Troen på Den hellige ånd – forløseren og livgiveren

Her finner du kapittel 14.5 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

troen-pa-den-hellige-and

 • Gjøre rede for det sentrale innholdet i kristen tro 
 • Reflektere over kristent syn på mennesket og menneskeverdet 

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • Gjøre rede for hvem Den hellige ånd er
 • Peke på hva som kjennetegner Den hellige ånd
 • Gjøre rede for begrepene evangelium, rettferdiggjørelse og gjenfødelse
 • Forklare nådemidlenes betydning
 • Peke på nådegavenes hensikt i den kristne menighet
 • Gjøre rede for det kristne håp

Vi møter mange fortellinger i Bibelen hvor Den hellige ånd står sentralt. Ikke minst utgjør beretningen om hva som skjedde den første pinsen etter Jesu død og oppstandelse, et viktig skille. Troen på Den hellige ånd er forankret i disse beretningene og erfaringen av Ånden. Tidlig i oldkirken fikk denne tro et uttrykk i den tredje trosartikkel.

Den tredje trosartikkel

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.

Repetisjonsspørsmål

1.      Hva er likheten mellom Den hellige ånd og vinden?

2.      Hva er evangeliet? Hva er sammenhengen mellom evangeliet og kirken?

3.      Forklar begrepene rettferdiggjørelse og gjenfødelse.

4.      Hvilke tre nådemidler har vi? To av dem kalles sakramenter. Hvilke?

5.      Hva er en nådegave? Gi eksempler noen nådegaver.

6.      Nevn kort innholdet i det kristne håp.

7.      Hva sier Bibelen skal hende før Jesus kommer synlig tilbake til jorda?

8.      Hvorfor tror du Gud har innsatt Jesus til å dømme på dommens dag?

9.      Det skal bli visse likheter mellom verden før syndefallet og den nye verden Gud skal skape, men også ulikheter. Forklar.

 

Oppgaver

 1. Innholdet i Apg 2,42 har gitt oss uttrykket «De fire B-ene». Hva står B-ene for?
 2. Les 1 Kor 15,35–58. Hva sier Paulus om de troendes oppstandelse?
 3. På hvilken måte kan budskapet om dom være til trøst for mennesker? Nevn eksempler.
 4. Tolk 2 Pet 3,8–13.
 5. Nettoppgave: Se filmkuttet «Guds dom» med Stefan Gustavsson på YouTube. Hva er hovedpoenget til Gustavsson? www.youtube.com/watch?v=LXWf8ygABdE

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

The Force vs. Den Hellige Ånd – Videointervju

Hvem er Den hellige ånd?
Video (engelsk)

 

Print Friendly, PDF & Email