ANDAKT: Det greske ordet «tetelestai» kan hjelpe oss til å forstå mer av hva Jesus fullendte på korset. En ferdig utarbeidet andakt om påskebudskapet.

Andakten er utarbeidet av Eyvind Volle (student på T2-linjen ved Bildøy bibelskole), med innspill fra Bjørn Hinderaker (høgskolelektor ved Mediehøgskolen Gimlekollen). (Publisert 11.04.2011)


Forslag: Det kan lages lapper med bibelversene som taleren kan be deltagere lese opp etterhvert som man går gjennom andakten. Lappene kan evt henges opp på en plate eller et kors.

Bibelvers er hentet fra Bibelselskapets oversettelse (2005).

Joh 19, 28-30
«Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han: «Jeg tørster.» Det sto et kar der med eddikvin. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått eddikvinen, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet.»

Det nye testamentet er egentlig skrevet på gresk. Når man leser tekstene på originalspråket, kan ofte nye betydninger komme til syne. Det gjelder for eksempel med Jesu ord på korset «Det er fullbrakt». Her er det greske ordet «tetelestai» brukt. Dette ordet har med «telos» å gjøre, som betyr «mål» (som vi kjenner fra ordene «teleskop», «telelinse», «telepati» osv.). Verbet (teleo) betyr å føre i mål, med mange betydninger som blant annet å fullende, oppfylle, avslutte, betale.

Og det er det ene ordet vi skal se mer på nå. For «tetelestai» kunne brukes i flere ulike sammenhenger. Dette kan også hjelpe oss til å forstå bedre hva Jesus fullendte.

1. Kunstneren: Den første som bruker ordet, er kunstneren. Når en kunstner var ferdig med et maleri, eller en statue, eller hva det nå måtte være, så kunne han si «tetelestai», og det betydde det følgende: at det var fullendt, og perfekt på alle måter. Bildet har ingen mangler, hver eneste detalj er fylt ut, fargene er levende og kunstneren er 100 prosent fornøyd, og ville ikke gjort noe som helst annerledes. Tetelestai – verket er perfekt.

Hvordan kan dette anvendes på Jesus? Luk 24, 44-47:

«Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem.»

Når man leser gjennom Skriftene, eller Det gamle testamentet, så er det tydelig helt fra starten av at det kommer en Messias, en redningsmann. Og bildet klarner etter hvert. Det skal være en mann (1.Mos 3,15). En israelitt (5.Mos 18, 15). Han skal komme fra Juda stamme (1.Mos 49, 10). Han skal bli født i Betlehem (Mika 5,1), han skal lide (Jesaja 53), dø og oppstå tre dager etterpå (Hosea 6,2 og Jona 2,1). Til sammen er det omtrent 300 profetier om Jesus i Det gamle testamentet. De eldste er gitt flere tusen år før Jesus kom. Når noen har ventet på noen i flere tusen år, så har man bygd opp en viss forventning. Jesus måtte oppfylle skriftene, og for å gjøre det måtte han dø på korset, slik som han gjorde. Med Jesus blir altså Guds frelsesplan bragt til fullendelse, som en kunstner som fullender sitt kunstverk. Tetelestai – Guds frelsesplan er perfekt.

2. Tjeneren: En annen som kunne bruke ordet tetelestai, var tjeneren i et hus. Det var sånn på den tiden at hvis du var litt fornem, så hadde du gjerne en tjener eller tre som kunne ta seg av oppgaver som hører huset til. Vasking, matlaging, ryddig og så videre. Og en tjener kunne ha en eller flere faste oppgaver som han eller hun skulle gjøre hver dag. Når de oppgavene var ferdige, så gikk tjeneren til sin herre og sa: Tetelestai – oppgaven er fullført.

Jesus ble født som menneske og gikk inn under Loven. Han oppfylte altså på en fullkommen måte Guds vilje.

Hebr 4,15
«For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.»

Tetelestai – Jesus fullførte oppgaven med å leve etter Guds bud.

Joh 17,4
«Jeg æret deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre.»

Tetelestai – Jesus fullførte oppgaven med å fullføre sitt oppdrag.

3. Juridisk: Betydning nummer tre er juridisk, eller rettslig. Når man gjør noe som er ulovlig i Norge, så kan man bli dømt til fengsel. En straff er tidsbegrenset, eller begrenset til en sum som skal erstattes. Og når en forbryter hadde sittet lenge nok og skulle bli gjort fri, kunne han stå frem for dommeren, og dommeren kunne si: Tetelestai – Straffen er sonet.

Vi så nettopp hvordan Jesus fullkomment hadde levd opp til Guds Lov. Men slik er det ikke med oss, om vi er ærlige. Vi vet og forstår at han bud: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand,» og «Du skal elske din neste som deg selv» (Matt 22,37 ff) er gode ting. Vi støtter det, og ønsker det, men ingen av oss lever opp til det.

Når vi så stadig bryter Guds gode livslover, ødelegger vi ikke bare våre egne og andres liv. Vi blir også skyldige direkte overfor Gud. Han har skapt oss i sitt bilde og holder oss ansvarlige for våre valg. Men her kommer Det gamle testamentets offer-tenkning oss til hjelp: Vår synd kan «sones», det vil si betales, dekkes, ved offer. Jesus selv var det endelige offeret.

Kol 2, 14
«Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.»

Rom 10, 4
«For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig for Gud.»

Tetelestai – Straffen er sonet gjennom Jesu offer.

3. Seremoniell: I det gode gamle Israel var ritualer veldig viktig: Alt i tempelet skulle foregå nøyaktig slik Gud hadde anvist. Presten skulle gjerne ha en spesiell drakt for anledningen, være «renset» og forberedt, det skulle foregå på en bestemt dag, til en bestemt tid, med bestemte folk og på et bestemt sted. Og når alt hadde gått etter planen, og seremonien var ferdig kunne presten si:

Tetelestai – Det har foregått på rett måte.

Med Jesus har det fullkomne offer blitt gitt:

Heb 7, 26-27
«For en slik yppersteprest var det vi måtte ha – hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, en som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han én gang for alle da han ofret seg selv.»

Tetelestai – Jesu frelsesverk har foregått på rett måte.

4. Forretning: Den femte personen som kunne komme til å bruke uttrykket «tetelestai» var forretningsmannen. To handelsmenn inngår en avtale, skriver kontrakt og alle formaliteter er på plass. Så går de to avgårde for å oppfylle hver sin del av avtalen. Så møtes de to igjen etter en stund, og når en av dem har oppfylt sin del av kontrakten sier han: Tetelestai – jeg har oppfylt avtalen.

Bibelen sier at Jesus oppfylte avtalen med Gud for oss.

Kol 1, 14
«I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.»

Heb 10,18
«Men der det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd.»

Rom 5,17
«For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus.»

Jesus betalte vår skyld overfor Gud. Og så bringer han Guds velsignelse, evig liv til oss. Hvilket bytte! Tetelestai – Jesus har oppfylt avtalen!

5. Krigeren: Den siste betydningen av «tetelestai» finner vi i krigen, som et krigsrop. To hærer har kjempet med hverandre i lang tid, og det siste slaget gjenstår. Når seierherren ser ut på slagmarken og ser at fiendehæren er beseiret, da roper han: Tetelestai – slaget er vunnet!

Her kan vi lese hvordan Jesus kjempet det slaget som måtte til for å redde oss ut av ondskapens makter:

Kol 1,13
«Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike.»

Bibelen sier også hvordan Jesus vant seieren:

Kol 2, 15
«Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.»

Korset er stedet hvor du får del i Guds seiere over det onde. Gjennom korset får du del i tilgivelsen, og det nye livet Gud vil gi deg. Tetelestai – slaget er vunnet!

Korset er historiens klimaks, historiens høydepunkt. Og historiens viktigste øyeblikk skal du huske ved dette ordet: Tetelestai. «Det er fullbrakt!» I Jesus blir alle betydninger av dette ordet virkeliggjort:

Tetelestai: Verket er perfekt. Kom og se, det mangler ingen ting.
Tetelestai: Oppgaven er fullført. Det gjenstår ingen ting.
Tetelestai: Straffen er sonet. Der er ikke lenger noen syndeskyld.
Tetelestai: Det har foregått på rett måte. Ikke noe gikk galt.
Tetelestai: Jeg har oppfyllt avtalen. Jeg gjorde det jeg skulle.
Tetelestai: Slaget er vunnet. Fienden er beseiret.

Dette er det Jesus vil tilby deg.

Print Friendly, PDF & Email