Med eksempler fra filmen The Adjustment Bureau
 
Forankring i læreplanen:
  • Troslære i studieforberedende (VG2)
  • Troslære i yrkesforberedende (VG1)
 
Kunnskapsmål:
  • Forstå konseptet om fri vilje og determinisme, og reflektere over i hvilken grad vi er frie.
  • Reflektere over faktorer som reduserer deres evne til å kontrollere sine egne liv.
  • Reflektere over hvordan det ville føles å finne ut at deres frie valg egentlig ble kontrollert av en ondsinnet makt utenfra.
 
Ferdighetsmål:
  • Evaluere et argument fra en av rollefigurene i The Adjustment Bureau om at man kan ikke stole på at mennesker er i stand til å kontrollere sin egen skjebne.
  • Analysere bibelvers for å avgjøre forholdet mellom Guds vilje og menneskers vilje.
  • Analysere tre forskjellige kristne teologier om forutbestemmelse, og bruke definert terminologi fra en ordliste for å identifisere nøkkelfaktorer.
 
Holdningsmål:
  • Respekt for ulike måter å forstå fri vilje og predestinasjon innenfor den kristne tro.
  • Respekt for at dette er teologisk dilemma som teologien alltid har søkt å finne svaret på.

 

Nøkkelspørsmål:
Hvor fri er vår frie vilje?
Du behøver:
Lærerens notater:
Dette er tips til hvordan en kan legge opp undervisningen, men det er fullt mulig å gjøre det på andre måter også.
 
Oppstart:
1. Be elevene om å jobbe parvis for å lage en liste over faktorene som setter en begrensning deres egne valg i livet, for eksempel foreldre, skolereglement, gener eller fysisk helse. La dem dele noen av svarene høyt for resten av klassen, og diskuter hva de kan gjøre for å “gå rundt” noen av disse restriksjonene.
Før diskusjonen mot en avslutning ved å be dem svare på spørsmålet «Hvem kontrollerer mitt liv?». Forklar at i dagens undervisning skal dere se på forskjellige kristne forståelser av forholdet mellom menneskets frie vilje og ideen om Guds suverene vilje.
Hovedaktiviteter:
2. Introduser klippet fra filmen The Adjustment Bureau (Universal, 2011, aldersgrense 7 år). Klikk her for å kjøpe DVD-en på nett (norsk tekst inkludert i DVD-versjonen). Forklar at David Norris (Matt Damon) er en amerikansk politiker på vei til et viktig møte. Be elevene om å tenke gjennom hva de ville ha følt dersom de så det han ser og hørte det han blir fortalt i klippet.
Startpunkt: 0.20.06 (begynnelsen av DVD-kapittel 4)
Sluttpunkt: 0.27.52
Varighet: 7 min 46 sek
Klippet starter med at David og vennens hans Charlie (Michael Kelly) snakker i telefonen. Den første replikken Charlie sier er «Hey man, what’s up?» («Heisann, hva skjer?»). Klippet avsluttes etter at Charlie, opphisset, spør David «What is wrong with you?» («Hva feiler det deg?»). Vennligst vær oppmerksom på at klippet inneholder flere lettere banneord. Dersom du ønsker å unngå de fleste av disse, kan du begynne å vise klippet fra 0.24.05 (første replikk: David spør: «Hvem er dere?») (ordene «hell» og «Jesus» vil forekomme en gang hver). Dette gir et videoklipp hovedsaklig bestående av Davids samtale med Richardson (John Slattery), som inkluderer de viktigste punktene men samtidig mangler noe av konteksten samt en spennende jaktscene hvor Richardson og hans alliertes overjordiske krefter presenteres.
Spør elevene om de tror de ville reagert noenlunde likt som David. Hva ville de følt dersom noen fortalte dem at de ikke selv velger de valgene de tar for sine egne liv? Hva ville de følt dersom de hadde oppdaget at en ondsinnet, hemmelighetsfull gruppe kontrollerte livene deres mer enn de noen gang kunne tro?
3. Introduser det neste klippet fra The Adjustment Bureau. Etter forrige klipp har David oppdaget mer om dem som ønsker å kontrollere skjebnen hans. Han har blitt fortalt at de opererer på vegne av The Chairman (Ordstyreren eller Formannen). Når David spør en av agentene om de var engler, svarer en av agentene at de har blitt kalt det tidligere, men at det er mer nyttig å tenke på dem som «administratorer som lever mye lengre enn mennesker.» I dette klippet møter David en annen og langt eldre agent. Be elevene tenke over kontrollen utført over David og andre mennesker sett ifra kontrollørenes perspektiv.
Startpunkt: 0.59.41 (begynnelsen av DVD-kapittel 12)
Sluttpunkt: 1.02.25
Varighet: 2 min 44 sek
Klippet starter med at Elise (Emily Blunt) ser David blir intervjuet på TV av Jon Stewart. Første replikk er Stewart som spør David «Are you handsome?» («Er du kjekk?»). Klippet slutter etter at Thompson (Terence Stamp) sier «It’s still here. If we left things in your hands it wouldn’t be.» («Den er fremdeles her. Dersom vi overlot den til dere, ville den ikke vært det.»).
Spør elevene om de synes Thompsons argument gir mening. Dersom vi tar Thompsons argument på ordet, hvilket motargument kunne David kommet med for å svare på Thompsons utsagn om at mennesket er ikke «modent nok til å håndtere de viktige tingene.»
4. Forklar at spørsmålet om Guds vilje og menneskets frie vilje er noe kristne har en mengde syn på. Del ut arbeidsarket om predestinasjon og be elevene om å jobbe seg gjennom seksjon 1, slå opp bibelversene og notere ned hva hvert enkelt vers har å si enten om Guds vilje eller menneskers vilje.
Hør med elevene underveis, og få frem at kristne anerkjenner en spenning i Bibelen med definitive indikasjoner på at Guds vilje er suveren (det vil si autoritativ), samtidig som at menneskene er i stand til å benytte sin frie vilje og foreta sine egne avgjørelser med det ansvaret som medfølger. Selv om disse to synspunktene kan virke motsettende, finnes det en mengde tilnærmingsmetoder som synes å forene de to. Selv om det ville være galt å si at alle kristne er enige i hvordan paradokset blir forsont, er det rimelig å si at det finnes et begrenset antall vanlige teologiske innstillinger til predestinasjon.
Det første som må avklares er at de vanligste kristne tankene om predestinasjon ikke omfatter de minste tingene i livet – hva man skal spise til frokost, hvilken skjorte man skal ta på seg og så videre – men er mer fokusert på de evighetsspørsmålene. Når kristne snakker om Guds suverene vilje og menneskets frie vilje, er konteksten ikke engang nødvendigvis de store spørsmålene i livet som hvem en skal gifte seg med og hvilken jobb man skal skaffe seg, men som regel frelse og den evige skjebnen til et individ,
5. Gå gjennom ordene i ordliste-seksjonen på arbeidsarket, forklar dem for elevene og forsikre deg om at de forstår dem, og foreta øvelsen i seksjon 2. Be elevene lese de tre sammendragene, og forsøk å finne ut hvilke merkelapper som passer til hver av dem.
Her er sammendragene:
Kalvinist
Gud avgjør alles evige destinasjon, hvorvidt de går til himmelen eller helvetet. Mennesker har fri vilje når det kommer til de hverdagslige ting – hva man skal spise, hvem man tar til ekte og så videre – men ikke over hvorvidt man responderer på Guds nåde. Deres frihet når det kommer til andre valg betyr at de har et moralsk ansvar for sine valg, og derfor fortjener alle evig fortapelse ettersom alle kommer til kort overfor Guds moralske perfeksjon.
Lutheraner
Gud avgjør alles evige destinasjon, hvor han predestinerer noen til en evighet i himmelen. De som svarer positivt på Guds tilbud om nåde får ingen ros for dette, ettersom de bare er i stand til å svare slik fordi Gud har forordnet at de vil gjøre det. Evig frelse for de utvalgte blir sett på som predestinert, mens evig fortapelse ikke blir det – det er et resultat av den vantros synd, avvisning av tilgivelsen og manglende tro. Likeens tror lutheranere at kilden til frelse er Kristi lidelse, død og oppstandelse, snarere enn Guds predestinasjon.
Arminianisme
Gud har predestinert alles evige destinasjon, bestemt ut ifra vår utøvelse av fri vilje som benyttes for å avgjøre hvorvidt man ønsker å ta imot hans tilbud om nåde. Utvalget av valg tilgjengelig for et individ er bestemt av Gud, mens hvilke valg en faktisk tar er bestemt av individet. Gud vet på forhånd hvordan hvert individ vil velge i sine valg, og predestinerer dem deretter.
Her er noen ideelle svar, med ytterlige klargjørelser du kanskje vil legge til:
Kalvinist: Ubetinget predestinasjon til frelse eller fortapelse
Lutheraner: Ubetinget predestinasjon kun til frelse
Arminianer: Betinget predestinasjon underlagt tro eller vantro, som Gud forutser.
Oppsummering/vurdering:
6. Be elevene om å skrive en alternativ versjon av scenen hvor David snakker med Thompson. Denne gangen er det tre representanter for The Adjustment Bureau, hver en representant for kalvinsk, luthersk eller arminiansk forståelse av predestinasjon og i konflikt med hverandre om hvordan det hele fungerer.
Alternativt kan du benytte del 5 som en vurderingsaktivitet.
Print Friendly, PDF & Email