Tolkning av tekster fra Det nye testamente – Apostlenes gjerninger

Her finner du kapittel 10.2 online versjon

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


hand-453220_640

STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Arbeide med bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • Gjøre rede for hvem som er forfatteren av Apostlenes gjerninger
 • Beskrive oppbygningen av Apostlenes gjerninger
 • Analysere noen utvalgte tekster med vekt på tekstenes historiske situasjon, oppbygning og hovedtanker
 • Drøfte tekstenes betydning i dag

Det nye testamente består av 27 bøker. Det er forskjellige typer bøker. Vi har tidligere snakket om hvordan disse bøkene kan inndeles (Del 1, kap. 2). Flesteparten av bøkene er evangelier og brev, men i tillegg er det to bøker som står i en særstilling, nemlig Apostlenes gjerninger og Johannes’ åpenbaring.

Vi skal konsentrere oss om Apostlenes gjerninger (Apg) og hoved- tanker i dette skriftet. Det skal vi gjøre ved å studere noen sentrale tekster mer inngående.

 

Repetisjonsspørsmål

1.      Lukas adresserte Apg til Teofilus. Hvorfor gjorde han det?

2.      Hvordan kan Apg deles inn?

3.      Hvilke kilder er det sannsynlig at Lukas brukte da han skrev Apg?

4.      Hva betyr det å være Jesu vitne?

5.      Jesu himmelfart – hva skjedde?

6.      Hva var hovedpoenget i Peters tale pinsedagen?

7.      Hva betyr det «å vende om»?

8.      Hva er en apostel? Hva er apostlenes lære?

9.      Hva karakteriserer bakgrunnen til Paulus?

10.   Hvorfor ble Paulus en forfølger av de kristne?

11.   Hvilket oppdrag fikk Paulus etter sin omvendelse?

12.   Hva skjedde i Paulus’ liv etter omvendelsen (ca. år 33) og fram til starten på misjonsreisene (ca. år 45)?

13.   Hvorfor gikk Paulus først til synagogen når han kom til et nytt sted?

14.   Hva var hovedpoengene i Paulus’ tale til jødene i synagogen?

15.   Hva skjedde da Paulus og Barnabas kom til Lystra på den første misjonsreisen?

16.   Noen krevde at de hedningekristne skulle omskjæres og holde Moseloven. Hvorfor kunne ikke apostlene med et slikt krav?

17.   Hvilke krav ble stilt til de hedningekristne på apostelmøtet i Jerusalem, og hvorfor kom disse kravene?

18.   Hvordan drev Paulus misjonsvirksomheten i Aten?

19.   Hvordan bygde Paulus opp sin tale til de opplyste hedningene som han møtte på Areopagos?

20.   Hva var det mest provoserende i talen til Paulus Areopagos?

 

Oppgaver

Til “Oppdrag og løfte”

1.      Hvordan har dere forestilt dere Jesu himmelfart?

2.      Disiplene skulle få «kraft» til å tjene. Hvordan skjedde det, og hvilken betydning hadde denne kraften i deres liv? Hvilken betyd- ning kan dette ha i dag?

3.      Disiplene skulle være Jesu vitner. Hva betyr det å være vitne i dag?

4.      Finn fram til de viktigste ordene/uttrykkene i Apg 1,6–11, og forklar hva de betyr.

5.      Jesus skal komme igjen. Finn ut mer om hva dette innebærer, og lag et notat om det.

6.      Det kom to engler til disiplene. Lag et notat om engler i Bibelen.

Til “Evangeliets gjennombrudd blant jødene”

1.      Drøft om det var rett av Peter å anklage alle tilhørerne for å ha bidratt til Jesu korsfestelse.

2.      Jødene har opp gjennom historien blitt beskyldt for å ha «drept Jesus». Hvorfor er en slik påstand problematisk?

3.      Drøft hva det vil si «å vende om». Blir det snakket lite eller mye om å vende om i dag? Hvorfor hvorfor ikke?

4.      De som ble omvendt, ble døpt. Var dåpen viktig, og er den viktig i dag?

5.      Hva ligger det i uttrykket «apostlenes lære»? Hvorfor var det viktig for de første kristne å holde fast den? Er det viktig for oss i dag?

6.      Hvorfor fikk den første menigheten i Jerusalem et godt omdømme? Hvilken betydning hadde det? Hva betyr godt omdømme i dag for menighet/kirke?

7.      Finn fram til de viktigste ordene og uttrykkene i Apg 2,37–47, og forklar hva de betyr.

Til “Paulus – omvendelse og kall”
1.      Drøft hvorfor Saulus/Paulus blir en forfølger av Jesus-disiplene.

2.      Drøft hvilket forhold det er mellom Jesus og menigheten/kirken.

3.      Paulus skulle oppleve lidelse. Opplever vi i Norge i dag lidelse fordi vi skal fortelle om Jesus? Gi eksempler.

4.      Hvor i verden blir kristne forfulgt i dag? Se på hjemmesiden til Åpne Dører!

5.      Sett opp i stikkordsform hva som kjennetegner Paulus’ bakgrunn og oppvekst.

6.      Les 2 Kor 11,23–38, og lag en liste over de lidelsene Paulus hadde hatt før han skrev dette brevet.

Til “Misjonæren Paulus”

1.      Hvilken betydning hadde Paulus’ oppvekst og utdanning for hans misjonsvirksomhet?2.      Paulus’ misjonsvirksomhet avspeiler en strategi. Finn fram til hovedtrekkene i den.3.      Hva kjennetegner de gudfryktige hedningene som samler seg i synagogen?

4.      Drøft grunner for at evangeliet gjelder alle, både jøder og hed- ninger.

5.      Les gjennom hele talen Paulus holdt i synagogen i Antiokia, og noter alle setningene som har Gud som subjekt. Hva sier dette om Gud?

6.      I Rom 9–11 sier Paulus mer om forholdet mellom israelittene og de hedningskristne

a.      Hva sier han om sitt personlige forhold til israelittene? Les Rom 9,1–3 og 10,1.

b.      Hva var israelittenes fortinn? Les Rom 9,4–5. Hva var deres situasjon? Les Rom 10,2–4 og 11,1–2.

c.      Hva sier Paulus om israelittenes framtid? Les Rom 11, 25–32

Til “Møtet med gresk folkereligiøsitet i Lystra”

1.      I Apg 14,8ff omtales et under. Finn fram til andre tekster som omtaler under i Apg, og drøft hvilken betydning undrene hadde for misjonsvirksomheten.

2.      Når et under skjedde, ble det tolket. Hva preger en kristen og en

«hedensk» fortolkning av undrene?

3.      Hører under-/ helbredelsesvirksomhet med til menighetens virke i dag? Hva mener du kan være et usunt fokus på helbredelse, og hvilke konsekvenser kan det få?

4.      Prøv å finne forskjellene mellom Paulus sin tale i synagogen i Antiokia og talen til folkemengden i Lystra.

5.      Tenk deg at du er journalist og skal rapportere om hva som skjedde i Lystra. Lag en slik rapport.

6.      Gi en beskrivelse av gresk gudetro. Søk nettet etter mer informasjon.

Til “Debatten om hedningenes omvendelse – apostelmøtet”

1.      Hvorfor ble det strid om hvilke krav som skulle stilles til hedningene som kom til tro?

2.      På hvilken måte truet striden selve evangeliet?

3.      Kan vi lære noe av hvordan denne striden ble løst?

4.      De fire kravene som nevnes er de aktuelle for oss i dag? Argu- menter for og imot.

5.      Gjengi med egne ord hva som var hovedpoengene i Peters innlegg.

6.      Gjengi med egne ord hva som var hovedpoengene i Jakobs innlegg.

Til “Møte med de opplyste grekerne”

1.      Paulus drev gateevangelisering. Har vi noe å lære av ham?

2.      Paulus griper fatt i folks religiøsitet og vinner den måten deres oppmerksomhet. Hva preger folks tanker om religion i dag? Kan noe av det fungere som en positiv tilknytning for formidlingen av evangeliet?

3.      Drøft hvorfor avslutningen Paulus’ tale virker provoserende.

4.      Dersom avslutningen på Paulus’ tale manglet, var det da en kristen tale? Drøft.

5.      Paulus sier mye om Gud og om ham som skaper uten å møte mot- stand. Hvordan er situasjonen i dag? Hva preger debatten om Gud som skaper i dag?

6.      Paulus regner med at det er mulig for alle å ane noe om Gud (naturlig gudsåpenbaring). Hva tenker dere om det? Trekk inn Rom 1,19ff i samtalen.

7.      Paulus møtte epikureerne. Finner du tilsvarende tenkning i dag om menneskets forhold til det guddommelige?

8.      Paulus møtte også stoikerne. Finner du en tilsvarende tenkning i dag om menneskets forhold til det guddommelige?

Gruppeoppgaver

Gruppe 1: første misjonsreise (Apg 13,1–5)

 • Lag en tegneserie om det som skjer. Bruk 3–5 bilderuter.
 • Målgruppen kan være barn, ungdom eller en yrkesgruppe.
 • Presenter dette for klassen.

Gruppe 2: andre misjonsreise (Apg 16,6–15)

 • Lag en fortelling om en av personene du leste om.
 • Målgruppen kan være unge kvinner eller menn.
 • Velg selv presentasjonsform og presentere for klassen.

Gruppe 3: tredje misjonsreise (Apg 19,23–40)

 • Lag et dramastykke av fortellingen.
 • Målgruppen kan være politikere, håndverkere eller voksen ungdom.
 • Presentere dette for klassen.

Gruppe 4: reisen til Roma (Apg 27,13–37)

 • Lag en HMS-plan ut fra hendelsene i teksten.
 • Målgruppen kan være helsepersonell eller båtførere.
 • Presentere dette for klassen.

Felles for alle gruppene

 • Hvordan kunne den kristne troen spre seg så raskt og så langt?
 • Pek på noen grunner ut fra teksten dere har jobbet med, og side 232–237 i læreboka.

 

Ekstra oppgaver (som ikke kom med i læreboka)

 • Tenk deg at du er i Jerusalem på pinsedag (Apgj 2,1-41). Lag noen statusoppdateringer omkring det som skjedde. La disse statusoppdateringene dekke timen før Peter holder sin tale og det som skjedde umiddelbart etterpå.

 

 • Tenk deg at du er med på sjøreisen til Roma (Apgj 27). Skriv en kreativ tekst om det som skjedde.

 

 • Kreativ gruppeoppgave om misjonsreisene i Apostlenes gjerninger

 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
Apgj 13,1-5

Sammenheng: 1.misjonsreise

Apgj 16,6-15

Sammenheng: 2.misjonsreise

Apgj 19,23-40

Sammenheng: 3.misjonsreise

Apgj 27,13-37

Sammenheng: Reisen til Roma

•       Lag en tegneserie om det som skjer. Bruk 3 – 5 bilderuter

•       Målgruppe kan være: barn, ungdom eller en yrkesgruppe

•       Presentere dette for klassen

 

•       Lag en kreativ fortelling om en eller flere av personene i teksten.

•       Målgruppe kan være: ungdom

•       Velg selv presentasjons-form og presentere for klassen

 

·       Lag et dramastykke av fortellingen.

·       Målgruppe kan være: unge voksne eller en mer speisiell målgruppe (politi, politikere o.a)

·       Presentere dette for klassen.

 

·       Lag en HMS-plan ut fra hendelsene i teksten.

·       Målgruppe kan være: helsepersonell eller båtførere

·       Presentere dette for klassen.

 

·       Felles for alle: Hvordan kunne den kristne tro spre seg så raskt og så langt? Pek på noen årsaker ut fra teksten dere har jobbet med.

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Apostelenes gjerninger og Paulus’ virke (engelsk)
Video

Introduksjon til Apostelenes gjerninger (engelsk)
Videoer

 

Print Friendly, PDF & Email