Troen på Gud Fader – Skaperen

Her finner du kapittel 14.3 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


troen-pa-gud-fader

STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Gjøre rede for det sentrale innholdet i kristen tro 
  • Reflektere over kristent syn på mennesket og menneskeverdet 

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • Gjøre rede for hva Bibelen lærer om Gud som Skaperen
  • Forklare hva som menes med skapertro
  • Gjøre rede for hva Bibelen lærer om menneskets plass og rolle i skaperverket
  • Vise hvordan skapertroen blir utfordret av livssyn og vitenskap

Som kristne tror vi at Gud har skapt verden. At Gud er Skaperen, er en grunnleggende tanke i den kristne tro. Da de første kristne skulle sammenfatte trosinnholdet i noen korte setninger, formulerte de den første trosartikkelen i den apostoliske trosbekjennelsen slik:

Den første trosartikkel

Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper.

Når trosbekjennelsen begynner med denne formuleringen, betyr det at den kristne kirke tar som utgangspunkt at alle ting er skapt av Gud med en hensikt, og ingenting er blitt til av seg selv eller tilfeldig. Videre må vi forstå trosbekjennelsen slik at det ikke er Faderen alene som er Ska­ peren, men den treenige Gud. Vi kan si at Faderen er hovedpersonen i skapelsen (se Sal 8,2; Rom 11,33 -36), men Sønnen og Den hellige ånd er medskapere. Dette kommer tydelig fram i bibeltekstene som handler om skapergjerningen (se Kol 1,15–17; Sal 104,30; 1 Kor 8,6). Du legger kanskje merke til at bibelsitatene om skapelsen ikke er hentet fra 1 Mosebok, som en kanskje skulle tro. Dette er fordi Gud som skaper er et tema som gjennomsyrer Bibelen fra begynnelse til slutt.

Repetisjonsspørsmål

1.      Velg noen bibelord som omtaler skapelsen på ulike måter. Hva er hovedbudskapet i tekstene?

2.      Hvor ser vi at Gud skaper i dag?

3.      Hva menes med at mennesket er skapt i Guds bilde? Som for- valtere er vi som gartnere i Guds hage. Lag en illustrasjon som viser hva dette innebærer.

4.      Hva er den allmenne åpenbaring? Hvilken funksjon har den?

5.      Bibelsk skapertro blir utfordret fra ulike hold. Hvilke?

6.      Gjør rede for ulikheter som finnes mellom nyreligiøse tanker og Bibelen når det gjelder forholdet mellom guddommen og skapningen.

Oppgaver

  1. Reflekter rundt begrepet skapelse. Bibelen sier at Gud skapte alt i begynnelsen. Vi ser Guds skaperverk rundt oss hver dag. Hvordan skaper Gud planter? Hvordan skapes mennesker? Hvordan er du blitt til? Tror du dette kan si oss noe om hvordan Gud skapte i begynnelsen?
  2. Gud satte menneskene til å forvalte skaperverket, 1 Mos 1,28–30. Hvordan har menneskene løst denne oppgaven? Finn eksempler som illustrerer synspunktene dine.
  3. Nettoppgaver: Er det mulig å forene troen på Gud som skaper med naturvitenskapen? Se filmkuttet «Gud er ikke uordens Gud» på YouTube. www.youtube.com/watch?v=vEXZXwD76gA Se gjerne «The God Delusion Debate – Richard Dawkins vs John Lennox» på YouTube. www.youtube.com/watch?v=VBbBenCTTwE

 

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Gud og det onde
En serie i fem deler

Gud og det onde
Fordypningsressurs

Print Friendly, PDF & Email