ARTIKKEL: Hvis ikke-kristne skulle observere oss, ville de opplevd oss som radikalt annerledes? spør Lausanne-general Lindsay Brown. Han lurer på om kirken blander kallet til å være annerledes og frykten for å bli influert av den nåværende verden. (2 av 4)

EN RESSURS FOR LÆREREN

Lindsay Brown leder Lausanne-komiteen, som arbeider for verdens evangelisering. Tidligere var han generalsekretær i den internasjonale lagsbevegelsen. Under avslutningsmøtet på årets European Leadership Forum utfordret han tilhørerne til å være radikalt annerledes enn andre, uten å bli merkelige.

Brown siterte den engelske teologen John Stott, som sa at alle troende er kalt til å være åndelig og moralsk distinkte uten å være sosialt segregert.

– Noen ganger blander vi de to og tror at den eneste måten vi kan beholde vår egenart er å stenge oss ute sosialt, sa Brown, og viste til at dette er noe kirken alltid har kjempet med. Han tok utgangspunkt i Jesu formaning til sine disipler om å være lys og salt, og spurte om kristne i dag faktisk ønsker og våger å være annerledes, eller om det er noe man helst vil slippe.

Mye skjer på en gang
De omkring 600 deltakerne på European Leadership Forum får i løpet av seks sjeldent innholdsrike deler med seg en rekke impulser med høyt faglig nivå. Her er seminarer om bibeloversettelse, om å møte samtidskulturen med evangeliet, om hvordan kristne skal forholde seg til islam, om menighetsplanting, om organisasjonsledelse og om fattigdomsbekjempelse – blant annet. Konferansens arrangører legger opp til en svært omfattende logistikk som gjør at mye kan skje på en gang, og som fører til en stor bredde i innholdet. Felles er den evangelikale basisen som gir konferansen sitt viktigste særpreg. Flesteparten av deltakerne utgjør definitive åndelige minoriteter i sine hjemland.

Separatisme eller assimilering
Lindsay Brown viste i sin avslutningstale til tre tilnærminger som kirken på ulike steder og til ulike tider har valgt i møte med samtiden. Den ene er separatisme, hvor man i praksis tenker at det er umulig for lyset å ha fellesskap med mørket, og hvor kirken arrangerer møter hver kveld i uken. Dermed har man lite fellesskap med ikke-troende, for å unngå å bli korrumpert.

– Denne tilnærmingen er ubibelsk, men den dominerer mange kirkekulturer over store deler av Europa og deler av USA, mener den gamle lagsgeneralen.

Den andre tilnærmingen, som Brown mener er like lite å foretrekke, er assimilering.

– Det er ganske vanlig for mange å si at hvis vi ikke klarer å slå dem, så la oss slå oss sammen med dem. Det er det som skjer med liberal teologi, mener han. Brown viser til at mange teologer i løpet av de siste 100-150 årene har kommet frem til at det er umulig å stå imot den liberale teologi, og derfor har ønsket å veve disse ideene sammen med den teologien de allerede har.

– De fratar evangeliet sin kraft og Kristus hans guddommelighet, mener Brown.

I verden, ikke av verden

Den tredje tilnærmingen, som Lausanne-sjefen anbefaler, handler om å være i verden, men ikke av verden. Browns modell for dette er selve inkarnasjonen. Han understreker at Jesus faktisk bodde blant menneskene og ble synderes venn

– Spørsmålet for mange av oss er: har vi noen venner som er syndere? Jesus ropte ikke budskapet fra himmelen, men kom og bodde med oss, understreker Brown.
Han påpeker at kirkens mål ikke bare er å være annerledes, men faktisk å gjennomtrenge ikke-kristne samfunn med evangeliet.

Kristen innflytelse
Brown viser til både profeten Daniel og mange kristne gjennom historien som har fått en uproporsjonalt stor innflytelse i ulike samfunn, målt i forhold til hvor få de har vært.

– Hvis vi ikke tror at Kristus vil sende sitt folk inn på hvert samfunnsområde, undergraver vi hans herredømme over hele sitt skaperverk. For kristne kan ha innflytelse og forandre ikke-kristne samfunn, sier Lindsay Brown.

Derfor advarer han også de konservative kristne som bryr seg lite om debatt og dialog i den tro at det bare er forkynnelse som nytter. Han viser til både Jean Calvin og Martin Luther som også debatterte, og understreket at kristne uansett situasjon er kalt til å forkynne at mennesker står ansvarlig overfor Gud, at Gud reiste opp Jesus fra de døde, og at vi må omvende oss og ta imot syndenes tilgivelse.

Inspirasjonskilde
De mange relativt små evangelikale miljøene i Europa kan ha vanskelig for å etablere tunge lokale baser for både gudsliv og teologi. Derfor har European Leadership Forum for mange en viktig funksjon som premissleverandør og inspirasjonskilde.

Lindsay Brown understreket i talen sin også at evangeliet kan få større tilslutning gjennom ytre sett krevende forhold. Han viste til Vineyard-grunnleggeren John Wimber som, selv om han selv ofte hadde forkynt om helbredelse ved bønn, døde da han ikke var eldre enn 63. I sitt siste intervju, fortalte Brown, sa Wimber med utgangspunkt i sin egen sykdomssituasjon at «ofte skinner stjernene sterkest i ørkenen».

Brown fortalte også fra sitt eget liv at da han i en alder av 33 mistet sin eneste datter, ble foreldrene hans så grepet av det håpet han og konen utstrålte at de selv ville bli døpt, 20 år etter at sønnen hadde kommet til tro.

Av Tarjei Gilje (artikkel stod på trykk i Dagen, 1. juni 2012)

Print Friendly, PDF & Email