METODE – Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder

Kompetansemål

  • gjøre rede for og drøfte sentrale fagbegreper knyttet til religioner,
    filosofi, livssyn og etikk
  • analysere og vurdere ulike kilder til kunnskap om religioner, livssyn og etikk
  • ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn
    og verdispørsmål
  • drøfte ulike former for religions- og livssynskritikk

Fra Synliggjøringstillegget

  • Gi kompetanse i å analysere livssyn ut fra sentrale momenter i kristen tro
  • Reflektere over hvordan tro og overbevisning påvirker hverdagslivet

METODER I RELIGION OG ETIKK

POPULÆRKULTUR SOM METODE

Underholdning er mer enn tidtrøyte. Kultur handler essensielt om formidling av verdier, holdninger, tanker og praksiser som enten er i tråd med, eller strid med det du selv står for. Derfor er dette fenomen som bør vurderes både faglig og ut fra eget livssyn. Kritisk arbeid med popkulturelle uttrykk er en god tilnærming og metode for å forstå livssynsstrømningene i vår tid.

Ressursene på Damaris vurderer de mange ulike samtidsfortellingene ut fra Bibelens store fortelling, men med respekt for både Bibelens og samtidens tekster. Slik håper vi å bidra til større bevissthet om forholdet mellom kristen tro og populærkultur

Print Friendly, PDF & Email