Undervisningsressurs. Kan vi virkelig vite om Jesus har levd, om han døde på et kors og stod opp igjen fra graven? Eller er det bare en historie som kristne har funnet på?

Forslag til elevoppgave:
  • Hvilke innvendinger har du selv, eller har du hørt, til at det Bibelen sier om Jesus er helt sant? Lag en liste med innvendinger eller ting du lurer på. Les teksten om Josefus, Tacitus og evangelienes troverdighet. Prøv å finne svar eller momenter som kan si noe om spørsmålene du har notert.
Når klassen har laget sine lister, alene eller to og to, deler læreren ut kopier av de aktuelle tekstene som er nevnt. (Fra “Josefus om Jesus” og videre ut). Ha en felles oppsummering der dere ser på de vanligste innvendingene og hvilke svar elevene har funnet.
Aktuell litteratur for mer om evangelienes troverdighet: Skeptikerens guide til Jesus 1 og 2, av Stefan Gustavsson. (Luther 2014/2015).

Eksempel på et spørsmål mange har: I evangeliene kan vi lese at Jesus ble dømt til døden på korset av Pontius Pilatus og at han stod opp igjen etter tre dager og viste seg for disiplene.

Er dette noe som bare Bibelen forteller, noe evangelieforfatterne har funnet på og som det ikke finnes andre historiske bevis for?

Svar: Nei, mange overser at det finnes flere historiske kilder til Jesu liv, død og oppstandelse også utenom Bibelen. Det er flere gode grunner til at evangeliene må regnes som historisk troverdige. Blant ikke-kristne historikere fra antikken finnes det flere som omtaler Jesus Kristus.To av de mest kjente er Josefus og Tacitus.

Tekst til kopiering og utdeling, eller som grunnlag for egen undervisning:

Josefus om Jesus

Josefus var en jødisk historieskriver som levde under det første århundret e.Kr.
Hans mest kjente verker er “De jødiske antikker” (ca. 94. e.Kr) og “Den jødiske krig” (ca. 75 e.Kr).
I “De jødiske antikker” kan vi lese følgende sitat om Jesus:
“På den tid var det en vis mann som ble kalt Jesus, og hans vandel var god. Han var kjent for å være rettskaffen. Mange av jødene og mange av andre nasjoner ble hans disipler. Pilatus dømte ham til korsfestelse og død. Men de som var blitt hans disipler ble ikke frafalne. De fortalte at han hadde vist seg for dem tre dager etter korsfestelsen, og at han var i live. Følgelig var han kanskje Messias, som profetene hadde fortalt skulle gjøre under. Og den kristne stamme som fikk navnet sitt fra ham er ikke utryddet til denne dag.” (Antiqueties 18,55-59)

I dette sitatet bekreftes fire viktige fakta om Jesu liv, død og oppstandelse som vi også finner i NT:

1. Jesus ble ansett for å være en vis og rettskaffen mann
2. Mange jøder og folk fra andre nasjoner ble hans disipler
3. Pilatus dømte ham til døden på korset

4. Disiplene vitnet om at han hadde stått opp fra graven tre dager etter.

Tacitus om Jesus

Tacitus var senator og historiker i det romerske imperiet under det første århundret e.Kr. Etter at det brøt ut en bybrann i Roma i år 64 e.Kr. la Keiser Nero skylden på de kristne og satte i gang en omfattende forfølgelse av dem. Tacitus skriver følgende:
“For å stoppe ryktene om at Nero selv hadde påtent brannen i Rom anklaget og torturerte Nero noen mennesker som var hatet for deres onde gjerninger. Denne gruppen mennesker går under navnet kristne. Opphavsmannen til denne sekten var Kristus som under Tiberius regjering ble dømt til døden av Pontius Pilatus. Denne fordervelige overtro ble bare midlertidig undertrykt før den blomstret opp igjen. Og det ikke bare i Judea som var ondets opphavsted, men også i Rom hvor alskens avskylige og skammelige ting flyter sammen og trives.”
(Annaler 15,44)

Bilde: wikipedia.org

Selv om Tacitus var langt ifra objektiv i sitt syn på de kristne og mente deres tro var “ond” og “overtroisk”, gir han oss noen interessante fakta:

1. Opphavsmannen til den kristne tro var Kristus
2. Jesus levde under Tiberius regjeringstid i Palestina (14. e.Kr – 37 e.Kr)
3. Jesus ble dømt til døden av Pontius Pilatus
4. Det ble satt i gang en aktiv forfølgelse av de kristne under Keiser Nero
    (men de kristne ga likevel ikke opp sin tro)
5. De kristne ble anklaget for deres “fordervelige overtro” (antakelig troen på Jesu oppstandelse)

Evangeliene er troverdige

Men det viktigste og mest historisk troverdige kildematerialet rundt Jesu liv, død og oppstandelse er det evangeliene selv som gir oss. De som har forsket på evangeliene som historiske dokumenter har funnet ut at disse har en langt høyere historisk troverdighet en mange andre historiske kilder fra antikken.
Denne tabellen viser hvor mange år det har gått fra historien opprinnelig ble skrevet ned til funnet av den eldste kopien av de forskjellige historieverkene, og hvor mange avskrifter som har blitt bevart av hvert av verkene:
Historisk verk Orginal Eldste bevarte kopi Tidsavstand Antall bevarte kopier
Aristoteles 384-322 f.Kr. 1100 e.Kr. 1400 år  5
Herodotos 480-425 f.Kr. 900 e.Kr. 1300 år  8
Platon 427-347 f.Kr. 900 e.Kr. 1000 år  7
Cæsar 100-44 f.Kr. 900 e.Kr. 1000 år  10
Det Nye Testamentet 50-90 e.Kr. 120-350 e.Kr. 30-300 å  5000+
Tabellen er hentet fra Stefan Gustavssons bok: Kristen med god grunn – om sannhet i en tid fylt av tvil (s. 95).Vi ser at Det nye testamente langt overgår andre historiske verk når det gjelder påliteligheten til at det vi leser i NT i dag høyst sannsynlig er det samme som ble skrevet ned i orginalmanuskriptene. Ingen av orginalmanuskriptene fra noen av verkene er blitt bevart fram til i dag, men den korte tidsavstanden mellom orginalmanuskriptene og eldste kopi gjør at det er svært lite sannsynlig at orginalene har blitt endret på når de ble avskrevet.

Når det i tillegg finnes et så høyt antall av kopier som er funnet på forskjellige steder (under arkeologiske utgravinger), og over 90% av teksten mellom disse stemmer overens, er det svært gode grunner for å tro at Det nye testamentet har blitt bevart slik det opprinnelig ble skrevet ned.
Det underlige er at det sjelden stilles spørsmål ved den historiske påliteligheten til de andre verkene. Man regner bare med at de kopiene vi har av Aristoteles i dag stemmer overens med den han opprinnelig skrev, enda det er den tidsavstand på 1400 år der kopiene kan ha endret eller feilsitert orgianelene. Det samme gjelder verkene til Herodotos, Platon og Cæsar.
Hvorfor er det da så mange som tror at Det nye testamentet ikke er til å stole på og at evangeliene bare forteller en myte om Jesus? I beste fall er det fordi folk ikke er klar over tallene i denne tabellen, men i verste fall er det fordi de allerede har bestemt seg for at evangeliene ikke er til å stole på, siden de forteller at Jesus ble født av en jomfru, gjorde mirakler og stod opp igjen fra de døde (noe vanlige mennesker ikke gjør).
Men det er jo dette som er selve poenget for evangelieforfatterne og også hva kristne alltid har trodd; at Jesus ikke var noe vanlig menneske! Han var Guds sønn. Og bare Gud kan gjøre ei kvinne gravid på overnaturlig vis, gjøre mirakler i egen kraft, og vekke opp mennesker fra de døde.
Hvis evangeliene bare ble diktet opp er det dessuten svært rart at forfatterne forteller at graven til Jesus ble funnet tom av to kvinner tre dager etter hans korsfestelse siden kvinner på den tiden ikke engang ble annsett som pålitelige vitner i en rettsak.

I tillegg var disiplene redde etter at Jesus hadde blitt korsfestet og deres jødiske tro og tradisjon inneholdt ingen oppfatning om en Messias som skulle bli dømt til døden av hedenske myndigheter. Likevel begynte de å tro så sterkt at Jesus hadde stått fysisk opp fra de døde at de var villige til å gå i døden for sin tro. Derfor er den mest sannsynlige forklaringen på deres frimodige tro at Gud virkelig reiste Jesus opp fra de døde!

Tekst av Finn Olav Jøssang
Ingress-bilde: flickr.

Print Friendly, PDF & Email