellige ånds egenskaper og virke:

Talsmann – skal minne oss om Jesus (Joh 14,26)

Gir kraft (Apg 1,8)

Gir frimodighet og mot (Apg 4,8)

Gir glede (Apg 13,52)

Gir håp (Rom 15,13)

Ber for oss (Rom 8,27)

Er en vakker skatt (2 Tim 1,14)

Skaper og holder i live (Job 33,4)

Bor i oss (Joh 14,17)

Gir gave til å tale visdom

Gir gave til å formidle kunnskap

Gir gave til å helbrede

Kan gjøre under (1 Kor 12)

Gir kjærlighet

Gir fred

Gir overbærenhet

Gir vennlighet

Gir godhet

Gir trofasthet

Gir ydmykhet

Gir selvbeherskelse (Gal 5)

 © Damaris Norge AS
Print Friendly, PDF & Email