Filosofi, etikk og livssynshumanisme

Kompetansemål:

Filosofi, etikk og livssynshumanisme

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag
  • gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken og en fra nyere tid
  • gjøre rede for noen hovedtanker hos en kinesisk eller indisk filosof
  • forklare sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller og gjenkjenne og vurdere ulike typer etisk tenkning
  • drøfte etiske verdier og normer knyttet til urfolks kulturer og tradisjoner
  • føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål
  • gjøre rede for og drøfte sentrale trekk og dimensjoner ved livssynshumanismen
  • presentere hovedretninger innen norsk og internasjonal humanisme fra 1930-tallet til vår tid og diskutere likheter og ulikheter mellom de forskjellige retningene
  • drøfte syn på kjønn og kjønnsroller hos noen filosofer

 


 

 

 

Ressurser fra Damaris Norge

Moderne slaveri

Aktualisering, med forslag til oppgaver

Print Friendly, PDF & Email