Hvordan arbeide med etiske utfordringer?

Her finner du kapittel 16.3 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

hvordan-arbeide-med-etiske-utfordringer

 • Utforske og drøfte aktuelle etiske problemstillinger i lys av kristen etikk 
 • Reflektere over kristent syn på mennesket og menneskeverdet 

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Utforske og drøfte aktuelle etiske problemstillinger i lys av kristen etikk og kristent menneskesyn

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • Forklare Den etiske trekant
 • Vise hvordan vi kan drøfte etiske utfordringer
 • Forklare hva som menes med toregimentslæren

Det grunnleggende i kristen etikk er at Gud har gitt alle mennesker retningslinjer å leve etter. Disse er ikke undertrykkende eller domine­ rende regler, men derimot regler som er til det beste for menneskene – for å kunne leve godt med hverandre, med seg selv og med Gud. Det er dette Bibelen kaller for å leve i frihet:

Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv.

(Gal 5,13)

Dere er frie. Bruk bare ikke friheten som påskudd til å gjøre det onde, men til å tjene Gud. (1 Pet 2,16)

Vi mennesker er ikke først og fremst skapt for å leve etter et sett med regler, men for å leve i fellesskap med Gud, Skaperen. Jesus var tydelig på dette – og dermed brøt han med sin samtid som var opptatt av å følge gitte regler (tenk på fariseerne og de jødiske reglene). Jesus pekte på at den fremste hensikten med bl.a. De ti bud ikke er å ha en liste over rett og galt, men å hjelpe menneskene til å leve i en riktig og sunn relasjon til Gud og til hverandre.

I det foregående har vi omtalt en rekke sentrale tekster som gir hjelp til å tenke og handle rett og godt. Men i livets hverdag står vi stadig overfor moralske situasjoner hvor vi må reflektere og vurdere hva vi skal gjøre. Idealet er at vi skal tenke, velge og handle rett. Da kan det være nyttig å reflektere litt over hvordan vi tenker og handler på en velbegrunnet måte.

Repetisjonsspørsmål

 1. Forklar hva som gjør en situasjon til en moralsk situasjon.
 2. Hva menes med verdier i Den etiske trekant?
 3. Hva menes med valg og vei i Den etiske trekant?
 4. Hvem eller hva er målgruppen for etikken som vi finner beskrevet i Bibelen?

 

 

Oppgaver

1.      Finn en aktuell etisk utfordring og anvend Den etiske trekant i en enkel drøfting.

2.      Les om toregimentslæren og forklar med egne ord hva den går ut på.

 


Ekstra ressurser som ikke er i læreboka

 

Hvordan kan vi drøfte etiske spørsmål?

Det kan være nyttig å stille noen spørsmål når vi skal ta stilling til etiske problemer enten det er hverdagslige utfordringer eller større ting. Dette gjelder særlig i spørsmål som Bibelen ikke direkte gir svar på eller omtaler.

 1. Hva er det etiske problemet?Her kan mange nye spørsmål dukke opp: Hvordan løser vi dette teknisk, økonomisk, politisk osv. Hva sier norsk lov om akkurat dette området eller problemstillingen?
 2. Hvilke fakta er nødvendige for å drøfte dette spørsmålet?Hva er nødvendig for å komme frem til et godt svar? F.eks i forhold til å forebygge eller hindre klimakatastrofe; skape fred i konfliktområder; verne om natur og miljø osv.
 3. Hvilke verdier og normer (bud) er aktuelle i dette spørsmålet?F.eks om lønnsomhet og nytteverdi er viktigere enn ærlighet og sannhet, om hva menneskeverd og omsorg for mennesket er, respekt for menneskets privatliv osv.
 4. Finnes det konflikter mellom normer og verdier?Er det aktuelt med etiske mellomløsninger (kompromiss)?
 5. Hva går det etiske valget ut på?Finnes det en bestemt løsning, eller er det åpnet hva som er rett og godt? På hvilket grunnlag står valget? Hvilke signaler gir vi til andre mennesker gjennom det vi gjør eller måten vi er på?

Et bilde som kan brukes under dette temaet:

 

etikk

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Trenger troen forsvares?
Videoserie (7 videoer á ca 4 min)

Print Friendly, PDF & Email