Norsk kirkeliv på 1900-tallet

Her finner du kapittel 11.7 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

norsk-kirkeliv-pa-1900-tallet

  • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien 
  • Gjøre rede for viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner 

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien
  • Beskrive viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • Beskrive hovedlinjene i bedehustradisjonens utvikling på 1900-tallet
  • Beskrive hvordan den karismatiske bevegelsen påvirket norsk kirkeliv
  • Gjøre rede for utviklingen av det kirkelige demokratiet i Den norske kirke
  • Gjøre rede for særtrekk ved den liberale teologi og hvilke spenninger den skapte i norsk kirkeliv

Repetisjonsspørsmål

1.      Hva betyr det at bedehusbevegelsen var en lekmannsbevegelse?

2.      Hva har preget arbeidet på bedehuset?

3.      Hva betyr det at bedehusbevegelsen var en skolebevegelse?

4.      Hva er den karismatiske bevegelse?

5.      Hva er Oase-bevegelsen?

6.      Hvorfor vokste det fram en reformbevegelse i Den norske kirke?

7.      Hvilke resultater oppnådde reformbevegelsen?

8.      Hva ligger det i ordet «statskirke»? Hva ligger det i ordet

«folkekirke»?

9.      Hvorfor er statskirken vei til å bli avviklet?

10.   Hvorfor kan en si at Den norske kirke var en frikirke fra påsken 1942 til sommeren 1945?

11.   Hva kjennetegner den liberale teologi på slutten av 1800-tallet?

12.   Hvilken rolle spilte professor Sigurd Odland i oppgjøret med den liberale teologi?

13.   Hvilken rolle spilte professor Ole Hallesby i oppgjøret med den liberale teologi?

14.   Hva skjedde i Calmeyergatens Misjonshus i 1920?

15.   Hvem utnevnte biskoper før 2012, og hvem gjør det nå?

 

Oppgaver

1.      Drøft hvorfor bedehusbevegelsen tidligere kunne kalles en folkebevegelse.

2.      Drøft hvilke spenninger som kan oppstå i en bygd når kirke og bedehus driver et parallellarbeid.

3.      Drøft grunner til at bedehusbevegelsen har gått tilbake i Norge.

4.      Finn ut hva menighetsrådene har ansvar for. Søk på nettet.

5.      I Den norske kirke har alle medlemmer stemmerett ved valg av menighetsråd. Drøft om dette er en god eller dårlig ordning.

6.      Finn ut hva kirkemøtet har rett til å bestemme. Søk nettet.

7.      Drøft om demokratiutviklingen i Den norske kirke er en god utvikling for kirken.

8.      Hvilke problemer skapte den liberale teologi for Den norske kirke?

9.      Den norske kirke har vedtatt å lage en liturgi for likekjønnet ekteskap. Pek utfordringer dette får for norsk kirkeliv.

10.   Pek årsaker til framvekst av den karismatiske bevegelse i Norge.

11.   Finn ut om organisasjoner som arbeider for kirkevekst og menighetsplanting i Norge. Søk på aktuelle nettsteder for DAWN, Willow Creek Norge og lignende.

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Historiske vendepunkt
Dokumentar (video)

Print Friendly, PDF & Email