Innholdet i Den apostoliske trosbekjennelse

 

Her finner du kapittel 15.2 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.

 

innholdet-i-den-apostoliske-trosbekjennelse

Kunnskapsmål:

Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Gi en enkel redegjørelse for hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren, kirkens rolle og det evige håp (Troslære og etikk)
 • Drøfte hva Jesu død og oppstandelse betyr for enkemenneskers håp om frelse (Bibelkunnskap 1)

Første trosartikkel: Gud Fader – Skaperen

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • gjøre rede for innholdet i den første trosartikkel
 • forklare hva som menes med at Gud er Skaperen, Far og allmektig

Andre trosartikkel: Jesus Kristus – Frelseren

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • gjøre rede for innholdet i den andre trosartikkel
 • forklare hva som er enestående ved Jesus Kristus
 • gjengi hovedlinjer i Jesu liv og gjerning
 • forklare betydningen av Jesu oppstandelse fra de døde
 • gi en enkel beskrivelse av det Bibelen sier om endetiden

Tredje trosartikkel: Den hellige ånd – person og gjerning

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • forklare hovedinnholdet i den tredje trosartikkel
 • gjøre rede for hvem Den hellige ånd er
 • forklare hva som menes med kirken og de helliges samfunn
 • forklare hva frelse er
 • gi en forklaring på hva oppstandelsen betyr

Gud – Den treenige Gud

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • gi en enkel redegjørelse for det treenige gudsbildet

Repetisjonsspørsmål

 • Første trosartikkel: Gud Fader – Skaperen

1.      Hva betyr det at Gud kalles «Far»?

2.      Hva betyr det at Gud er allmektig?

3.      Hva betyr det at Gud skapte i begynnelsen?

4.      Hva betyr det at Gud opprettholder skaperverket?

 

 • Andre trosartikkel: Jesus Kristus – Frelseren

1.      Hva betyr det at Jesus er Messias?

2.      Hva betyr det at Jesus kalles «Guds enbårne Sønn»?

3.      Hva betyr det at Jesus er Herre?

4.      Hva innebærer jomfrufødselen?

5.      Hva ligger det i uttrykket fra Jesus: «Det er fullbrakt!»?

6.      Hva betyr det at Jesus «fór ned til dødsriket»?

7.      Hva innebærer Jesu oppstandelse?

8.      Hva innebærer det at Jesus kommer igjen?

 

 

 • Tredje trosartikkel: Den hellige ånd – person og gjerning

 1. Nevn hva som er Åndens viktigste oppgave.

2. Nevn ulike betydninger av ordet kirke.

3. Hva er kirkens viktigste oppgave?

4. Hva menes det med ordet frelse?

5. Nevn en bibeltekst som beskriver hva frelse er.

6. Hva innebærer det at kirken tror på «legemets oppstandelse»?

 

 

 

Oppgaver

 

 • Første trosartikkel: Gud Fader – Skaperen

1.      Hva betyr det at bekjennelsen sier: jeg tror og ikke: jeg vet? Synes du dette er et viktig skille? Drøft.

2.      Hvorfor er troen Gud, som skaper viktig for kirken? Begrunn.

3.      Se på Luthers forklaring til første trosartikkel og drøft om det han sier, har aktualitet for oss i dag.

4.      Drøft disse utsagnene:

a.      «Vi er heldige. Gud har gitt oss et rikt og godt land. Det må vi sørge for at ingen tar fra oss.»

b.      «Dersom det er sant at Gud sørger for at alle skal ha det godt, hvorfor er da mange mennesker i stor nød?»

5.      Først en indivduell oppgave: Bruk farger og lag et bilde eller tegn­ ing av Gud. Gå deretter sammen to og to, og fortell om Gud ut fra de bildene/tegningene dere har laget.

6.    Tenk på Gud som farge. Hvilken farge tenkte du på? Si litt om hvorfor du/dere tenkte slik

 • Andre trosartikkel: Jesus Kristus – Frelseren

1. Drøft hvorfor jomfrufødselen er viktig for den kristne tro.

2. Hvorfor var det umulig for jødene å tenke seg at Messias skulle dø på et kors?

3. Hvorfor ville den kristne tro være meningsløs dersom Jesus ikke var stått opp fra de døde?

4. Les diktet «det skjedde ikke i Betlehem» av Finn Bjørnseth. Hvordan får dikteren fram at Jesus er mer enn et menneske som levde for mer enn 2000 år siden?

Hva er et forbilde eller rollemodell? Hvordan kan Jesus være et forbilde:

a. når du er sammen med venner?

b. i ditt framtidige yrke?

5. Drøft påstanden: «Jesus var Gud på skikkelig, og menneske på skikkelig.» Kan du finne eksempler i Bibelen?

6. Del inn i seks grupper. Hver gruppe lager en quiz med 6 spørsmål ut fra dette kapitlet om den andre trosartikkel. Bruk ca. 10 min på dette. Gruppene utfordrer klassen etter tur. Tilsammen får alle svare på 30 spørsmål.

 

 • Tredje trosartikkel: Den hellige ånd – person og gjerning

1.      Sett dere sammen i grupper på to eller tre elever. Fortell til hver- andre hva dere forbinder med Den hellige ånd.

2.      Diskuter om det er viktig med tilgivelse.

3.      Lag en liste over menigheter som snakker mye om Den hellige ånd.

4.      Kirken er «de helliges samfunn». Prøv med egne ord å si hva dette innebærer.

5.      Søke på nettet for å finne en person som forteller hva Den hellige ånd betyr for ham, og gjengi med egne ord hva han sier om Den hellige ånds gjerning.

6.      Gå sammen i grupper på tre eller fire. Finn ut noe om noen av nåde-gavene som nevnes i disse tekstene: Ef 4,11–13; Rom 12,4–8; 1 Kor 12,8–10 og 12,28–30. Hver gruppe tar hver sin tekst. Gi en minipresentasjon for klassen om det dere har funnet.

7.      Drøft betydningen Jesus har for menneskets håp om frelse.

8.      Sitt sammen to og to. Velg ett av disse tre bildene og forklar for hverandre hvorfor bildet er godt til å forklare Den hellige ånd.

 

 • Gud – den treenige Gud

1.      Prøv med egne ord å beskrive forholdet mellom de tre personene i Den treenige Gud.

2.      Noen vil si: «Først hadde kristne mest bruk for Gud som skaper, så var det viktig å høre om frelsen ved Jesus. har vi mest bruk for Den hellige ånd.» Drøft dette utsagnet. Er dette er rett måte å tenke på?

3.      Les Ef 1,3–14 og finn ut mer om hva Far gjør (versene 3–6), hva Sønnen gjør (versene 7–12), og hva Ånden gjør (versene 13–14).

 

 

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Gud og det onde
En serie i fem deler

Print Friendly, PDF & Email