Konsekvenser for menneskesyn og menneskeverd

 

Her finner du kapittel 15.3 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.

 

 


 

Kunnskapsmål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • Gkonsekvenser-for-menneskesyn-og-menneskeverdi en enkel redegjørelse for hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren, kirkens rolle og det evige håp (Troslære og etikk)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • gjøre rede for et helhetlig syn på mennesket
  • forklare hva det betyr at mennesket er skapt i Guds bilde

 

 

 

 


 

De tre trosartiklene som vi har omtalt i det foregående, sier oss hvem Gud er, og hva Gud gjør. Men har denne gudstroen også noe å si for synet på hvem mennesket er – og hvilken verdi vi har som mennesker?

Før eller senere stiller vi alle det spørsmålet: Hvem er vi? Da har vi en utfordring, for hvordan skal vi svare på et slikt spørsmål?

For de fleste er det gjerne slik at vi stiller opp noen bilder av bestemte mennesker som vi speiler oss mot. Disse bildene, enten de finnes på veggen på jente- eller gutterommet eller bare i hodet, utøver et forventningspress på oss. Slik som bildet er, vil vi være!

 

 

Repetisjonsspørsmål

1.      Hvordan vil du begrunne menneskets verdi?

2.      Hva skiller mennesket fra alt annet som er skapt?

3.      Hva betyr det å være skapt i Guds bilde?

4.      Hva er mennesket skapt til å være?

5.      Hva menes med at mennesket er en synder?

 

Oppgaver

1.      Ta for deg et ukeblad. Se på reklamene og beskriv hva de vekt- legger ved mennesket, og hva det fører til.

2.      Drøft hva reklamen gjør med oss som mennesker og hva det skaper av problemer i forholdet mellom dere som elever.

3.      Lag et kreativt innslag med bakgrunn i 1 Mos 2,7–9 og 15–24. Teksten kan fordeles på tre grupper. Gruppe 1 tar versene 7–9, gruppe 2 tar versene 15–20, og siste gruppe versene 21–24. Tips: tegne/male, pantomime, Lego m.m.

Lag en veggavis som viser mennesket på godt og ondt. Finn tekster i Bibelen som passer til illustrasjonene

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Det bibelske menneskesynet
Samtaleopplegg

Print Friendly, PDF & Email