UNDERVISNINGSOPPLEGG:
– Hvordan bruker vi våre penger? Hva er velstand? Hva sier Bibelen om forvaltning – og ansvar for – rikdom? Aktualiseringer fra filmen “Millions”.

Mål for timen
 • Forståelse av kristne perspektiver på forvaltning av – og ansvar for – rikdom.
 • Forståelse av ulike årsaker til fattigdom og av hvem som har ansvar for de fattige i verden.
Plassering i fagplanen
 • Etikk i yrkesforberedende (VG2)
 • Etikk og Tjeneste 1 i studieforberedende (VG1)
 • Etikk og Tjeneste 2 i studieforberedende (VG2)
Nøkkelspørsmål
Hvordan bør kristne bruke pengene sine?
Materiell
Filmen Millions (7 år) eller traileren

 Se også:

Velstand og fattigdom: “The american dream” (Aktualisering fra intomission.no)


 • Aktualisering
Be elevene å se for seg at de akkurat har funnet flere millioner. Den eneste haken er at hele summen må brukes på én og samme ting. Elevene må bestemme seg for om de vil investere pengene for fremtiden, donere dem til veldedige formål eller bruke dem på en luksusferie for seg selv og sine venner eller familie.
Velg ut tre elever (et lurt tips kan være å forberede dem på oppgaven på forhånd) som skal representere en bank, en veldedighetsorganisasjon og et reiseselskap. Be hver av dem å argumentere for hvorfor klassen skal gi pengene til deres organisasjon. De kan gjerne fokusere på sentrale fenomener i samtidskulturen, som finanskrisen, vår materialistiske kultur, bruken av penger nå i førjulstiden, etc.
Etter at alle har presentert sin sak, ber du klassen å stemme over hvordan de vil bruke pengene. Diskuter hvilke argumenter som var mest overbevisende og hva elevenes valg sier om deres prioriteringer i livet og holdninger til penger. Forklar at timen i dag skal handle om penger, og særlig hva Bibelen sier om dette.
 
 • Filmklipp
FILM: Millions

Du har tre valgmuligheter: Enten følger du manuset videre og viser de to filmklippene som er henvist til, eller du omtaler filmklippene ut fra informasjonen nedenfor, eller du viser filmtraileren som du finner her. Dersom du velger det siste, be da ungdommene legge ekstra merke til hvilke holdninger de to brødrene har til pengene de finner og hvordan de to brødrene skiller seg fra hverandre. Gi gjerne en kort introduksjon til hva filmen handler om, for eksempel utdrag fra det som står under ”Om filmklippet”.

Om bruken av filmklippene/traileren fra Millions: Disse klippene taler veldig tydelig om å bry seg om andre, og da spesielt de fattige. Dette er en viktig side ved det å følge det dobbelte kjærlighetsbudet. Men det er vesentlig å få fram at det å dele med andre, bare er en av mange måter å etterleve det dobbelte kjærlighetsbud i Bibelen på.

Start: Scene/kapittel 5 på DVD’en.
Stopp: Anthony beregner fortjenesten de kan få om de investerer i boliger. Dette skjer rett etter besøket på Pizza Hut.
Lengde: 2 minutt og 33 sekund.

Om filmklippet: Millions handler om de to brødrene Damian og Anthony, som finner 250,000 pund noen dager før Storbritannia går over til å bruke Euro og pundene dermed blir verdiløse. Damian ønsker å bruke pengene på å hjelpe de fattige, mens den eldre broren Anthony ønsker å kjøpe mange ting og å bli populær på skolen. Damian, som fremdeles sørger over morens død, har begynt å interessere seg for å lese om helgener. Enkelte ganger har han visjoner der han møter og prater med helgenene han leser om.

Klippet starter med at Damian skyver noen esker opp en skråning. På toppen slipper han ut noen fugler som ligger i disse eskene. Etterpå snakker han med Frans av Assisi, som mener han bør bruke pengene på å hjelpe de fattige. Klippet slutter med at broren prøver å beregne hvor mye penger de kan tjene ved å investere i boliger.

Til samtale: Klippet illustrerer ulike holdninger til forvaltning av økonomiske midler. Noen mennesker, som Anthony, holder hardt fast på pengene, selv om de har mye mer enn de trenger. Andre, som Damian, prøver å bruke det de har på en måte som kan hjelpe andre.

Vi bor i ett av verdens rikeste land. Sammenlignet med store deler av verden, har vi en enorm rikdom. Hvilket ansvar har vi som bor i Norge for mennesker i andre deler av verden som har mye mindre enn oss?

Anthony sier at det ikke finnes noen fattige der de bor, og at de dermed ikke trenger å bekymre seg for å dele med dem. Hva synes dere om en slik enkel ”løsning”? Hvilke andre unnskyldninger kan vi ha for ikke å dele – eller ikke å gripe inn – for å stoppe urettferdighet?


FILM: Millions
  

Start: Scene/Kapittel 15 på DVD’en.
Stopp: Spill ut resten av filmen.
Lengde: 2 minutt og 42 sekund.

Om filmklippet: Etter hvert blir det også klart for faren at sønnene hans sitter på en enorm pengesum. Dessuten viser det seg at pengene er tyvgods etter et bankran, og familien bestemmer seg derfor for å levere dem til politiet. Samtidig forsøker en av bankranerne å stjele tilbake pengene, og han går drastisk til verk. Tyven blir imidlertid fakket av politiet, og mens det skjer, tar Damien med seg alle pengene ut og setter fyr på dem. De har bare ført til problemer, mener han. Når vi nå møter brødrene, faren og hans nye kjæreste sammen, har politiet tatt tyven og resten av pengene har gått opp i røyk.

Tenk etter når dere ser filmklippet: En reklame sier: ”Når var forrige gang pengene dine gjorde noe for deg?” Hva har pengene de fant, gjort for personene i filmen, og hva har pengene gjort med dem?

Til samtale: Hva gjør pengene for og med disse menneskene?

 
 • Rikdom og fattigdom i Bibelen
Les Salme 24,1 for klassen:
Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører Herren til.
Forklar det kristne konseptet om forvalteransvaret: at alt det et menneske et gitt i livet – eiendeler, evner og lignende – er gitt av Gud. Når Gud skapte menneskene ga ham dem ansvaret for å forvalte ressursene i verden på en god og riktig måte: Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!» Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere. Og til alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.» Og det ble slik.  Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt (1.Mos 1, 28-30). Det kristne forvalteransvaret innebærer at alle disse tingene fremdeles tilhører Gud, og han har gitt dem til menneskene i tillit til at vi bruker dem til det beste – også i forhold til penger, materielle goder, osv.
Del elevene inn i små grupper og be dem snakke om hvordan de tror dette verset, og Bibelens lære om forvalteransvar, kan påvirke holdningene kristne har til penger og hvordan vi bruker penger.
Mens elevene fortsatt er i smågrupper, del ut kopier av arbeidsarket ”Pengers betydning”. Avhengig av hvor mye tid du har og klassens forutsetninger, be enten hver gruppe om å ta for seg alle bibelversene i del A, eller fordel de ulike bibelversene utover gruppene og be dem dele svaret de kommer fram til med resten av klassen. Dersom du velger den siste framgangsmåten kan du i tillegg gi ekstra bibelvers til de gruppene som arbeider raskere enn andre.
Hva betyr hvert av bibelversene for en kristen som ønsker å la Bibelen forme deres holdninger til penger?
Under samtalen hvor elevene forteller hva de kom fram til, er det flott om du kan få frem et tredelt poeng ved forvalteransvaret: Gud er Skaper – og har gitt alle mennesker oppdraget å være forvaltere av medmenneskelige ressursermaterielle ressurser og naturressurser.
Her er noen mulige poeng som kan være verdt å understreke i bibelversene:
  • 2.Kor 9, 6-12 – Gud vil forsørge, så vis din takknemlighet ved å være sjenerøs overfor andre mennesker.
  • Matt 6-21, 25-26 – Vær mer opptatt av å gi Gud glede enn å skaffe deg materielle eiendeler.
  • 1.Tim 6,6-11 – Det er bra å være fornøyd med det du har, fordi å strebe etter rikdommer kan også medfører problemer
  • Mark 10, 17-30 – Rikdom kan virke distraherende og holde mennesker borte fra Gud, men Gud vil belønne de som gjør offer for han.
  • Luk 16, 9-15 – Å strebe etter rikdom kommer i veien for viljen til å tjene Gud – du kan ikke gjøre begge deler
  • Jak 5, 1-6 – De som har materiell rikdom er forpliktet til å yte rettferdighet overfor de som ikke har så mye.
Etter at dere har snakket om funnene elevene gjorde, kan dere gå over til de fire oppgavene i del B på arbeidsarket. Spør elevene om noen av bibelavsnittene de nettopp så på, kan kobles med noen av de holdningene til penger som er listet opp blant de fire hypotetiske kristne. Hvilken av disse personene synes å passe best med det elevene har funnet ut om Bibelens syn på penger. Hvilken person passer minst overens med det Bibelen sier? Har elevene noen andre forslag til responser/holdninger som er bibelsk funderte enn de fire som er gitt?
 • Avslutning
Be elevene å tenke tilbake på filmen Millions og hvilken rolle pengene fikk guttenes liv? Samtal med elevene hvordan det som kommuniseres i filmen samsvarer med det Bibelen sier om penger – hva er likt og hva er ulikt? Hvordan utfordrer dette oss?
Print Friendly, PDF & Email