Forum for didaktikk i kristent perspektiv var arrangør for et fagseminar om kjønn og seksualitet for lærere ved kristne friskoler  24.-25.november 2021.

FOREDRAG: Her kan du lytte til Eirik Steenhoff sitt foredrag fra  fagseminaret. Del I handler om kjønnsidentitet som kulturelt fenomen. Del II handler om Et kristent svar på den nye kjønnsideologien.

Eirik Steenhoff

Han er utdannet i teologi og kirkehistorie ved MF og teologi og bioetikk ved John Paul II Institute, Washington DC. For tiden arbeider han med en bok om det kristne synet på mennesket, kjønn og seksualitet. Han er ellers nyansatt etikkoordinator for NKLF (Norges kristelige legeforening), hvor han blant annet jobber i et fagutvalg om kjønnsinkongruens.

Innlegget under er bygget på hans presentasjon, se også PPT.

Del I: Kjønnsidentitet som kulturelt fenomen

Fire aksiomer i den moderne transaktivismen

1. Du og jeg, og alle andre, har en viktig indre tilstand som kalles for kjønnsidentitet.

2. For noen mennesker er det manglende samsvar mellom kjønnsidentiteten og det biologisk kjønnet – mann eller kvinne – som ble tildelt dem ved fødselen. Disse kalles for transpersoner.

3. Kjønnsidentitet, og ikke biologisk kjønn, er er det som gjør deg til mann eller kvinne (eller ingen av delene).

4. Transpersoners eksistens gjør at vi alle har en moralsk forpliktelse til å anerkjenne og gi juridisk beskyttelse til kjønnsidentitet, og ikke til biologisk kjønn.

Kathleen Stock, Material Girls: Why Reality Matters for Feminism (utgitt 2021)

Åtte “momenter” (moments) i kjønnsideologien

 1.  “Man er ikke født som kvinne, man blir det”
 2.  Begrepet “kjønnsidentitet” introduseres
 3.  Biologisk kjønn er et “kontinuum”
 4. Kjønn (“gender”) er en “performance”
 5.  Kjønnsidentitet er det som gjør deg til mann eller kvinne
 6. Yogyakarta: Kjønnsidentitet som menneskerett
 7.  Begrepet “TERF” blir oppfunnet
 8.  Eksplosjon i antallet identiteter

Moment 1: “Man er ikke født som kvinne, man blir det”

–  Sitat fra Simone de Beauvoir, Det annet kjønn (Le deuxième Sexe), 1949

– Kvinnens rolle har alltid blitt formet av menn

– Kvinnens biologi har også blitt brukt til å undertrykke henne

– Noe grunnleggende revolusjonært i dette!

– Implikasjon: En kvinne er ikke nødvendigvis biologisk kvinne

– Skille mellom “sex” og “gender” (biologisk kjønn og sosialt kjønn)

Moment 2: Begrepet “kjønnsidentitet” introduseres

John Money (1921–2006) psykolog og sexolog. Bilde hentet fra Wikipedia

– John Money (1921–2006): psykolog og sexolog

– “Kjønnsidentitet er den private erfaringen av kjønnsrollen. Kjønnsrolle er det offentlige uttrykket for kjønnsidentiteten.”

– Money behandlet intersex-personer, og hermafrodittisme.

– Kjønnsidentitet er en indre tilstand. Ikke nødvendigvis biologisk forankret!

Moment 3: Biologisk kjønn er et “kontinuum”

– Biologisk kjønn som “kontinuum”: eksisterer langs en akse, ikke som en polaritet mann/kvinne (“binær”)

– Anne Fausto-Sterling (1944–): biolog og kjønnsforsker

– Jobbet med DSDs (Disorders in Sexual Development)

Kromosomene samsvarer ikke alltid med ytre kjønnskarakteristika (genitalier)

– Det biologiske kjønnet blir noe som vi “tildeles”: har ingen verdi i seg selv

Moment 4: Kjønn (“gender”) er en “performance”

– Judith Butler (1956–), amerikansk feminist i de Beauvoirs fotspor

– Hovedverket Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990)

– Kjønn er ikke noe vi er – men noe vi GJØR

– Språket beskriver ikke virkeligheten slik den er, men skaper virkeligheten

–  alt er sosialt konstruert, også kjønn

– alle utøver sin kjønnsidentitet som en “performance” i det sosiale rommet

– Butlers filosofi er blitt hjørnestenen i transbevegelsen

Moment 5: Kjønnsidentitet er det som gjør deg til mann eller kvinne

– Det er ikke biologisk kjønn, men den indre kjønnsidentiteten som gjør deg til mann eller kvinne

– Julia Serano, amerikansk biolog og transkvinne (1967–)

– Boken Whipping Girl fra 2007

“trans” er et adjektiv, ikke et substantiv!

– en transkvinne er en variant av kvinne, transmann en variant av mann

– populariserte begrepet “cis”/”cisgender”: en tilstand der “tildelt” kjønn og “opplevd” kjønn sammenfaller

 seksuell orientering blir underordnet kjønnsidentitet

Moment 6: Yogyakarta: Kjønnsidentitet som menneskerett

– “Yogyakarta-prinsippene”

– Dokument utformet av aktivistorganisasjoner i 2006 i Yogyakarta, Indonesia

– “Seksuell orientering og kjønnsidentitet er grunnleggende for hvert menneskes verdighet og humanitet”

– Har fått stor politisk innflytelse i vestlige land, også Norge

– Krav bl.a. om at juridisk kjønnsskifte ikke skal innebære sterilisering, e.l.

– Implementert i norsk lov av 2016

Moment 7: Begrepet “TERF” blir oppfunnet

– “TERF”: står for “Trans-Exclusionary Radical Feminist” (trans-utelukkende eller “transfiendtlig” radikal feminist)

–  viser til feminister som er kritiske til det nye synet på kjønn

 J.K. Rowling blant de mest berømte TERFs!

– kritiserte begrepet “people who menstruate” (“mennesker som menstruerer”) som synonym for “kvinner”

–  “cancel culture”: utestengelse av transfobe, TERFs o.l., fra det offentlige rom

Moment 8: Eksplosjon i antallet identiteter

John Money (1921–2006) psykolog og sexolog. Bilde hentet fra Wikipedia

– Facebook lar oss velge mellom 71 kjønnsidentiteter (eller en selvvalgt identitet)

– Myndigheter går inn for et tredje kjønn, snart også Norge!

– Denne eksplosjonen tyder på en kollaps

– Alle objektive normer, kategorier, distinksjoner forsvinner

 Vi er vår egen kategori

– HVORDAN kan vi som kristne komme inn med et svar til alt dette?

Del II: Et kristent svar på den nye kjønnsideologien

Kjønn: Født sånn eller skapt sånn?

 • Hva vil det si å være skapt?
 • Noe mer enn biologi – men selvsagt også biologi
 • Biologi er menneskets metode for å forstå naturen!
 • Gud kan ikke forstås ut fra biologien alene!
 • Skapelsen gir oss et grunnlag for å snakke om mennesket
 • Men: et “førvitenskapelig” grunnlag – før alt det andre vi kan si om mennesket!

Skapelsen som gave: Et premiss

 • Vi er skapt av Gud ut av intet, fordi han elsker oss
 • Hele verden er Guds gode gave til oss: Gud så at det var “såre godt”!
 • Det gir en “tolkningsnøkkel” for å forstå alt vi sier om den skapte verden
 • En virkelighet som ikke utviskes av syndefallet
 • Jesus forløser den falne verden, og åpner skapelsen opp for oss igjen (Matt. 19)
 • Gaven uttrykkes ved at vi er skapt til mann og kvinne!

Jesus viser til “begynnelsen” (Matt. 19)

Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte: “Har en mann lov til å skille seg fra sin kone av en hvilken som helst grunn?”  Han svarte: “Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: ‘Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp’. Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille”. De spurte ham: “Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi kvinnen skilsmissebrev før han kan sende henne fra seg?” Han svarte: “Fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra konene deres. Men fra begynnelsen av var det ikke slik”. (Matt. 19,3–8; jf. Mark. 10,2–9)

1. Mosebok 2: Skapelsen av mann og kvinne

 • Gud skaper mennesket (“Adam” på hebraisk) av jorden (“adamah” på hebraisk) (1. Mos. 2,7)
 • Mennesket var “alene”, uten en hjelper av samme slag (v. 18)
 • Gud lar en søvn falle over mannen, skaper kvinnen av hans side (vv. 21–22).
 • Mannen utbryter: “Nå er det ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne (hebr.: “isha”), for av mannen (hebr.: “ish”) er hun tatt” (v. 23)
 • Mann og kvinne er både like og ulike! Samme natur, ulikt kjønn!
 • Mennesket er skapt for Gud OG skapt til å gjenspeile Guds kjærlighet i verden som mann og kvinne!

Menneskelig kjærlighet: I Guds bilde!

 • Adam står for alle mennesker. Hver og en av oss som sitter her i dag!
 • Adam er “alene” i Edens hage. Både alene MED Gud, og alene UTEN en hjelper!
 • To konklusjoner:
  • 1) Kjærligheten mellom mann og kvinne er en del av det å være skapt i Guds bilde (Gud er selv kjærlighet mellom tre personer!)
  • 2) Distinksjonen mellom Adam og mann/kvinne (“ish”/”isha”) betyr at mennesket ikke er identisk med sitt kjønn!
 • Dette er godt nytt til vår kultur!

Kroppen som et tegn på Guds gave

 • I den nye transideologien er kroppen ikke verdifull i seg selv!
 • En dualisme (todeling) mellom kropp og sjel – lange historiske røtter
 • sjelen/bevisstheten på den ene side –– kroppen på den andre
 • Kroppen er “tom”, uten iboende mening, ofte et fengsel
 • Jeg lager meningen selv!
 • Det kristne svaret: kroppen er et tegn på Guds gave, at vi er skapt ut av intet
 • Kroppen er et tegn på vår avhengighet av Gud og av andre mennesker!
 • KJØNNET vårt er et tegn på at mannen og kvinnen er skapt for å gjenspeile Guds kjærlighet i verden

Mennesket: Alltid i relasjoner

 • Kroppen er et tegn på at jeg er skapt for den andre – og Den helt Andre!
 • Kroppen er altså skapt til relasjoner
 • Vi er ikke individer først, og så inngår vi i relasjoner til andre
 • Jeg kommer til verden som et barn
 • Jeg er bestemt for det motsatte kjønn
 • Vi befinner oss allerede i relasjoner som vi ikke velger

Avslutning: Et godt budskap om kjønn og kropp

 • Det finnes en opprinnelig mening med våre liv: “i begynnelsen var det ikke slik”
 • Hvert menneske er en gave, og kroppen vår synliggjør dette!
 • I vår tid har mennesket gjort seg selv til Gud, til sitt eget livs opphav og formål
 • Men: Vi må huske på at vi også er ofre for denne tenkemåten
 • Det finnes noe mer opprinnelig, noe sannere om oss

 

Print Friendly, PDF & Email