Arbeid med bibeltekster

Her finner du kapittel 9 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


bibel

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Bruke bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • Gjøre rede for hva som er spesielt med en bibeltekst og lesningen av den
  • Tolke noen utvalgte tekster fra Det gamle og Det nye testamente

I mange fag leser vi tekster. Når vi leser dem, prøver vi alltid å forstå hva tekstene sier. Da tolker vi teksten. Vi lager oss en oppfatning av teksten i vårt eget hode. Noen ganger er denne oppfatningen litt spesiell. Da må vi gjerne lese teksten en gang til, og vi må spørre oss selv når vi leser, om vi har fått alt med oss. Er det noe vi har hoppet over eller oversett?

Noen tekster er lettere å forstå enn andre. Hvorfor er det slik?

Lette tekster omtaler gjerne noe vi kjenner fra før, noe vi kjenner oss igjen i. Språket er kjent. Det brukes ord og uttrykk vi er kjent med.

Setningsbygningen er enkel. Andre tekster er vanskelige. De omtaler forhold som er mer ukjente for oss. De bruker ord og uttrykk som ikke er vanlige for oss å bruke. Det kan være faguttrykk som ellers bare brukes innenfor selve faget.

Når vi skal lære noe nytt, vil vi alltid måtte bruke nye ord og uttrykk. I lærebøkene på skolen i fag som norsk, naturfag, samfunnsfag og andre fag skjer dette hele tiden.

Denne leseerfaringen tar vi med oss også når vi leser tekster fra Bibelen.

Nå skal vi arbeide med lesning og tolkning av bibeltekster. Da er det viktig å tenke gjennom hvordan vi leser disse teksten og hvilke holdninger vi leser med, positive eller negative. Også den oppfatningen vi har på forhånd av Bibelen og av hva den konkrete teksten betyr, på- virker måten vi leser på. Vi har altså noen forutsetninger som vi bærer med oss når vi leser, også når vi leser bibeltekster.


Repetisjonsspørsmål

1.      Hva slags bok er Bibelen?

2.      Hva menes med bibelsyn?

3.      Hvilke utfordringer er det ved å lese Bibelen?

4.      Hvorfor er Bibelen oversatt til norsk flere ganger?

5.      Hva er viktig å spørre etter når vi leser tekster fra Bibelen?

Oppgaver

Arbeid med teksten:

Les Salme 8, og still følgende spørsmål til teksten:

1.      Hvilken salmetype er dette?

2.      Hva er temaet i denne salmen?

3.      Hva forteller denne salmen deg om Gud?

4.      Hva kan du lære om å være menneske ved å lese den?

5.      Er det noe i denne salmen som kan få betydning for din hverdag?


Arbeid med teksten:

1. Hvilke ord og uttrykk karakteriserer personen som er skildret i dette kapitlet?

2. Hva kjennetegner denne personen som kalles “Herrens lidende tjener”?

3. Prøv å finne en setning i denne profetien som gir en sammenfatning av hovedinnholdet i profetien.

4. Hva i denne teksten mener du peker fram mot Jesus?


Oppgaver:

1. Tidligere er dere blitt kjent med personen Jesus. Hvordan er han? Bruk tre minutter på å skrive ned så mange stikkord dere kan komme på som beskriver hans karaktertrekk. Nevn òg viktige handlinger som han gjorde.

2. Hvilke ord og uttrykk fra Jes 53 passer med det dere har funnet fram til?


Arbeid med teksten:

1. Legg merke til hva som fortelles om faren, og hva som fortelles om sønnen. Noter ned noen stikkord hver for dere før dere snakker sammen om teksten i små grupper.

2. Hvem tror du faren er bilde på? Og hvem er denne sønnen som dro hjemmefra?

3. På hvilken måte er denne lignelsen et svar på de religiøse ledernes anklager om at Jesus selv blandet seg med folk som var «syndere», og hadde fellesskap med dem?


Arbeid med teksten:

Les teksten 1 Kor 15,1–21, og gjør følgende:

1. Forsøk å dele teksten opp i naturlige deler og gi hver av delene en overskrift.

2. Lag en liste over personer og grupper som Jesus faktisk har vist seg for etter at han angivelig sto opp igjen.

3. Finn ut hva Paulus mener om forholdet mellom oppstandelsen og kristentroen. Nevn minst fire konsekvenser det får dersom Jesus ikke har stått opp fra de døde.

4. Hvorfor tror du/dere Paulus kaller seg selv «den minste av apostlene»?

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Fire synsvinkler – Én sannhet
Artikkel med utgangspunkt i filmen Vantage Point

Krig i Gamle Testamentet
Fordypningsressurs

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Fordypningsressurs (Video)

 

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Samtaleguide

 

Hvordan skal kristne forstå budene i Det gamle testamentet?
Video

 

Click edit button to change this text.

Print Friendly, PDF & Email