Reformasjonsårhundret – 1500-tallet

Her finner du kapittel 11.4 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien 
 • Gjøre rede for viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner 

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien
 • Beskrive viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • Vise hvorfor Wycliffe og Hus var forløpere for reformasjonen
 • Gjøre rede for reformasjonens gjennombrudd ved Luther, Zwingli og Calvin
 • Beskrive Martin Luther liv og lære og hans betydning for reformasjonen
 • Beskrive hva som kjennetegner motreformasjonen
 • Beskrive hvordan kirkebildet så ut i Europa på 1500-tallet

reformasjonen

I kapittel 11.4 er følgende særstoff for studieforberedende:

 • Ulike retninger
 • Motreformasjonen

Repetisjonsspørsmål

1.      Hvilke anklager ble rettet mot kirken og dens ledere 1300- og 1400-tallet? Hvem sto bak disse anklagene?

2.      Hvem var John Wycliffe, og hva var hans budskap? Hvilke konsekvenser fikk hans uttalelser?

3.      Hvem var Jan Hus, hva var hans budskap, og hva skjedde med ham?

4.      Hva er Erasmus fra Rotterdam kjent for?

5.      Hvem var Martin Luther? Noter stikkord.

6.      Hvordan ble grunnlaget for hans liv som reformator lagt i Augustinerklosteret i Erfurt?

7.      Hvilken betydning fikk oppholdet hans i Roma?

8.      Hva var avlatshandelen, og hvordan og hvorfor reagerte Luther på denne?

9.      Hvorfor ble Luther stevnet for riksdagen i Worms, og hva ble resultatet her?

10.   Hva ble resultatet av det ufrivillige oppholdet som fredløs på borgen Wartburg?

11.   Hvem var Philipp Melanchton, og hva er han kjent for?

12.   Hvilke følger fikk reformasjonen?

13.   Hvem var Ulrich Zwingli, og hva er han kjent for?

14.   Hvem var Johannes Calvin, og hva er han kjent for?

15.   Hva er bakgrunnen for betegnelsen «protestant»?

 

Oppgaver

 1. Gjør rede for hvorfor det ble rettet kritikk mot Den katolske kirke i reformasjonstiden. Nevn sentrale personer som førte an i kritikken, og hva de la vekt på.
 2. Undersøk hvilken betydning boktrykkerkunsten hadde for spredningen av ulike bibeloversettelser på 1400- og 1500-tallet.
 3. Velg mellom de store reformatorene og lag en presentasjon om en av dem. Finn flere opplysninger på nettet.
 4. Sammenlign Luthers, Zwinglis og Calvins lære om nattverden.
 5. Kirkefaderen Augustin var en inspirator for Martin Luther. På hvilken måte?
 6. Del klassen inn i 6–8 grupper. Hver gruppe får utdelt sin reformator fra reformasjonstiden. Tenk at dere er reformatoren dere har fått utdelt.
  1. Diskuter og skriv ned i gruppen hvilke tanker og synspunkter og hvilken tro som preget denne personen. Lag noen spørsmål som er viktige å diskutere i sammenheng med kirken i reformasjonstiden.
  2. Lag et diskusjonsforum i klassen der gruppene representerer reformatorene som er utdelt. Bruk spørsmålene som er lage som grunnlag for diskusjonene.
 7. Under reformasjonen var det nære forbindelser mellom kirkene og de politiske myndighetene (konge/fyrste). Hadde det positiv eller negativ betydning for reformasjonens utbredelse i de ulike landene?
 8. Under reformasjonen oppsto det ulike kirkesamfunn. Hva var grunnene til det? Finnes det i dag gode grunner for å bryte ut av den kirken en tilhører?

 

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Historiske vendepunkt
Dokumentar (video)

Print Friendly, PDF & Email