Vi lever stadig mer av våre liv online. Den digitale medievirkeligheten preger oss på godt og ondt – som enkeltpersoner, familier og fellesskap. Her trengs mye visdom.

 

Fra tidlig morgen til sen kveld går de fleste av oss inn og ut av de sosiale medienes mangfoldige arenaer. Svært mange er på Facebook, men digitale plattformer som Instagram, Snapchat og Twitter er også sentrale. Denne digitale medievirkeligheten gir både muligheter og utfordringer.

Vi vil i det følgende sette fokus på noen av utfordringene som følger av den digitale flyktigheten og rastløsheten. I møte med dette blir hviledagens budskap særlig aktuelt. Vi griper derfor fatt i de prinsipper som Martin Luther har gitt oss i sine treffsikre forklaringer til det tredje bud. Den lille katekisme og Den store katekisme er gullgruver også inn i en digital medietid!

Luther om hviledagen

Morten Lund, Wikimedia Commons«Den første grunnen til at vi holder hviledag er det legemlige behov, som naturen lærer og krever. Den som passer sitt arbeid hele uken igjennom, trenger nemlig én dag til hvile og forfriskning.» I sin store katekisme fremhever altså Luther at måten hviledagen praktiseres på, må preges av evangelisk frihet og ta utgangspunkt i praktiske behov.

Men han peker også på en dypere grunn, nemlig vårt behov for åndelig fellesskap og mat: «Den andre grunnen – og det er den viktigste – er at en på en slik hviledag kan få tid og anledning til å overvære gudstjenesten. Da kommer en sammen for å høre og behandle Guds ord, og for å love Gud og synge og be.»

Denne begrunnelsen er så sentral for Luther at den faktisk blir stående alene igjen i Den lille katekisme: «Du skal holde hviledagen hellig. Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forsømmer samlingen om Guds ord, men holder Ordet hellig, gjerne hører og lærer det.»

I Den store katekisme vektlegger Luther videre at Bibelens lære må prege hele våre liv: «Egentlig skal vi kristne holde slik hviledag hver dag; det vil si, vi skal daglig bruke Guds ord og bære det i hjertet og på leppene. Men, som sagt, vi er jo ikke alltid fri for arbeid. Derfor må vi bruke noen timer i uken for ungdommen eller i det minste én dag for hele menigheten til å drive bare med Guds ord. Særlig skulle vi da innprente de ti bud, troens artikler og Fadervår, så vi på den måten kunne innrette hele vårt liv og vår livsførsel etter Guds ord.»

Hviledagens budskap

For det første, minner hviledagen oss på at vi trenger fysisk og mental avkobling. Vi er skapt til en slik sunn livspuls. Her trengs både den ukentlige hviledagen og daglige hvileskjær.

For det andre, minner hviledagen oss på at vi trenger åndelig mat og fellesskap. Vi er ikke skapt til å leve av brød alene. Vi trenger evangeliets frigjørende ord, bibelsk veiledning, samt det kristne trosfellesskapet.

For det tredje, minner hviledagen oss på at vi trenger fysisk hvile og åndelig mat som nødvendig utrustning for hverdagskallet. Selve danningen som kristen skjer når «de ti bud, troens artikler og Fadervår» får prege «hele vårt liv og vår livsførsel».

Hva betyr så alt dette for en kristen i vår digitale mediekultur?

«Hvile og forfriskning» i en digital mediehverdag

Luther har lært oss at evangelisk frihet må gjennomsyre våre holdninger. Samtidig trenger vi alle større bevissthet i møte med en virkelighet der nettbrett, smarttelefon og sosiale medier preger våre liv stadig sterkere. Digital tilstedeværelse og tilbaketrekking bør være to sider av samme sak, med en sunn balanse mellom tydelig medienærvær og skjermfrie soner.

Følgende spørsmål kan være en hjelp til videre refleksjon:

  • Hvor ofte begynner og slutter jeg dagen på smarttelefonen (eller nettbrettet)? Hvordan kan jeg begrense denne type mediebruk?
  • Hvor ofte legger jeg inn skjermfrie pauser i hverdagen – i familie- og vennefellesskap og for meg selv? Hvordan kan jeg sikre slike digitale hvileskjær?
  • Ville en årlig skjermfri uke (http://www.skjermfri.no/) være en sunn praksis for meg, min familie og mitt fellesskap?
  • Hvordan kan jeg jevnlig erfare «hvile og forfriskning» offline?

Åndelig mat og fellesskap i en digital mediehverdag

Som kristen trenger en primært et åndelig hjem i en fysisk forsamling der vi kan møtes jevnlig ansikt til ansikt. Men i vår mediekultur kan vi styrke vårt fysiske kristne fellesskap gjennom bruk av sosiale medier.

For mange av oss, er tilgangen til solid kristen forkynnelse via nettet en stor gave. For egen del, har jeg særlig glede av undervisning fra All Souls Church (London), Timothy Keller (Manhattan) og internasjonale Lausannes arkiv (www.lausanne.org). Slike ressurser er et godt supplement til det lokale menighetsfellesskapet, men må aldri erstatte det.

Samtidig ligger det også en utfordring i mangfoldet av forkynnelse som tilbys digitalt. Det er derfor viktig at vi løfter fram gode nettressurser i vår egen formidling. Et godt eksempel fra norsk horisont, er podcastene fra den årlige Veritaskonferansen som publiseres på damarisnorge.podbean.com og Snakkomtro.no.

Kristen integritet i en digital mediehverdag

Vårt kall er å være salt og lys – med kristen integritet midt i vår mediekultur. Da trenger vi å leve i en stadig dannelsesprosess, der Bibelens budskap og verdier blir bestemmende for vårt møte med medienes livssynsmangfold. Dette innebærer en aktiv dobbel lytting til både Bibelens og samtidens tekster, slik at vi både kan bekrefte tilknytningspunkt og utfordre spenningspunkt.

Martin Luther begynner alle sine forklaringer til de ti bud med at vi skal «frykte og elske Gud». Timothy Keller omtaler på tilsvarende måte «awe and intimacy with God» – ærefrykt for og nærhet til Gud, som den kristne bønnens livspuls. Hviledagens budskap hjelper oss til å prioritere dette nære personlige forholdet til Gud som vår avgjørende livsforankring – midt i mediekulturens flyktighet og rastløshet.

 

Først publisert i magasinet Fast Grunn

 

digital disippel

Lars Dahle: Sosiale medier – om å være disippel og vitne i en medietid

Print Friendly, PDF & Email