Nådemidlene

 

Her finner du kapittel 15.5 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 

 


Kunnskapsmål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • nademidleneGi en enkel redegjørelse for hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren, kirkens rolle og det evige håp (Troslære og etikk)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • forklare hva et nådemiddel er
  • gjøre rede for Bibelen som nådemiddel
  • forklare hva rettferdiggjørelse er
  • forklare hva kristen dåp er
  • forklare hva som menes med at dåpen er et nådemiddel
  • peke på forskjellige dåpssyn
  • forklare hva nattverd er
  • peke på bakgrunnen for nattverden
  • forklare hva som menes med at nattverden er et nådemiddel

 


I det foregående er det sagt noe om det helt sentrale i den kristne tro. Utgangspunktet har vært den apostoliske trosbekjennelsen, som er kirkens eldste bekjennelse, og som brukes overalt i verden i dag.

Den apostoliske trosbekjennelse sier noe om Guds gjerning ved skapelsen (første trosartikkel) og Guds frelseshandling ved Jesus Kristus (andre trosartikkel). Videre har vi sett på Guds gjerning ved Den hellige ånd (tredje trosartikkel). I dette kapitlet skal vi utdype den tredje trosartikkelen noe mere. Kjernepunktet er hvordan Gud ved sin Ånd gir menneskene sin frelse og dermed gir dem sin nåde. Nøkkel- ordet nåde sier noe om Guds godhet og barmhjertighet. I nåden er det Gud som handler – ikke mennesker. Hans nåde kommer til syne i alt det Gud gjør gjennom sin sønn Jesus for å frelse menneskene, og den kommer til syne i alt det Gud gjør for at menneskene skal få del i denne frelsen. For å nå den enkelte bruker Gud noen midler som blir kanaler for denne nåden. Dette kalles Guds nådemidler. Vi snakker gjerne om tre slike midler som Gud gir evangeliet gjennom:

           Evangeliet gitt ved Guds Ord (Bibelen)

Guds Ord som nådemiddel kan høres og leses.

           Evangeliet gitt i dåpen

Dåpen som nådemiddel kan kjennes på kroppen.

           Evangeliet gitt i nattverden

Nattverden som nådemiddel kan smakes.

 

 


 

Ekstra ressurser som ikke er med i læreboken

 

Fordypning til «evangeliet»:

Loven – en tuktemester?

I Gal 3,3-26 blir loven blir kalt for ”tuktemester” for oss slik at vi ”kunne erklæres som rettferdige ved troen.” (Gal 3,24). I noen oversettelser brukes ordet ”vokter” (NO11).

Hva er en ”tuktemester” eller ”vokter”? En tuktemester var en “barneoppdrager” eller pedagog. Han var ansvarlig for oppdragelse av barna, og skulle forberede dem på stillingen som voksen sønn i huset. Tuktemesteren var også den som førte barna til skolestuen og overgav dem til læreren. Når han lukket døren etter dem der, var hans gjerning som vokter gjort. Og nå var det læreren som hadde ansvaret for barna.

Hele avsnittet i Gal 3 tegner opp et bilde fra en rettssal. Ord som ”varetekt”, ”tuktemester” og ”å erklære” er hentet fra rettssalen. Den som er mistenkt for å ha gjort noe straffbart som medfører dom, blir satt i varetekt. En varetektsfange er ikke dømt for noen straffbar handling, men er plassert i fengsel av etterforskningsmessige hensyn.

Hovedkriteriene for varetektsfengsling er at lovbruddet har en strafferamme på minst seks måneder og at det foreligger “skjellig grunn til mistanke”. Varetektsbetjenter fører så den varetekts dømte til rettslokalet. Der overtar dommerne og avsier straff eller frifinnelse ut fra vitner og bevis. Da er det enten fengsel (eller andre straffeutmålinger) eller frifinnelse som blir gitt.

 

 

Fordypning til «nattverd»:

Hva er kjærlighet?

Det norske språket inneholder ikke så mange varianter av kjærlighet. På gresk har vi fire uttrykk:

Det ene er eros som er den seksuelle kjærligheten – mellom mann og kvinne. Den kommer som en frukt av følelser – ikke befaling!

Det andre ord som brukes er philia som oversettes med vennskap, f.eks slik som beskriver forholdet mellom David og Jonatan (se 1.Sam 20,1-23).

Det tredje ordet er storge som beskriver kjærlighet mellom foreldre og barn, mellom barn og foreldre, mellom søsken. Denne kjærlighet handler ikke om det seksuelle eller innebærer seksualitet. Dette er familiens indre kjærlighet.

Det fjerde ordet er agape. Dette er kjærlighet som vokser frem av nød for andre. Den er en viljes handling. Den kan befales. Jesus sier” elsk hverandre”. Det er ikke en mild formaning. Agape kan oversettes med tjeneste. Og forbildet er Jesus Kristus.

 


 

Ressurser fra Damaris Norge

Her kommer det ressurser…

Print Friendly, PDF & Email