(NB! Denne samtaleguiden er basert på sesong 3)


Kompetansemål


Sammendrag

Grey’s Anatomy er en sykehusserie hvor hovedpersonene er en gruppe unge legestudenter i turnustjeneste. Denne gjengen er både kollegaer og nære venner. De fleste bor sammen i et kollektiv, og noen av dem er kjærester/samboere/ektepar. I tillegg møter vi flere av de andre legene og kirurgene på det fiktive Seattle Grace Hospital. Samtidig som relasjoner er sentrale i serien, er fokus rettet mot karriere, arbeid og arbeidsplass. Turnuslegene lever i en travel hverdag hvor handlingene deres ofte er ensbetydende med skillet mellom liv og død.

Gruppen av turnusleger består av Meredith Grey (Ellen Pompeo), Cristina Yang (Sandra Oh), Izzie Stevens (Katherine Heigl), George O’Malley (T. R. Knight) og Alex Karev (Justin Chambers). Felles for dem alle er at de “kjemper med jobben, hverandre og seg selv i ett av de mest konkurransepregede turnusprogrammene i landet. Til tross for den tidvis fiendtlige atmosfæren og stresset på sykehuset, klarer de fem å bli venner og vokse med hverandre” (Tv2 ). Andre sentrale personer i serien er nevrokirurg Dr. Derek Shepard (Patrick Dempsey), kardiotorakal kirurg Dr. Preston Burke (Isaiah Washington), hovedassistentlege Miranda Bailey (Chandra Wilson), sjef for kirurgisk avdeling Richard Webber (James Pickens Jr.), ortoped Callie Torres (Sarah Ramirez) og overlege på barselsavdelingen Addison Forbes Montgomery-Shepherd (Kate Walsh).

Meredith presenteres som seriens hovedperson. Det er henne handlingen skapes rundt, og hun har rollen som voiceover i de fleste episodene. Altså er det hennes personlige refleksjoner som skaper en slags ramme rundt hver enkelt episode. Nettsiden tv.com sier dette om Meredith: “Meet Meredith Grey. She”s a woman trying to lead a real life while doing a job that makes having a real life impossible”.

Hovedpersonene danner mer eller mindre faste par. Meredith har et “av-og-på forhold” til Derek. Hun har problemer med forpliktelse, og avslutter forholdet til Derek i sesongavslutningen. Izzie var i begynnelsen av serien kjæreste med Alex, men har senere hatt flere andre forhold, det siste med pasienten Denny Duquette. Duquette dør senere i sesongen, en død som Izzie er medskyldig i. Cristina er gjennom hele sesongen forlovet med Preston. Forholdet deres avbrytes imidlertid rett før bryllupet i sesongens siste episode. George giftet seg impulsivt med Callie, men utover i sesongen viser forholdet deres seg å være mer og mer ustabilt.

Identitet i kirurg

Flere interessante temaer står sentralt i denne såpeserien, blant annet temaet identitet, ikke minst med hensyn til rollen prestasjoner og relasjoner spiller i synet en har på seg selv og sin verdi. Dette kommer fram i en analyse av sesong tre i Grey’s Anatomy, utført av Damaris Norge.  I følge denne analysen, er hovedinntrykket i Grey’s Anatomy at flere av de sentrale rollefigurene først og fremst forankrer sin identitet i rollen som kirurg. Siden de er turnusleger og handlingen primært foregår på et sykehus, er det naturlig at mye av fokus er rettet mot prestasjonene. Det interessante er imidlertid at prestasjonene i sterk grad synes å bære tyngden av opplevelsen de har av egen identitet. Dette er tilfelle til tross for at relasjoner er sterkt vektlagt, både ved det nære vennefellesskapet turnuslegene imellom og ved ulike kjæresteforhold. Et illustrerende eksempel kan hentes fra Cristina, som synes å være den av turnuslegene som i sterkest grad vektlegger karrierens og profesjonsidentitetens betydning. Underveis i bryllupsplanleggingen med sin forlovede Preston, uttaler hun: “I’m not a wife, I am a surgeon”.

Generelt i Grey’s Anatomy kan en si at forståelsen av hvem en er, hvem en vil være og hva en opplever at gir en verdi, i stor grad handler om at de definerer seg selv som leger. Med andre ord er det karrieren og prestasjonene som synes å bære hovedtyngden av deres identitetsforståelse.

Bakgrunn

Tv-serien Grey’s Anatomy hadde premiere i USA 25. mars 2005, på kanalen ABC. Den ble raskt en av de mest populære seriene på TV, med seertall på over 22 millioner, og har blant annet vunnet både Emmy- og Golden Globe priser, både for serien og
skuespillerprestasjoner.

Shonda Rhimes er hovedskribenten bak Grey’s Anatomy. Selve navnet på serien er hentet fra en anerkjent lærebok i anatomi ved navnet Gray’s Anatomy, skrevet av briten Henry Gray.

Denne dramaserien har også oppnådd stor popularitet også i Norge. Gjennomsnittelig ser 625.000 nordmenn denne serien hver uke.  Premieren på norsk TV var 11. juli 2006, og i slutten av august 2008 fikk det norske publikumet begynne på sesong 4.

Samtalespørsmål 

1. Hva fascinerer deg mest ved tv-serien Grey’s Anatomy, og hvorfor? Dersom du har fulgt med serien fra den begynte: hva synes du om utviklingen i serien?

2. Hvorfor tror du Grey’s Anatomy er så populær? På hvilke områder tror du denne serien reflekterer og påvirker holdninger i samtiden?

3. Ta for deg minst tre av følgende rollefigurer:

– Meredith
– Cristina
– Izzy
– George
– Derek
– Burke
– Bailey
– Richard

Hva kjennetegner den enkeltes personlighet, både slik det kommer fram i privatlivet og i yrkeslivet? Hvilke holdninger og verdier står han/hun for? Hvilke vil du bekrefte og/eller utfordre – og hvorfor?

4. Hvilke temaer synes å være sentrale i tv-serien, og hvordan kommer de til uttrykk? Hvilke verdier synes å være viktigst ut fra vinklingen av temaene?

5. Hva formidler serien om forholdet mellom kjærlighet og sex? Hvordan gjenspeiler dette typiske holdninger i samtiden? På hvilken måte utfordrer dette deg?

6. Hvordan framstilles kjærlighet i Grey’s Anatomy? Hva kjennetegner de ulike kjærlighetsrelasjonene? I hvor stor grad opplever du dette som en troverdig framstilling?

7. Hva synes følgende utsagn å si om viktigheten av karriere?

“I’m not a bride, I am a surgeon” (Cristina)

“I’m fine. I am not a surgeon” (Izzie)

“I can’t be chief, not now, not like this. Do you know how long I’ve wanted this? My entire career, and when I finally get it, there’s blood on it. I had a tremor and I didn’t say anything about it. It’s unimaginable. It’s unethical. I crossed the line.” (Preston)

“I did what you needed me to do. You were standing there looking at me telling me your whole life was your hands, if you couldn’t operate, if you couldn’t be Preston Burke.”
(Cristina)

Tror du mange kjenner seg igjen i det som kommer fram her? Hvorfor/hvorfor ikke?

8. Hvordan håndterer legene forholdet mellom karriere og privatliv? Hva forteller dette om hva som synes å være viktigst i livet deres? Hva mener du i møte med ditt eget liv?

9. “As interns we know what we want…to become surgeons. And we’ll do anything to get there… Suffer through killer exams, endure 100-hour weeks, stand for hours on end (in) operating rooms. You name it, we’ll do it… The tough part though is reconciling this huge thing we want, to be surgeons, with everything else we want.” (Meredith)

“Will it get in my way? Can I have both? Can I be a great surgeon and have a life?” (Cristina)

På hvilken måte kan disse sitatene sies å speile noe tidstypisk?

10. “Do you believe in God, Miranda. Do you believe in the afterlife?” (pasienten Omar)
“I have to believe. With what I do, Omar, I have to believe that when our time comes, we go to a place, a beautiful place. A better place.” (Bailey)

“I know people die. People die in front of us everyday. But I believe Meredith will survive this. I believe…I believe…I…I believe in the good. I believe that it”s been a hell of year and in the face of overwhelming evidence to the contrary we will all be ok. I believe a lot of things. I believe that…I believe that Denny is always with me. And I believe that if I eat a tub of butter and no one sees me the calories don”t count. And I believe that surgeons who prefer staples over stitches are just lazy. And I believe that you are a man who made a terrible mistake marrying Callie. And I believe that because I am your best friend I can tell you this and we will be ok. I believe even though you made this mistake you will be ok. I believe we’ll survive, George. I believe that believing we survive is what makes us survive.” (Izzie)

Tro kan forstås som “tillit/forankring av mening”. Hva sier sitatene ovenfor om tro? Hvordan vil du forklare Baileys tro, og hvor synes Izzie å forankre sin tillit?

Hvilket inntrykk har du generelt av tro, livssyn og religiøsitet i Grey’s Anatomy? Hvordan utfordrer dette deg?

11. Hvilke syn på mennesket, livet og døden formidles i Grey’s Anatomy? I hvor sterk grad tror du disse samsvarer med vanlige holdninger i samtiden? Hva tenker du selv om dette?

12.  “No one believes their life will turn our just kind of ok. We all think we’re going to be great. And from the day we decide to become surgeons, we are all filled with expectations. Expectations of the trials we will blaze, the people we will help, the difference we will make. Great expectations of who we will be, where we will go, and then we get there… […] The dream is this, that we’ll finally be happy when we reach our goals.” (Meredith)

Hva formidles her når det gjelder synet på lykke og mening med livet? Er du enig eller uenig? Hvorfor?

13. Rollefigurene i Grey’s Anatomy synes å forankre forståelsen av egen identitet i karrieren, i rollen som lege og kirurg. Samtidig avslører de en lengsel etter – og behov for – stabile relasjoner. Altså ønsker de både karriere og relasjoner, men det første synes ofte å veie tyngre enn det andre.

På hvilken måte kan du kjenne igjen slike holdninger i kulturen vi lever i? Blir du utfordret av disse holdningene? I tilfelle – hvordan?

14. Ut fra kristen tro forstår en identitet som noe som er rotfestet i og gitt av Gud. Dersom det er Gud som har skapt oss, er det også han som er nøkkelen til livets mening. I følge kristen tro, finnes livets endelige mening og hensikt i Ham. Den kristne psykologen og teologen Dick Keyes uttaler: “En person med en sterk og sann forståelse av identitet vil oppleve fred med seg selv, andre og Gud”

Hvordan forholder dette seg til det som formidles om identitet i Grey’s Anatomy? Hvor forankrer du din forståelse av hvem du er?

Bibelen sier blant annet dette om identitet:

Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. (1 Mos 1,26-27) ”

For dere har lagt av det gamle menneske og dets gjerninger og kledd dere i det nye menneske, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. (Kol 3,9-10)

 

Ingvild Thu Kro
© Ingvild Thu Kro / Damaris Norge

Tittel: Grey”s Anatomy
Genre: Drama
Med: Ellen Pompeo, Sandra Oh, Katherine Heigl, Justin Chambers, T.R.Knight, Chandra Wilson, Kate Walsh, James Pickens Jr, Isaiah Washington, Patrick Dempsey
Land: USA
Sendes på: TV 2
Print Friendly, PDF & Email